Kwaliteitsverbetering in de V&V

Ontwikkeling, implementatie én update van richtlijnen en standaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen
Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden betekent niet automatisch dat de kennis uit kwaliteitsstandaarden wordt toegepast. Beschikbare kennis uit kwaliteitsstandaarden dient te worden vertaald naar de dagelijkse zorgverlening. Daarom investeren we onder andere in het opleiden en de netwerkvorming van implementatiecoaches en in de-implementatie van onnodige zorghandelingen. En we ondersteunen het kwaliteitsbureau van V&VN dat hiervoor een implementatie-infrastructuur inricht.

Afbeelding

Wijkteam bespaart bijna 20% op steunkousenzorg

Zorgorganisatie Careyn startte een spreekuur dat mensen leert om met een hulpmiddel steunkousen aan en uit te trekken. Huisartsen verwijzen cliënten rechtstreeks naar het hulpmiddelenspreekuur. Lees hoe het hulpmiddelenspreekuur werkt en wat het oplevert
Afbeelding

Beter Laten en Beter Doen

Draag bij aan de uitdagingen in de zorg door met de Beter Laten en Beter Doen lijsten passende zorg te bieden. Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben in opdracht van ZonMw een nieuwe Beter Laten lijst met 67 verpleegkundige aanbevelingen samengesteld en een Beter Doen lijst.

Ontwikkeling van richtlijnen, standaarden en afgeleide producten

Ook financieren we projecten waarin richtlijnen, standaarden en afgeleide producten worden ontwikkeld. 

Afbeelding

Op weg naar eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen

Voor goede verslaglegging en overdracht, betere zorg en meer regie voor patiënten, is het belangrijk dat de V&V in verschillende sectoren dezelfde vaktermen gebruikt. En dat de elektronische systemen beter geschikt zijn voor rapportages.
Afbeelding

Optimale aansluiting richtlijnen Delier

Een multidisciplinaire werkgroep werkte samen aan een richtlijn voor het handelen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten bij een delier. Wat leerden zij van elkaar, wat waren overeenkomsten en verschillen?
Afbeelding

Zorgmijding in de eerste lijn

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden komen in hun werk in aanraking met mensen die de professionele zorg mijden. Hierin is de samenwerking met sociaal werkers en huisartsen essentieel.
Afbeelding

Inzet wereldcafé methode bij richtlijnontwikkeling ADL

Hoe kun je de beste zorg bij ADL verlenen in de gehandicapten-, verpleeghuis-, thuiszorg en het ziekenhuis? Met hulp van de wereldcafé methode ontwikkelde een multidisciplinaire werkgroep een nieuwe richtlijn met samenvattingskaarten.
Afbeelding

Nieuwe richtlijn Zorginfecties met implementatiegids en hygiënekaart

De nieuwe richtlijn Zorginfecties, die is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, omvat álle basismaatregelen en kan in alle zorgsettings gebruikt worden. Lees over het ontwikkelproces en de uitdagingen bij patiëntenparticipatie.
Afbeelding

Hoe ontwikkel je een bruikbare kwaliteitsstandaard voor de praktijk?

De nieuwe kwaliteitsstandaard ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen’ komt eraan en bevat kernaanbevelingen én een werkkaart. Zodat zorgprofessionals over de laatste kennis beschikken én handvatten krijgen voor op de werkvloer.
Afbeelding

Internationale dag van de slaap

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol bij het signaleren, voorkomen en behandelen van slaapproblemen. Robbert Gobbens vertelt over het slaap-waakritme en de factoren voor een gezonde slaap.
Afbeelding

Als je alles beschrijft, ben je een handboek aan het maken in plaats van een richtlijn

Onlangs is de richtlijn decubitus uit 2011 aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Erik de Laat vertelt hoe de richtlijn tot stand is gekomen.

Knelpuntenanalyses

Om de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten, is inzicht nodig in de knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen zodat die aangepakt kunnen worden. Daarom financieren we knelpuntenanalyses op verschillende onderwerpen. De knelpuntenanalyses geven inzicht in de manieren waarop ingespeeld kan worden op gevonden knelpunten. Hierbij wordt onderzocht of het nodig is om een nieuw kwaliteitsproduct te ontwikkelen, een aanvullend product te ontwikkelen of om in te zetten op bekendheid en het gebruik van bestaande producten. De knelpuntenanalyses leveren een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) op over hoe de bestaande knelpunten opgelost kunnen worden.

Programmabureau V&VN

Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) richt als vertegenwoordiger van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden een programmabureau in dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitsstandaarden. V&VN is initiatiefnemer en eigenaar van de opgeleverde producten.

Programma's Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V

Met onze programma’s Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en (tijdige) aanpassing van kwaliteitsinstrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast stimuleren we het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsinstrumenten. Daarmee willen we bijdragen aan nog betere patiëntenzorg en patiënten welzijn en aan het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie. Lees meer over de achtergrond van deze programma's op de programmapagina's: