Over dit programma

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Werknemersregelingen. Het programma komt voort uit het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces.

De looptijd van het programma is van 2020 tot en met 2025 en kent een totaalbudget van €10 miljoen. De opgeleverde kennis is bestemd voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), werkgevers, werknemers, arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Het programma bestaat uit twee programmalijnen en een overkoepelende impuls voor kwaliteits- en innovatiecyclus voor de ontwikkelde kennis. De te honoreren projecten binnen beide programmalijnen moeten aandacht hebben voor de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Programmalijn 1 Professionalisering poortwachtersproces

Het verbeteren van de afstemming tussen verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is in het poortwachtersproces van belang voor alle partijen en krijgt dan ook een centrale rol in deze programmalijn. In deze lijn kunnen projecten worden gehonoreerd op de volgende thema’s:

  • Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden
  • Toetsingskader
  • Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Het te ontwikkelen en te implementeren toetsingskader moet het mogelijk maken om op eenduidige wijze de belastbaarheid van de werknemer door bedrijfs- en verzekeringsartsen te beoordelen. Dit toetsingskader dient toepasbaar te zijn voor arbeidsdeskundigen bij het duiden van de belastbaarheid van werknemers.

De subsidieoproepen zijn in juni 2021 uitgezet. Het gaat om drie gerichte subsidieoproepen voor uitgewerkte subsidieaanvragen op de bovengenoemde thema’s . Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de drie beroepsverenigingen. Het besluit over deze subsidieaanvragen vindt plaats in het najaar van 2021.

Programmalijn 2 Verbetering re-integratieproces

De programmalijn omvat de thema’s:

  • Versterking eigen rol zieke werknemer
  • Bevordering re-integratiegerichte aanpak
  • Facilitering van arbeidsorganisaties

Op 22 september 2020 is een open subsidieoproep voor projectideeën uitgezet. Voor deze ronde waren 33 projectideeën ingediend. Op 18 februari 2021 is de oproep voor uitgewerkte subsidieaanvragen van deze ronde uitgezet. In totaal zijn er 20 uitgewerkte subsidieaanvragen ingediend. Uiteindelijk zijn 11 projecten gehonoreerd in de zomer van 2021. Hiervan zijn drie onderzoeken gericht op het thema ‘Versterking eigen rol zieke werknemer’, vijf onderzoeken op het thema ‘Bevordering re-integratiegerichte aanpak’ en drie onderzoeken op het thema ‘Facilitering van arbeidsorganisaties’.

Impuls Kwaliteits- en innovatiecyclus

Het programma faciliteert de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleert de duurzame borging daarvan. Er zal hiermee een stap worden gezet op weg naar een duurzame kwaliteits- en innovatiecyclus voor het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers.

Na de honorering van de eerste projecten wordt in de loop van  2021 in overleg met de programmacommissie en met input van het veld de tijdelijke impuls voor de kwaliteits- en innovatiecyclus uitgewerkt

BAR leidraad

Op 17 en 23 maart en 1 april 2021 rganiseerden we drie proefateliers voor bedrijfs-, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen over het BAR Instrument. Dit wordt het nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR). Op 1 september 2021 verscheen de BAR-leidraad en de eerste versie van het BAR -instrument. In november volgt een bredere informatiebijeenkomst over de BAR.

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (eerste spoor). Het programma Verbetering re-integratie Tweede Spoor focust op re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website