Projecten

‘Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie’

Lopend (september 2020 - september 2023)

Vraagstuk Mensen die langdurig in armoede leven krijgen vaak niet de hulp die nodig is om hun situatie te verbeteren. Dit komt onder andere door de complexiteit van aanbod en regelgeving en de moeizame bereikbaarheid van schuldhulpverlening. Daarbij heerst bij deze groep vaak schaamte voor het openlijk bespreken van de financiële problemen. Hierdoor worden mensen in langdurige armoede momenteel...

Bekijk dit project

VIMP Lokaal & Integraal Werken aan Arbeidsparticipatie

Lopend (januari 2022 - april 2023)

In het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd die van belang zijn om een integrale aanpak voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte vorm en inhoud te geven. Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) wordt benut om de kennis uit dit project te verspreiden naar andere gemeenten in de provincie Utrecht en een best...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatie impuls top-downronde programmalijn vergunninghouders

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Vraagstuk Binnen de programmalijn Vergunninghouders zijn acht studies uitgevoerd naar effectieve werkwijzen van gemeenten om statushouders te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. Met dit VIMP project werd een verdere impuls gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten van de acht onderzoeken. Bovendien is hierbij ingespeeld op ontwikkelingen op...

Bekijk dit project

Re-integratie in BOLD Cities II

Lopend (april 2021 - mei 2023)

Vraagstuk Gemeenten hebben hoge verwachtingen van Big Data voor het verbeteren van de dienstverlening binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van re-integratie. In het project Re-integratie in BOLD Cities zijn de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden onderzocht van het gebruik van Big Data in het domein van Werk en Inkomen in de gemeente Rotterdam. Dit vervolgprojecten draait...

Bekijk dit project

Meer Kijken Meer Zien

Lopend (februari 2022 - mei 2023)

In het traject 'Van Kijken Naar Zien' is een werkwijze ontwikkeld die klantmanagers en leidinggevenden helpt om hun vakmanschap ten aanzien van gespreksvoering te verbeteren. Ingrediënten hiervan zijn het maken van video-opnamen van gesprekken, feedback van gesprekspartners (cliënten) en vreemde ogen die meekijken (onderzoeker/coach). Het implementatietraject 'Meer Kijken Meer Zien' beoogt een...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen

Lopend (maart 2022 - juni 2023)

Dit overkoepelende VIMP-project richt zich op de 7 projecten die binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk 1’ zijn uitgevoerd. Het gaat over de verspreiding en implementatie van integrale werkwijzen om effectief om te gaan met problemen van mensen bij werk en/of inkomen in samenhang met problemen op andere levensgebieden. Er zijn verschillende...

Bekijk dit project

VIMP Amfors Groeidagen

Lopend (februari 2022 - augustus 2023)

Met het ontwikkelen en introduceren van de methodiek Evidence-based Coachen op de Werkplek binnen Amfors is de benadering van ontwikkeling van medewerkers en de organisatie(cultuur) als geheel veranderd. Beiden worden steeds meer gezien als een continu proces dat blijvend gevoed moet worden. In het begeleiden van medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt nu beroep gedaan op...

Bekijk dit project

VIMP Keuzehulp Instrumentarium Werkzaak Rivierenland

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

In 2022 wordt de Keuzehulp Werk geïntroduceerd binnen Werkzaak Rivierenland, ter ondersteuning van de professionals bij de begeleiding van cliënten. Werkzaak heeft deze keuzehulp met hulp van TNO ontwikkeld en is inmiddels aangesloten bij de instrumentengids VNG/EVA. Er is ook aandacht voor de organisatorische inbedding. Werkcoaches, de afdeling ICT van Werkzaak en management zijn nauw betrokken. ...

Bekijk dit project

Eerder uit de schulden: wat werkt?

Lopend (mei 2020 - mei 2023)

Vraagstuk Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in ondersteuning voor duurzame uitstroom uit de schulden. De kennis over wat hierbij werkt is nog steeds beperkt en vooral gebaseerd op praktijkkennis. Het onderzoeken van bestaande interventies geeft inzicht in wat werkt en wat niet werkt. Wat is de effectiviteit van interventies voor mensen met...

Bekijk dit project

Kanteling in dienstverlening: De doorontwikkeling van klantmanagement in Hengelo naar meer focus op doelmatigheid

Afgerond (augustus 2018 - januari 2022)

Vraagstuk De gemeente Hengelo kent integraal klantmanagement, waarbij de klantmanagers verantwoordelijk zijn voor de intake, het verstrekken van de uitkering, de controle en de re-integratie ondersteuning. Deze werkwijze heeft voordelen, zo heeft de klant een vast aanspreekpunt en weet de klantmanager precies waar de klant staat. In de beginfase is echter sprake van een sterke nadruk op controle...

Bekijk dit project

Vindplaatsen verborgen armen; naar effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

Lopend (mei 2020 - mei 2023)

Vraagstuk De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat niet alle Nederlanders met lage inkomens gebruikmaken van ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid, terwijl ze daar wel recht op hebben. Wie zijn deze groep ‘verborgen armen’? Waarom maakt deze groep inwoners geen aanspraak op de ondersteuning waar zij recht op hebben? Welke werkwijzen kunnen gemeenten en andere relevante...

Bekijk dit project

Professionalisering van het klantmanagement werk participatie en inkomen door ontwikkeling van een keuzehulp voor maatwerk

Afgerond (augustus 2018 - juli 2021)

Vraagstuk Uit een interne beleidsnotitie binnen de Gemeente Amsterdam kwam naar voren dat deze gemeente nog onvoldoende vastlegt wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden bij duurzame re-integratie naar werk. Bovendien heeft de Participatiewet er niet toe geleid dat meer bijstandsklanten aan het werk zijn gegaan. De Gemeente Amsterdam wil meer evidence-based en methodisch haar klanten...

Bekijk dit project

Het effect van Werk als beste Zorg op duurzame arbeidsparticipatie en gezondheid van uitkeringsgerechtigden met psychische problemen

Afgerond (december 2018 - juni 2022)

Vraagstuk Een passende baan is belangrijk voor mensen met psychische problematiek die willen participeren in de maatschappij. Werk kan bijdragen aan herstel van psychische problemen. In de Drechtsteden is er sinds oktober 2017 een interdisciplinaire samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, het UWV en Randstad (samen Baanbrekend Drechtsteden) met de GGZ organisatie Yulius. Cliënten met...

Bekijk dit project

Gildeleren als gemeentelijke werkgeversdienstverlening

Afgerond (september 2018 - maart 2022)

Vraagstuk De veronderstelling is dat jongeren tenminste een diploma op niveau 2 moeten halen om aansluiting te vinden bij de eisen van de arbeidsmarkt. Niet alle jongeren lukt het een mbo-2 opleiding of hoger te starten en af te ronden. De regionale opleidingscentra bieden hun entree-opleidingen op mbo-1 niveau aan. Een relatief nieuwe vorm van entree-onderwijs is het Gildeleren. Het Gildeleren...

Bekijk dit project

Daadwerkelijk uit de geldzorgen

Afgerond (november 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Tijdens de coronacrisis is het werk van de vrijwilligers in de schuldhulpverlening en hun coördinatoren veranderd. De hulpvragers komen uit andere kwetsbare groepen en hebben andere hulpvragen. De mogelijkheid tot fysiek contact is kleiner en de verbinding tussen de vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren wordt anders georganiseerd. Omdat iedere organisatie met deze veranderende...

Bekijk dit project

Onderzoek Bureau Frontlijn-aanpak

Lopend (november 2018 - oktober 2022)

Vraagstuk De 'Bureau Frontlijn-aanpak' is een integrale totaalaanpak op maat op alle leefgebieden omdat armoede vrijwel altijd gecombineerde problematiek betreft en nooit op zichzelf staat. De aanpak wordt systematisch en methodisch ingezet maar qua vorm, intensiteit en volgorde aangepast aan de situatie en het leervermogen van het gezin. Aan de basis staat het creëren van een positieve...

Bekijk dit project

Wat werkt voor wie? Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid door integrale re-integratie aanpak van multiproblematiek

Afgerond (mei 2018 - juli 2021)

Vraagstuk Mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op een uitkering of ondersteuning van de gemeente hebben vaak te maken met veel verschillende professionals. De betrokken regio’s in dit project hebben onderzocht hoe de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen verder verbeterd kan worden om zo te groeien in de gezamenlijke aanpak van de meervoudige...

Bekijk dit project

Duurzamer plaatsen met Mentorwijs? Een effectstudie naar de Mentorwijstraining voor leidinggevenden van kwetsbare werknemers

Afgerond (oktober 2018 - september 2022)

Vraagstuk Een goede, dagelijkse begeleiding op de werkvloer is essentieel voor de duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare werknemers. In de interventie ‘Mentorwijs’ worden leidinggevenden getraind in het goed begeleiden van kwetsbare werknemers. Centraal in de training Mentorwijs staat het versterken van zelfeffectiviteit: zowel bij de leidinggevende als bij de kwetsbare werknemer. Mentorwijs...

Bekijk dit project

Werken naar evidence based handelingswijzen voor consulenten om jongeren uit de bijstand te laten uitstromen

Afgerond (augustus 2018 - februari 2021)

Vraagstuk De gemeente Leeuwarden wil voorkomen dat jongeren langdurig in een uitkeringssituatie blijven en ze wil bevorderen dat deze klanten duurzaam uitstromen uit de uitkering. Consulenten zijn op zoek naar effectieve handelingswijzen om deze groep in beweging te krijgen. Welke werkzame elementen bevat een professionele handelingswijze voor consulenten gericht op uitstroom naar school en/of...

Bekijk dit project

Verdieping en Verbreding van Methodisch Werken W&I

Afgerond (augustus 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Sinds 2016 investeert de gemeente Leiden in het methodisch werken van haar klantmanagers. Deze klantmanagers zijn verantwoordelijk voor een brede groep kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist vakmanschap van de klantmanagers van de afdeling Werk & Inkomen (W&I). De klantmanagers hebben behoefte aan een eenduidig raamwerk om de beoordeling te kunnen doen of...

Bekijk dit project

Van Kijken naar zien.

Afgerond (augustus 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Gemeente Zoetermeer wil vakmanschap in maatwerk versterken en verbreden op het gebied van werk en inkomen, alsmede in het bredere sociale domein. Wat vakmanschap en maatwerk op het microniveau van de interactie tussen klantmanager en cliënt precies inhoudt, is nog onvoldoende geëxpliciteerd in praktijk en wetenschap van re-integratie. De spreekkamer waarin het allemaal gebeurt, is...

Bekijk dit project

Ontwikkelproject 'Keuzehulp Instrumentarium'

Afgerond (augustus 2018 - januari 2021)

Vraagstuk Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor Werk en Inkomen (W&I) voor de regio Rivierenland. Vanaf 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor werkzoekenden. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bleek een grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte...

Bekijk dit project

Evidence-based Coachen op de Werkplek

Afgerond (augustus 2018 - januari 2021)

Vraagstuk Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een...

Bekijk dit project

The relation between mental health and labour market participation of Syrian refugees

Afgerond (maart 2019 - november 2020)

Achtergrond Medio 2018 had NWO een subsidieronde open staan om wetenschappers met een vluchtelingenstatus de gelegenheid te bieden bij een universiteit voor tenminste een jaar aan de slag te gaan als onderzoeker. Dit om de kans te vergroten daarna een passende baan in de wetenschap te vinden. De aanvraag van de Radbouduniversiteit voor dit project viel net buiten de boot, maar werd als zeer goed...

Bekijk dit project

Effectiviteit van een coöperatieve, integrale samenwerking als innovatief re-integratie instrument.

Lopend (november 2018 - september 2023)

Vraagstuk Voor optimale re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is, naast betrokkenheid van de gemeente, een sterke betrokkenheid van werkgevers van cruciaal belang. Een innovatieve aanpak waarbij de re-integratie en de bijbehorende instrumenten worden overgenomen en ontwikkeld door een lokale werkcoöperatie speelt in op de lokale vraag naar arbeidskrachten en is naar...

Bekijk dit project

Duurzame banen voor jongeren met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching

Afgerond (november 2017 - december 2020)

Vraagstuk Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Er is veel bekend over hoe we mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen steunen bij het zoeken naar werk. Maar hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten: dat is nog niet goed onderzocht. Jobcoaching is een begeleidingsmethodiek die mensen met (ernstige) psychische aandoeningen in...

