Projecten

BUURTSUPERS IN KRIMPREGIO'S - integrale interventie voor re-integratie, participatie en leefbaarheid

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Een 'sociale supermarkt’ draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp en biedt werk aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan maatschappelijke meerwaarde creëren en kosteneffectief uitpakken voor gemeenten. Dit project onderzocht wat de effecten zijn van meewerkplekken in de buurtsuper voor re-integratie en participatie van mensen met een lange afstand tot...

Bekijk dit project

Het effect van De Nieuwe Toekomst op de arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld: een effectonderzoek en verklarend onderzoek.

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

De Nieuwe Toekomst en het effect op arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweldDe Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en heeft tot doel hen een toekomstperspectief te bieden en naar werk te begeleiden. Kennisinstituut Atria onderzoekt of deze vrouwen door dit project: 1) meer op de arbeidsmarkt participeren, 2) minder gebruik maken van...

Bekijk dit project

IPS+PA: 1+1=3? Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. In deze studie wordt in Amsterdam onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het werk te krijgen en te houden: Individual Placement and Support (IPS), de Participatieve Aanpak (PA), of een combinatie van beide. Met IPS worden...

Bekijk dit project

Mobility Mentoring

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Het aanpakken van armoede en schulden is een hele opgave. De (chronische) stress die de situatie met zich meebrengt draagt er aan bij dat mensen minder doelgericht gaan handelen. Dit inzicht vormde voor social work-organisatie EMPath in samenwerking met Harvard university de aanleiding om hun werkwijze fundamenteel te veranderen. Zij ontwikkelde een aanpak Mobility Mentoring® (MM). Voor...

Bekijk dit project

Naar een effectieve budgetcursus

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

Is een budgetcursus effectief? Zo ja, welke elementen zijn dan effectief? Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke...

Bekijk dit project

Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders

Lopend (februari 2018 - februari 2020)

In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Nijmegen, Het Werkbedrijf, de Radboud Universiteit, Vluchtelingenwerk, Pro Persona/Indigo, GGD en succesvol geïntegreerde statushouders. De interventie wordt ingezet...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de interventie 'Jongeren helpen jongeren' van het FSU Jongerenteam op het tegengaan van armoede en schulden onder jongeren.

Lopend (september 2017 - september 2019)

‘Jongeren helpen jongeren’ Doel Het Verwey-Jonker Instituut, het Nibud, en de Gemeente Leeuwarden onderzoeken of het werk van het Jongerenteam van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden effectief is. Krijgen jongeren meer financiële zelfstandigheid en meer handelingsvaardigheid? De interventie Het Jongerenteam geeft voorlichting op scholen met zelfgemaakte workshops over...

Bekijk dit project

Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Achtergrond Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp bij schulden. Die hulp wordt geboden door beroepskrachten. Steeds vaker leveren vrijwilligers ook een bijdrage. Wat voegen zij nu eigenlijk toe aan de hulp door beroepskrachten? Daarover weten we niet veel. We weten bijvoorbeeld niet wat cliënten zelf als helpend ervaren. Waar? Het onderzoek wordt uitgevoerd onder cliënten van...

Bekijk dit project

Meer mensen met psychische problemen aan betaald werk: Kosten-effectiviteit van een innovatieve methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Lopend (november 2017 - november 2021)

Mensen met psychische problemen hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen van anderen. Wanneer zij werk zoeken staan zij voor het dilemma of ze beter wel of niet open kunnen zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. Openheid kan leiden tot stigma en discriminatie, maar geen openheid betekent ook dat de werkomgeving geen steun en begrip kan bieden of voor werkaanpassingen kan zorgen die...

Bekijk dit project

Versterking methodisch werken via HRM

Lopend (september 2017 - september 2019)

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe gemeentelijke human resource-interventies samenhangen met methodisch werken door klantmanagers die zich bezighouden met arbeidsre-integratie. Dit onderzoek levert kennis op waarmee gemeenten en uitvoerders professionaliseringsprocessen gericht op de kwaliteit en effectiviteit van re-integratie kunnen verbeteren. Het onderzoek zal eerst het begrip...

Bekijk dit project

Integraal aan het werk

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Een duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening ontbreekt. Begrippen als integrale aanpak, integrale werkwijze, integrale dienstverlening, integrale benadering worden door elkaar...

Bekijk dit project

Praktijk kennis getoetst. Een verkenning van de relatie tussen de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding en de inzichten uit de wetenschap over de effectiviteit van interventies op die terreinen.

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Zo zijn professionals niet altijd op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de effectiviteit van gedragsinterventies. Het eerste doel van ons onderzoek is daarom om de praktijkkennis van professionals beter in kaart te brengen. Welke...

Bekijk dit project

Duurzame banen voor jongeren met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching

Lopend (september 2017 - september 2019)

Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Velen vermoeden dat jobcoaching hen daarbij effectief kan helpen. In dit onderzoek volgen we 100 jongere werknemers met psychische klachten die na het vinden van een baan arbeidsbegeleiding oftewel jobcoaching ontvangen. We gaan na wat die jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op...

