Over dit programma

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Werknemersregelingen. Het programma komt voort uit het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces.

De looptijd van het programma is van 2020 tot en met 2025 en kent een totaalbudget van €10 miljoen. De opgeleverde kennis is bestemd voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), werkgevers, werknemers, arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Het programma bestaat uit twee programmalijnen en een overkoepelende impuls voor kwaliteits- en innovatiecyclus voor de ontwikkelde kennis. De te honoreren projecten binnen beide programmalijnen moeten aandacht hebben voor de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Programmalijn 1: Professionalisering poortwachtersproces

Het verbeteren van de afstemming tussen verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is in het poortwachtersproces van belang voor alle partijen en krijgt dan ook een centrale rol in deze programmalijn. In deze lijn kunnen projecten worden gehonoreerd op de volgende thema’s:

  • Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden
  • Multidisciplinair beoordelingsinstrument
  • Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Het te ontwikkelen en te implementeren instrument BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie), inclusief een leidraad, moet het mogelijk maken om op eenduidige wijze de belastbaarheid van de werknemer door bedrijfs- en verzekeringsartsen te beoordelen. Het instrument dient toepasbaar te zijn voor arbeidsdeskundigen bij het duiden van de belastbaarheid van werknemers.

De subsidieoproepen zijn in juni 2021 uitgezet. Het ging om 3 gerichte subsidieoproepen voor uitgewerkte subsidieaanvragen op de bovengenoemde thema’s. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de drie beroepsverenigingen. De projecten zijn gefaseerd uitgezet: fase 1 van een jaar, fase 2 van drie jaar. Er zijn op 1 februari 2022 drie projecten van start gegaan met fase 1. Begin 2023 start naar verwachting fase 2.

Er uiteindelijk zijn 3 subsidieaanvragen gehonoreerd die op 1 februari van start gaan.

Programmalijn 2: Verbetering re-integratieproces

De programmalijn omvat de thema’s:

  • Versterking eigen rol zieke werknemer
  • Bevordering re-integratiegerichte aanpak
  • Facilitering van arbeidsorganisaties

Op 22 september 2020 is een open subsidieoproep voor projectideeën uitgezet. Voor deze ronde waren 33 projectideeën ingediend. Op 18 februari 2021 is de oproep voor uitgewerkte subsidieaanvragen van deze ronde uitgezet. In totaal zijn er 20 uitgewerkte subsidieaanvragen ingediend. Uiteindelijk zijn 11 projecten gehonoreerd in de zomer van 2021. Hiervan zijn drie onderzoeken gericht op het thema ‘Versterking eigen rol zieke werknemer’, vijf onderzoeken op het thema ‘Bevordering re-integratiegerichte aanpak’ en drie onderzoeken op het thema ‘Facilitering van arbeidsorganisaties’.

Impuls Kwaliteits- en innovatiecyclus

Het programma faciliteert de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleert de duurzame borging daarvan. Er zal een stap worden gezet ter versterking en verbreding van kennisnetwerken op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. In overleg met de programmacommissie en met input vanuit het veld wordt deze ‘impuls’ verder uitgewerkt. In de tweede helft van 2022 zullen daar subsidieoproepen voor worden opengesteld.

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR)

Hier vindt u alle informatie over het BAR-instrument: een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat bedrijfsartsen de mogelijkheid biedt om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven en documenteren.

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (eerste spoor). Het programma Verbetering re-integratie Tweede Spoor focust op re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website