Bekijk dit project

Praktijk kennis getoetst. Een verkenning van de relatie tussen de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding en de inzichten uit de wetenschap over de effectiviteit van interventies op die terreinen.

Afgerond (september 2017 - november 2018)

Vraagstuk Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Ondanks dat er steeds meer nieuwe wetenschappelijke kennis vrijkomt op dit gebied is hier in de praktijk van schuldhulpverlening en armoedebestrijding nog relatief weinig aandacht voor. Het handelen van professionals en vrijwilligers wordt lang niet...

Bekijk dit project

Integraal aan het werk

Afgerond (september 2017 - oktober 2018)

Vraagstuk Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Er bestaat namelijk nog geen duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening. Wat verstaan klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen onder integrale...

Bekijk dit project

Versterking methodisch werken via HRM

Afgerond (september 2017 - januari 2020)

Vraagstuk Gemeenten sturen op de bevordering van methodisch werken door hun klantmanagers om de effectiviteit van re-integratie en activering te vergroten. In het domein van de gemeentelijke re-integratie is nog weinig bekend over de vraag welke HR-interventies bijdragen aan de bevordering van methodisch werken.Wat zijn effectieve HR-interventies zijn voor bevordering van methodisch werken? En...

Bekijk dit project

Meer mensen met psychische problemen aan betaald werk: Kosten-effectiviteit van een innovatieve methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Lopend (november 2017 - september 2023)

Vraagstuk Een onderschatte barrière voor succesvolle arbeidsparticipatie wordt gevormd door het stigma op psychische aandoeningen, ook in de gemeentelijke praktijk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben. Werkzoekenden staan daarmee voor het dilemma wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In Engeland is een...

Bekijk dit project

Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Vraagstuk In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de interventie 'Moneyways' op financiële stress en financiële zelfredzaamheid bij MBO-scholieren: peer-to-peer voorlichting over armoede en schulden.

Afgerond (september 2017 - januari 2020)

Vraagstuk De interventie ‘MoneyWays’ van Diversion is een groepsgerichte peer-to-peer voorlichtingsaanpak voor middelbare scholieren. MoneyWays wordt aangeboden op HAVO, VWO en MBO-locaties in Nederland. In 3 workshops krijgen de scholieren voorlichting van andere jongeren over schulden, omgaan met geld, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. Krijgen jongeren door middel van deze interventie...

Bekijk dit project

Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders

Afgerond (februari 2018 - maart 2021)

Vraagstuk Van gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de arbeidstoeleiding van statushouders. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan werkzame interventies voor deze doelgroep. In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie (Mosaic) ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. De interventie wordt ingezet...

Bekijk dit project

'Van Vluchteling naar Almeerder'; wat werkt?

Afgerond (december 2017 - september 2020)

Vraagstuk De afgelopen jaren hebben veel gemeenten in Nederland nieuwe initiatieven genomen om de maatschappelijke participatie van vluchtelingen te vergroten. Steeds vaker zetten gemeenten daarbij integrale trajecten in waarbij taal, inburgering en de toeleiding naar werk worden gecombineerd. De gemeente Almere is in 2016 gestart met een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen. Doel van de...

Bekijk dit project

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Afgerond (november 2017 - november 2019)

Vraagstuk In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel vergunninghouders als...

Bekijk dit project

Samen aan zet in Harderwijk: Integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met multiproblematiek

Afgerond (september 2018 - april 2021)

Vraagstuk Bij problemen in verschillende levensdomeinen (zoals werk, wonen, relaties, financiën) is samenwerking tussen zorg- en hulpverleners nodig. Dit project onderzocht wat er gebeurt als professionals niet alleen onderling samenwerken, maar ook burgers en hun naasten hierbij betrekken. Onderzoek In een responsieve evaluatie is onderzocht wat burgers, zorg- en hulpverleners, en gemeente...

Bekijk dit project

Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Afgerond (juni 2018 - december 2021)

Vraagstuk Gemeenten willen de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Hierbij is het een uitdaging om integrale aanpakken te ontwikkelen voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. De centrale vraag in dit project was wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen,...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met justitiecontacten: integraal naar een toekomstperspectief

Afgerond (juni 2018 - december 2020)

Vraagstuk Jongvolwassenen (16-27 jaar) met multiproblematiek, waaronder delinquent gedrag, vormen een zeer complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd, hebben schulden en op de arbeidsmarkt weinig kansen. Voor professionals is het lastig om met deze groep jongvolwassenen te werken. Ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren. Bovendien moeten professionals zich aan veel en...

Bekijk dit project

Het overbruggen van verschillen

Afgerond (juni 2018 - juli 2021)

Vraagstuk Al meer dan 25 jaar overleggen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen in casusbesprekingen over hun cliënten. Toch heeft dit vaak niet het gewenste resultaat, omdat ze vanuit verschillende frames naar de cliënt kijken. Hierdoor verlopen casusbesprekingen stroef en begrijpen de professionals elkaar niet echt. Afspraken en woorden worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Er is...

Bekijk dit project

Ontplooien van kennis en kunde: een onderzoek naar de effectiviteit van de interventie "Gewogen Maatwerk" voor het stimuleren van methodisch handelen van professionals van het gemeentelijk domein Werk & Inkomen

Afgerond (mei 2018 - juli 2020)

Vraagstuk Het vraagstuk rondom het geven van invulling aan methodisch werken leeft sterk binnen sociale diensten van gemeenten. Mede door de achterstand in kennisontwikkeling bestaan er geen breed geaccepteerde en door de professie aangereikte beroepsstandaarden en handelingsmodellen voor het begeleiden van werkzoekenden naar werk. In dit project is de interventie "Gewogen Maatwerk" geëvalueerd....

Bekijk dit project

Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

Afgerond (juni 2018 - februari 2021)

Vraagstuk De gemeenten Lelystad en Borger-Odoorn streven ernaar dat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het vinden van een baan. Zij willen met nieuwe kennis aanvullende tools op het bestaande handelingsrepertoire ontwikkelen.  Dit project had als doel om effectieve handvatten te ontwikkelen voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid, waarbij...

Bekijk dit project

De Enschedese Arbeidsmarktaanpak en niet-westerse migranten: effecten van een generieke aanpak voor arbeidstoeleiding vergelijken en verbeteren

Afgerond (januari 2018 - september 2020)

Vraagstuk De arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse achtergrond is vaak in het nieuws. Krantenartikelen behandelen thema's als achterstand, discriminatie en het grote aandeel van groepen met een niet-westerse achtergrond in de bijstand. Er is behoefte aan onderzoek dat aangrijpingspunten biedt om de arbeidsparticipatie van deze groep te vergroten. De Enschede Arbeidsmarkt Aanpak...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Afgerond (december 2017 - februari 2019)

Vraagstuk Sinds 2016 hebben gemeenten actief ingezet op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten voor vluchtelingen. Bekend is dat gezondheid een rol speelt in de arbeidsmarktpositie van deze groep. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om in te schatten in hoeverre de psychische of fysieke gezondheid een belemmering vormt voor werk of participatie en wat dit dan betekent...

Bekijk dit project

Naar een effectieve budgetcursus

Afgerond (augustus 2017 - juni 2020)

Vraagstuk Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond financieel...

Bekijk dit project

Mobility Mentoring

Afgerond (oktober 2017 - december 2019)

Vraagstuk De gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. In deze aanpak zijn inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald naar instrumenten voor praktische toepassing om inwoners met problemen op meerdere leefgebieden te ondersteunen. Wat levert de aanpak op voor deze inwoners? En hoe verloopt de implementatie? Onderzoek De evaluatie van de...

Bekijk dit project

IPS+PA: 1+1=3? Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Lopend (oktober 2017 - mei 2023)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. Gemeenten willen de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening voor deze klantgroep vergroten door zoveel mogelijk evidence-based te werken. In dit onderzoek wordt onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het...

Bekijk dit project

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten.

Afgerond (juni 2018 - december 2021)

Vraagstuk Sinds 2015 valt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit houdt in dat alle verantwoordelijkheden voor de eerstelijnszorg en welzijn vanuit de nationale overheid zijn verschoven naar de gemeenten. Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de...

Bekijk dit project

BUURTSUPERS IN KRIMPREGIO'S - integrale interventie voor re-integratie, participatie en leefbaarheid

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Buurtsupers worden in krimpregio’s ingezet bij de problematiek rond onder andere werkgelegenheid en participatie, voorzieningenniveau en leefbaarheid. De buurtsuper biedt meewerkplekken voor re-integratie en participatie van mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zijn de effecten van meewerktrajecten in buurtsupers op re-integratie en participatie? Hoe kom je tot een meer...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de Piëzomethodiek

Afgerond (december 2016 - september 2019)

Vraagstuk De PiëzoMethodiek is in Zoetermeer een van de belangrijkste methoden waarmee onder andere vluchtelingen met een vergunning ondersteund worden bij participatie en werk. De PiëzoMethodiek bestaat uit 5 fases, van maatschappelijke activering tot opleiding of reguliere baan. De methodiek wordt door meerdere gemeenten als succesvol ervaren, maar is nog niet eerder wetenschappelijk...

Bekijk dit project

De inzet van maatschappelijke organisaties bij arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders in gemeenten

Afgerond (december 2016 - december 2018)

Vraagstuk Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van vergunninghouders. Onder andere in het kader van participatie en toeleiding naar een opleiding of baan. In dit project zijn twee interventies onderzocht: Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) in regio Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, en de Werktrajecten van stichting NVA in Amersfoort. Beide...

Bekijk dit project

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak.

Afgerond (december 2016 - juni 2019)

Vraagstuk De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk of opleiding, grondig herzien. Doel van de nieuwe aanpak is dat statushouders sneller dan voorheen beginnen aan werk of opleiding en aan inburgering. Zij worden intensief begeleid door een speciaal team van gespecialiseerde klantmanagers. Ook zetten de klantmanagers diverse instrumenten in die speciaal...

Bekijk dit project

Re-integratie in BOLD cities

Afgerond (april 2017 - april 2020)

Vraagstuk Gemeenten hebben een sterke behoefte aan interventie-instrumenten die op maat en met effect ingezet kunnen worden voor re-integratie naar betaald werk. In dit onderzoek werd inzicht verkregen in de kansen, risico's en (on)mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van werk en inkomen. Onderzoek In dit project is onderzocht of betere, op maat gesneden...

Bekijk dit project

Effectiviteit Aanpak 45-plussers van de gemeente Almere

Afgerond (oktober 2017 - september 2020)

Vraagstuk De kans op langdurige werkloosheid is onder 45-plussers bijna twee keer zo groot als gemiddeld. De gemeente Almere wil actie ondernemen tegen deze hoge langdurige werkloosheid. De doelstelling van de Almeerse Aanpak 45+ is om meer 45-plussers te laten uitstromen vanuit de bijstand naar betaald werk en ondernemerschap. De kern van deze aanpak is de inzet van twee toegewijde klantmanagers...

Bekijk dit project

Grip Op Werk: onderzoek naar een integrale, online aanpak voor werklozen met psychische klachten gericht op arbeidsparticipatie

Afgerond (november 2017 - september 2020)

Vraagstuk Psychische klachten komen veel voor onder werklozen en belemmert hen in het vinden van betaald werk. De huidige praktijk van re-integratie en de GGZ zijn nog onvoldoende ingericht op de juiste ondersteuning. Daarom werd het online aanbod Grip Op Werk (GOW) met begeleiding door een getrainde GGZ-professional geïmplementeerd en geëvalueerd bij vier gemeenten. GOW bestaat uit 8 sessies en...

Bekijk dit project

Het effect van De Nieuwe Toekomst op de arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld: een effectonderzoek en verklarend onderzoek.

Afgerond (oktober 2017 - februari 2022)

Vraagstuk Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner (FRA, 2014). Economische afhankelijkheid is één van de risicofactoren van (herhaling van) partnergeweld en er zijn indicaties dat participatie bevorderlijk is voor het herstel ná partnergeweld (Bouma, Berry & Römkens, 2021). De interventie Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op het bevorderen van...

Bekijk dit project

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De sociale onderneming Binthout in Zwolle maakt en...

Bekijk dit project

Fundament. Explicitering en onderbouwing van werkzame mechanismen van drie re-integratieaanpakken voor kwetsbare, werkloze jongeren

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie veelbelovende interventies: Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes. De interventies ondersteunen kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Wat zijn de werkzame mechanismen van drie interventies die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam? Onderzoek Het hoofddoel van het...