Bekijk dit project

'Van Vluchteling naar Almeerder'; wat werkt?

Lopend (december 2017 - december 2019)

Gemeenten denken dat een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen beter werkt om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar we weten nog weinig over wat werkt om de integratie te bevorderen. Doel van dit onderzoeksproject is te onderzoeken of een geïntegreerde aanpak beter werkt. Daartoe onderzoeken we de nieuwe aanpak van de gemeente Almere. Het onderzoek valt in vier delen uiteen. Ten...

Bekijk dit project

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Lopend (december 2017 - december 2019)

Het vinden van een betaalde baan is voor vergunninghouders geen gemakkelijke opgave. Met als gevolg dat een overgrote meerderheid van deze nieuwkomers afhankelijk is van een bijstandsuitkering. De gemeente Den Haag probeert hier iets aan te doen door een vroegtijdig en activerend beleid gericht op het vergroten van participatie van vergunninghouders. Belangrijke instrumenten die de gemeente...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Lopend (oktober 2017 - november 2018)

Sinds 2016 hebben gemeenten actief ingezet op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten voor vluchtelingen. Bekend is dat gezondheid een rol speelt in de arbeidsmarktpositie van deze groep. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om in te schatten in hoeverre de psychische of fysieke gezondheid een belemmering vormt voor werk of participatie en wat dit dan betekent voor de ...

Bekijk dit project

Grip Op Werk: onderzoek naar een integrale, online aanpak voor werklozen met psychische klachten gericht op arbeidsparticipatie

Lopend (november 2017 - november 2019)

Kan dat, het online versterken van arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten? Wij denken van wel! Daarom gaan het Trimbos-instituut, de Gripopjedip Stichting en ZINZIZ het GripOpWerk-project (GOW) uitvoeren bij drie gemeenten. GOW is gericht op werkloze (jong)volwassenen met psychische problemen en met een gemeentelijke uitkering. Psychische klachten, zoals depressie en angst, komen...

Bekijk dit project

Effectiviteit Aanpak 45-plussers van de gemeente Almere

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

De doelstelling van de Almeerse Aanpak 45+ is om meer 45-plussers te laten uitstromen vanuit de bijstand naar betaald werk en ondernemerschap. De kern van de Aanpak 45+ is de inzet van dedicated klantmanagers 45+ die ieder een caseload hebben van maximaal 25 oudere bijstandsgerechtigden. Deze klantmanagers begeleiden de 45-plussers intensief, integraal en vraaggericht . Het onderzoek bestaat uit...

Bekijk dit project

De Enschedese Arbeidsmarktaanpak en niet-westerse migranten: effecten van een generieke aanpak voor arbeidstoeleiding vergelijken en verbeteren

Lopend (januari 2018 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De effectiviteit van de Piëzomethodiek

Lopend (december 2016 - december 2018)

In Zoetermeer is de Piëzomethodiek een belangrijk instrument dat ingezet wordt voor nieuwe vergunninghouders. De methodiek bestaat uit 5 fases waarbij de deelnemers ondersteund worden door individuele trajectbegeleiders: eerste maatschappelijke activering (0), deelname aan educatieve activiteiten in het Piëzocentrum (1), lerend vrijwilligerswerk in het Piëzocentrum (2), lerend vrijwilligerswerk...

Bekijk dit project

De inzet van maatschappelijke organisaties bij arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders in gemeenten

Lopend (december 2016 - december 2018)

Het Verwey-Jonker instituut onderzoekt de werkzaamheid van twee interventies die het doel hebben om vergunninghouders te ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat om ‘Vluchtelingen Investeren in Participeren’ (VIP) in de regio VluchtelingenWerk Oost-Nederland en de ‘Werktrajecten’ van Stichting NVA te Amersfoort. Dragen de interventies bij aan het vinden van betaald werk? En waarom en hoe...

Bekijk dit project

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak.

Lopend (december 2016 - december 2018)

De gemeente Amsterdam heeft sinds 1 januari 2016 een nieuwe werkwijze ingevoerd om vluchtelingen in een zo'n vroeg mogelijk stadium te begeleiden naar werk of opleiding. Of, als dat niet mogelijk is, naar re-integratie- of participatietrajecten. De ondersteuning van vluchtelingen begint al in het asielzoekerscentrum in Amsterdam. Het wordt voortgezet nadat vluchtelingen een woning hebben gekregen...

Bekijk dit project

Re-integratie in BOLD cities

Lopend (april 2017 - april 2019)

Gemeenten gebruiken verschillende instrumenten om uitkeringsgerechtigden te helpen betaald werk te vinden. Het is niet altijd duidelijk of die instrumenten effectief zijn en passen bij de doelgroep. In dit project proberen we uit te vinden of we betere, op maat gesneden re-integratietrajecten kunnen ontwikkelen met behulp van de ‘big data’ waarover gemeenten, CBS en andere instellingen beschikken....

