Projecten

Thuis in thuiswerken: Een leidraad voor verantwoorde inbedding van thuiswerken in re-integratietrajecten bij verzuim

Lopend (december 2021 - december 2025)

Vraagstuk In re-integratietrajecten bij verzuim staat terugkeer naar de fysieke werkplek centraal om binding met het werk te behouden en de drempel tot werkhervatting te minimaliseren. Thuiswerken werd tot op heden niet gezien, en niet breed toegepast, als potentieel effectieve tool voor re-integratie. Door de COVID-19 pandemie zijn de faciliteiten op orde om thuiswerken mogelijk te maken in...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden

Lopend (februari 2022 - april 2023)

Vraagstuk Het doel van dit project is om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren en zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. In dit project staat de doorontwikkeling, toetsing, borging en implementatie centraal van het multidisciplinaire instrumentarium van de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden...

Bekijk dit project

Professionalisering Poortwachtersproces - Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen.

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

Vraagstuk In dit onderzoek staat de professionele begeleiding van zieke werknemers gedurende het poortwachtersproces centraal. Voor verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen betrokken bij deze begeleiding zijn richtlijnen van groot belang. In dit programma ligt het accent op multidisciplinaire richtlijnen zodat deze professionals hun rollen en taken, en dus hun begeleiding goed met...

Bekijk dit project

Perioperatief multidisciplinair zorgpad voor snellere re-integratie bij werkenden die een knieprothese krijgen

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Vraagstuk Naar verwachting veroorzaakt knieartrose in 2025 de op één na hoogste werkgerelateerde ziektelast in Nederland. De toename is vooral bij werkenden in niet-sedentaire beroepen. Bij een eindstadium van knie-artrose is de plaatsing van een knieprothese de behandeling van keuze. Weer gaan werken na een kunstknieoperatie duurt vaak lang. De meeste patiënten gaan pas na zes maanden weer...

Bekijk dit project

Bevorderen van eigen regie voor werkbehoud bij kanker – ontwikkeling en evaluatie van een serious game

Lopend (oktober 2021 - oktober 2024)

Vraagstuk Van alle mensen die werken krijgen er jaarlijks 31.500 te horen dat ze kanker hebben. Mensen met kanker hebben 60% meer kans hun baan te verliezen in vergelijking tot alle werkenden. Werknemers met kanker hebben dan ook behoefte aan passende ondersteuning voor werkhervatting. Het aanbod is echter schaars, zelden effectief bevonden en bereikt veelal werknemers met kanker die weinig...

Bekijk dit project

Versterken van de rol van de leidinggevende in het vinden van passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Vraagstuk Wanneer een werknemer zich ziekmeldt en niet in staat is om het eigen werk uit te voeren, is de leidinggevende verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden in het eerste jaar van het re-integratieproces. De leidinggevende heeft immers vaak onvoldoende zicht op wat passend werk is, hoe het eigen werk...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een methodiek voor werknemers om zelf regie te nemen in het re-integratieproces.

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Vraagstuk Als werknemers zich ziekmelden dan wordt van hen verwacht dat ze actief eigen regie nemen in het herstel- en re-integratieproces naar eigen of ander passend werk. Veel werknemers hebben moeite met het begrijpen en aanleveren van informatie, het voeren van gesprekken en het actief bijdragen aan de re-integratie. Of werknemers eigen regie voeren in hun re-integratietraject hangt af van...

Bekijk dit project

De MKB re-integratie tool: een online tool die werkgevers ondersteunt om optimale re-integratie van ziekgemelde werknemers te bevorderen

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Vraagstuk Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarin 70% van de Nederlandse werknemers werkt, hebben echter niet altijd voldoende expertise en middelen om goede begeleiding te kunnen bieden. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico dat werknemers in het MKB mogelijk onnodig aanspraak...

Bekijk dit project

WWW.MIJNREÏNTEGRATIE.NL Platform om eigen regie van zieke werknemer te vergroten en reïntegratie te bevorderen

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Vraagstuk Onderzoek toont aan dat werkhervatting wordt bevordert door een zieke werknemer al vroeg mee te laten denken en beslissen over de re-integratie. Door gebrek aan goede en betrouwbare informatie over ziekte & re-integratie, arbozorgverlening, re-integratiemogelijkheden en over het Wet Verbetering Poortwachters proces blijkt dit in de praktijk lastig. Onderzoek In dit project wordt samen...

Bekijk dit project

Stepped Care gericht op werkhervatting van werknemers met psychische klachten. Een factorieel experimenteel design en proces realist evaluatie

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Vraagstuk Ongeveer 20% van de mensen in de werkende leeftijd heeft te maken met een (lichte of matige) psychische aandoening, zoals angst of depressie. Ook zijn psychische aandoeningen vaak werkgerelateerd. Psychische klachten leiden tot individuele ziektelast, zoals verminderde kwaliteit van leven en gezondheidsverlies, maar gaan ook vaak gepaard met (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid....

Bekijk dit project

Niet poetsen, maar zorgen

Lopend (oktober 2021 - oktober 2024)

Vraagstuk Schoonmaken is zwaar werk, waardoor er vaak sprake is van uitval. Terugkeer in eigen werk is vaak onmogelijk. Re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig, omdat het werkaanbod vaak niet past bij de mogelijkheden van deze werknemers. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel in tijden van arbeidstekorten. Zo kampt...

Bekijk dit project

Met het Werk-DEM kompas op weg naar een verbeterde re-integratie van werknemers met dementie

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Vraagstuk Dementie op jonge leeftijd raakt mensen in een actieve levensfase. Vaak wordt de diagnose gesteld als zij nog deel uitmaken van het arbeidsproces en ervaren ze problemen op het werk. De ziekte leidt in veel gevallen tot langdurig verzuim en vervolgens verlies van werk. Naar schatting kan een kwart van de patiënten in de beginfase echter nog enkele maanden tot jaren werken. Behoud van...

Bekijk dit project

Innovatie in verzuimbegeleiding binnen sociaal werkbedrijven

Lopend (september 2021 - september 2024)

Vraagstuk Bij sociaal werkbedrijven zijn de verzuimcijfers hoog. Ook is de duur van het verzuim relatief lang en aan het toenemen. De urgentie om verzuim te verminderen is de laatste jaren sterk gegroeid, mede doordat deze focus naadloos aansluit bij de visie ‘de waarde van werk’ en de ontwikkeldoelstellingen van de sociaal werkbedrijven. Een gezonde en snelle werkhervatting is echter een complex...

Bekijk dit project

Versterken van interprofessioneel samenwerken in het Poortwachterproces door interprofessioneel leren. Ontwikkeling en evaluatie van multidisciplinair onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Lopend (februari 2022 - april 2023)

Vraagstuk Binnen de huidige praktijk van arbeid en gezondheid zijn professionals vooral gericht op hun eigen rol en verantwoordelijkheden om (zieke) werkenden te ondersteunen bij re-integratie en de beoordeling van belastbaarheid. Een sleutel voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces ligt in betere samenwerking en onderlinge afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website