Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden wijkverpleging 2019-2022

Om de patiëntenzorg te verbeteren, ongewenste praktijkvariatie terug te dringen en het patiënten welzijn te bevorderen, investeren we met het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging in het verder ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsstandaarden.

Aanleiding

Het ministerie van VWS heeft ZonMw in 2019 verzocht een programma te ontwikkelen voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Gedurende de uitvoering van het programma tot september 2021 is door de betrokken partijen ZonMw, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en VWS gesignaleerd dat een andere werkwijze nodig is om de effectiviteit van het programma te optimaliseren. In het addendum op de programmatekst staat de aanpassing in de uitgangspunten, taak- en rolverdeling en het proces van subsidieoproep t/m eindproduct van de op 26 september 2019 door het ministerie van VWS goedgekeurde programmatekst beschreven.

Download het addendum

Doelstellingen

Het programma is een vervolg op het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden. Het doel van beide programma's is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn. Voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden zijn daar de volgende doelstellingen toegevoegd:

 • ontwikkeling en evaluatie van kwaliteitsstandaarden of hiervan afgeleide producten toegespitst op de wijkverpleging
 • nadrukkelijke aandacht voor de inbreng van het patiëntenperspectief door de Patiëntenfederatie structureel te betrekken bij de programma uitvoering
 • bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van kwaliteitsstandaarden

Daarnaast wordt het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsstandaarden gestimuleerd.

Samenwerking

Het ministerie van VWS is opdrachtgever voor het programma en voor ZonMw contactpersoon richting partijen van de Hoofdlijnenakkoorden.

Uitgangspunten

Binnen het programma wordt gewerkt volgens onderstaande uitgangspunten:

 • Centraal stellen van de zorgvragers
  Zorg wordt zoveel mogelijk vanuit de context van de patiënt beschreven en dient tevens beschikbaar en toepasbaar te zijn voor mantelzorgers.
 • Beantwoorden van een vraag of behoefte uit de praktijk
  Knelpunten zoals ervaren in de dagelijkse praktijk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging en de eindgebruiker vormen de basis voor de kwaliteitsstandaarden. De kwaliteitsstandaarden bieden antwoorden op deze praktijkvragen.
 • Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria
  De ontwikkelde producten zijn gebaseerd op de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA) en het bijbehorende Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland. Hiernaast wordt expliciet ook ruimte geboden voor producten die niet volledig voldoen aan deze criteria, maar de praktijk wel ondersteunen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van die producten.
 • Gebruiken van 3 vormen van kennis
  Zowel wetenschappelijk bewijs, praktijkkennis als patiënten- en cliëntenervaringen leveren input voor de kwaliteitsstandaarden. Dit geldt ook voor andere producten dan kwaliteitsstandaarden.
 • Gebruiken in (klinische) besluitvorming
  Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden worden ondersteund in het kiezen van de juiste zorgopties, interventies en behandeldoelen.
 • Ontwikkelen middels een multidisciplinair ontwikkeltraject
  De beroepsvereniging V&VN is initiatiefnemer en eigenaar van de opgeleverde producten. Het ontwikkeltraject zelf is altijd multidisciplinair. Het betrekken van zorgvragers, naasten en andere beroepsgroepen vormen een wezenlijk onderdeel van deze multidisciplinaire aanpak. Evenals de betrokkenheid van andere veldpartijen zoals Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland.

Subsidierondes

De subsidieoproepen binnen 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' stonden tot 1 oktober 2021 open voor organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging. Met ingang van 1 oktober 2021 nodigt ZonMw de beroepsvereniging V&VN met een jaarlijkse subsidieoproep uit tot het indienen van een subsidieaanvraag gericht op de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en onderhoud van kwaliteitsstandaarden.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. J.J.E. (Jannes) van Everdingen 

Leden 

Drs. M.A (Marjolein) de Booys 
Dr. D.H.H. (Dunja) Dreesens
Dr. N. (Nienke) Bleijenberg
Dr. R. (Rob) van der Sande
Dr. L. (Loes) Schouten
Prof. dr. P.J. (Philip) van der Wees

Waarnemers

M.A. (Maarten) Groot, ministerie van VWS

Secretaris

Dr. J. (Jogé) Boumans

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumentenHet programma 'Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden'is hier één van.

> Bekijk alle ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteitsinstrumenten

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 8.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Jogé Boumans

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Nora Smit

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Denise Temmink

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Debby Vijfvinkel

Senior clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl