Over dit programma

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Werknemersregelingen. Het programma komt voort uit het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces.

De looptijd van het programma is van 2020 tot en met 2025 en kent een totaalbudget van €10 miljoen. De opgeleverde kennis is bestemd voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), werkgevers, werknemers, arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Het programma bestaat uit twee programmalijnen en een overkoepelende impuls voor kwaliteits- en innovatiecyclus voor de ontwikkelde kennis. De te honoreren projecten binnen beide programmalijnen moeten aandacht hebben voor de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Programmalijn 1 Professionalisering poortwachtersproces

Het verbeteren van de afstemming tussen verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is in het poortwachtersproces van belang voor alle partijen en krijgt dan ook een centrale rol in deze programmalijn. In deze lijn kunnen projecten worden gehonoreerd op de volgende thema’s:

  • Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden
  • Toetsingskader
  • Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Het te ontwikkelen en te implementeren toetsingskader moet het mogelijk maken om op eenduidige wijze de belastbaarheid van de werknemer door bedrijfs- en verzekeringsartsen te beoordelen. Dit toetsingskader dient toepasbaar te zijn voor arbeidsdeskundigen bij het duiden van de belastbaarheid van werknemers.

De subsidieoproepen worden naar verwachting in de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 uitgezet. Het gaat om gerichte subsidieoproepen op verschillende thema’s voor uitgewerkte subsidieaanvragen waarbij de drie beroepsverenigingen in de lead zullen zijn. De toekenningen vinden plaats in 2020 en 2021 en hebben verschillende doorlooptijden.

Programmalijn 2 Verbetering re-integratieproces

De programmalijn omvat de thema’s:

  • Versterking eigen rol zieke werknemer
  • Bevordering re-integratiegerichte aanpak
  • Facilitering van arbeidsorganisaties

In de tweede helft van 2020 verschijnt een open subsidieoproep voor projectideeën. In 2021 zullen de projectideeën en daarna de geselecteerde, uitgewerkte subsidieaanvragen worden beoordeeld. In deze programmalijn hebben we subsidie voor projecten van 1 tot 3 jaar.

Bekijk de veelgestelde vragen

Impuls Kwaliteits- en innovatiecyclus

Het programma faciliteert de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleert de duurzame borging daarvan. Er zal hiermee een stap worden gezet op weg naar een duurzame kwaliteits- en innovatiecyclus voor het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers.

Na de honorering van de eerste projecten wordt in de loop van 2020 en 2021 in overleg met de programmacommissie en met input van het veld de tijdelijke impuls voor de kwaliteits- en innovatiecyclus uitgewerkt

Bijeenkomsten in oktober

Op 6 oktober organiseerden we een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces - programmalijn 2'. Wilt u het webinar terug kijken, de powerpointpresentatie bekijken of de gestelde vragen? Lees dan verder op onze themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen.

Op 8 oktober organiseren we een matchmakingbijeenkomst voor organisaties die een projectidee willen indienen op thema 1 uit deze oproep. Thema 1 gaat over de versterking van de eigen rol van zieke werknemers.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website