Bekijk dit project

Groene ondernemende re-integratiepraktijken voor bewoners met psychische problemen

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met psychische problemen en zoeken interventies waarmee deze geholpen worden. Groene re-integratie is veelbelovend. Het sluit aan bij het inzicht dat groen bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische problemen. Voorbeelden van groene praktijken zijn landschapsonderhoud, zorgboerderijen en wijktuinen. Het...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren van school naar werk: Noord-Limburgse aanpak

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Voor jongeren van 15 tot 27 jaar in de uitstroomfase van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en het Entreeonderwijs is doorstroom naar werk of vervolgonderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Noord-Limburgse samenwerkingsverband Baanwijs (tussen gemeenten, onderwijs en UWV) is een voorbeeld van een ‘good practice’ als het gaat om het oppakken en begeleiden van...

Bekijk dit project

MobiliteitsMentoring in de wijk

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Een groot deel van deze huishoudens lukt het niet om in de schuldhulpverlening te komen en te blijven, want door financiële problemen gaan mensen zich anders gedragen. De interventie Mobility Mentoring (in de Verenigde Staten ontwikkeld) helpt mensen met schulden bij het stellen van doelen, een langere...

Bekijk dit project

Onderbouwing 'Mentorwijs', een training waarmee professionals van onder andere gemeenten leidinggevenden leren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Afgerond (september 2016 - oktober 2017)

Vraagstuk Begeleiding door de werkgever is cruciaal voor een duurzame arbeidsrelatie. Mentorwijs is een training die zich richt op leidinggevenden van kwetsbare medewerkers in reguliere arbeidsorganisaties. Het doel van de training is het ontwikkelen en versterken van specifieke kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. Wat zijn...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de pilot Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave Zaanstad

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Maatwerk is voor burgers met meerdere problemen van groot belang, maar tegelijkertijd ook lastig in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. In de pilot Maatwerkondersteuning krijgen professionals vrije ruimte voor een integrale afweging van wat de cliënt nodig heeft om maatschappelijk te participeren. Doel is echt maatwerk te bieden, zonder criteria vooraf. Welke effecten heeft...

Bekijk dit project

Onderzoek pilot schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren Amsterdam

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening is er onvoldoende ondersteuning om mensen met problematische schulden en met een eigen woning goed te kunnen helpen. Welke onderdelen van de om deze reden gestarte pilot kunnen ertoe leiden dat huiseigenaren die tijdelijk hun hypotheeklasten niet kunnen betalen, hun huis niet hoeven te verkopen? Wat werkt wel en wat werkt niet oor de doelgroep...

Bekijk dit project

Optimalisering van de maatregel WerkLoont

Afgerond (juni 2016 - december 2017)

Vraagstuk De maatregel WerkLoont wordt in Rotterdam toegepast bij instroom in de bijstand. Uit een eerder experiment met de maatregel WerkLoont blijkt dat deze op korte termijn het gebruik van bijstandsuitkeringen verminderd en de kans op betaald werk vergroot. Wat is de effectiviteit van WerkLoont na drie jaar? En wat zijn de werkzame bestanddelen van WerkLoont? Onderzoek Het onderzoek gaat...

Bekijk dit project

Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden. Praktijkgericht onderzoek naar de werkzaamheid van ervaringsdeskundigen-inzet bij het creëren van toekomstgerichte handelingsperpectieven voor en door bewoners in een armoedesituatie

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Veel Leeuwarders melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners met integrale individuele ondersteuning, maar ook door het ondersteunen van zogenaamde peer groups; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijks spreekuur. Wat zijn de effecten en werkzame bestanddelen van deze...

Bekijk dit project

Werkzame bestandsdelen van Parttime ondernemen

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Er is steeds meer belangstelling voor parttime ondernemen als weg om weer aan het werk te komen. De eerste resultaten laten zien dat gemeenten met parttime ondernemerschap in de bijstand een aanzienlijke uitstroom realiseren en uitkeringskosten besparen. Welke elementen zorgen voor het succes van parttime ondernemen? Onderzoek De doelstelling van dit onderzoek was achterhalen wat de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website