Bekijk dit project

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Tegenwoordig staat werk meer centraal voor mensen met arbeidsbeperking (verstandelijke/psychisch). Dit onderzoek leidt tot een methodiekbeschrijving van de werkwijze van sociale onderneming Binthout in Zwolle. Onderzoek De sociale onderneming schippert tussen werklogica (praktijken/regels die horen bij werk) en zorg(praktijken/regels die horen bij zorg). In de methodiek zijn deze...

Bekijk dit project

Fundament. Explicitering en onderbouwing van werkzame mechanismen van drie re-integratieaanpakken voor kwetsbare, werkloze jongeren

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Wat vergroot de kansen van kwetsbare jongeren op werk of schoolhervatting? Dit project onderzocht welke veranderingen bij kwetsbare jongeren in drie Rotterdamse pilots belangrijk zijn om hun kansen op werk of schoolhervatting te vergroten. Ook is er gekeken naar welke pilotkenmerken deze veranderingen beïnvloeden. Het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met coaches en...

Bekijk dit project

Groene ondernemende re-integratiepraktijken voor bewoners met psychische problemen

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met psychische problemen en zoeken interventies waarmee deze geholpen worden. Groene re-integratie is veelbelovend. Het sluit aan bij het inzicht dat groen bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische problemen. Voorbeelden van groene praktijken zijn landschapsonderhoud, boerderijen en tuinen. Het inzichtelijk maken...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren van school naar werk: Noord-Limburgse aanpak

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Voor jongeren van 15 tot 27 jaar in de uitstroomfase van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en het Entreeonderwijs is is doorstroom naar werk of vervolgonderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Het doel van dit onderzoek is om handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland, voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren naar de...

Bekijk dit project

MobiliteitsMentoring in de wijk

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Achtergrond Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw hetverwijt dat ze onverstandig zijn. Chronische stress, zoals door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen. In dit onderzoek werd...

Bekijk dit project

Onderbouwing 'Mentorwijs', een training waarmee professionals van onder andere gemeenten leidinggevenden leren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Afgerond (september 2016 - oktober 2017)

Vraagstuk Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk gaan, vraagt om specifieke leidinggevende kwaliteiten. Trainingsprogramma’s gericht op leidinggevenden zijn veelbelovend om de begeleiding van medewerkers uit kwetsbare groepen concreet vorm te geven. Het trainingsprogramma Mentorwijs is daar een goed voorbeeld van. Hoe laat Mentorwijs zich beschrijven en...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de pilot Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave Zaanstad

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Achtergrond In 2015 startte de gemeente Zaanstad de pilot budget maatwerkondersteuning voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om een borg voor een nieuwe woning te voldoen of om een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar weg te nemen. Op de langere termijn zou de ondersteuning ook moeten bijdragen aan het vergroten van de...

Bekijk dit project

Onderzoek pilot schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren Amsterdam

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Het doel van dit onderzoek was de werkzaamheid van de Amsterdamse aanpak vanschuldhulpverlening aan huiseigenaren (in de vorm van een hypotheekteam) teonderzoeken. En daaruit lessen te trekken voor andere gemeenten. Aan welke zaken moet je als gemeente denken wanneer je deze schuldhulpverlening opzet? Resultaten Het hypotheekteam voorziet in ontbrekende kennis bij de reguliere...

Bekijk dit project

Optimalisering van de maatregel WerkLoont

Afgerond (juni 2016 - december 2017)

De maatregel WerkLoont wordt in de gemeente Rotterdam toegepast bij instroom in de bijstand. De interventie bestaat uit een werkcomponent (zoals het vegen van straten) en een vormingscomponent (zoals sollicitatietrainingen). Het onderzoek meet de effecten van WerkLoont over een periode van drie jaar na deelname. De helft van de cliënten nam deel aan WerkLoont en de andere helft kreeg alleen...

Bekijk dit project

Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden. Praktijkgericht onderzoek naar de werkzaamheid van ervaringsdeskundigen-inzet bij het creëren van toekomstgerichte handelingsperpectieven voor en door bewoners in een armoedesituatie

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Veel Leeuwarders melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners met integrale individuele ondersteuning, maar ook door het ondersteunen van zogenaamde peer groups; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijks spreekuur.  Dragen peer groupsbij aan toekomstgerichte...

Bekijk dit project

Werkzame bestandsdelen van Parttime ondernemen

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Parttime ondernemerschap als re-integratie-instrument Gemeenten zijn op zoek naar aanpakken, methodes, werkwijzen en instrumenten die ervoorzorgen dat bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Parttime ondernemerschap (PTO) is eendergelijk (re-integratie) instrument. Bij parttime ondernemen als re-integratie instrument wordt deklant begeleid bij zijn ondernemerschap, maar ook begeleid richting...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website