Projecten

Wat werkt voor wie? Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid door integrale re-integratie aanpak van multiproblematiek

Lopend (mei 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op een uitkering of ondersteuning van de gemeente hebben vaak te maken met veel verschillende professionals. De betrokken regio’s in dit project hebben de behoefte te onderzoeken hoe de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen verder verbeterd kan worden om zo te groeien in de gezamenlijke aanpak van de...

Bekijk dit project

Duurzame banen voor jongeren met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching

Lopend (september 2017 - september 2019)

Vraagstuk Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Velen vermoeden dat jobcoaching hen daarbij effectief kan helpen. In dit onderzoek wordt nagegaan wat die jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op duurzaam werken en welke kenmerken van jobcoaching samenhangen met positieve arbeidsuitkomsten. Het onderzoek beoogt ook een...

Bekijk dit project

Praktijk kennis getoetst. Een verkenning van de relatie tussen de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding en de inzichten uit de wetenschap over de effectiviteit van interventies op die terreinen.

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Vraagstuk Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Het doel van dit onderzoek is om een gedegen inzicht te krijgen in hoeverre professionals en vrijwilligers in het werkveld al gebruik maken van de kennis die er is binnen de wetenschap en in hoeverre hun eigen kennis wel of niet aansluit op deze...

Bekijk dit project

Integraal aan het werk

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Vraagstuk Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Er bestaat namelijk nog geen duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening. Wat verstaan klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen onder integrale...

Bekijk dit project

Versterking methodisch werken via HRM

Lopend (september 2017 - september 2019)

Vraagstuk Gemeenten sturen op de bevordering van methodisch werken door hun klantmanagers om de effectiviteit van re-integratie en activering te vergroten. In het domein van de gemeentelijke re-integratie is nog weinig bekend over de vraag welke HR-interventies bijdragen aan de bevordering van methodisch werken.Wat zijn effectieve HR-interventies zijn voor bevordering van methodisch werken?...

Bekijk dit project

Meer mensen met psychische problemen aan betaald werk: Kosten-effectiviteit van een innovatieve methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Lopend (november 2017 - november 2021)

Vraagstuk Mensen met psychische problemen hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen van anderen. Wanneer zij werk zoeken staan zij voor het dilemma of ze beter wel of niet open kunnen zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In Engeland is een beslishulp ontwikkeld die mensen helpt bij het maken van een verstandige keuze rond dit dilemma. Het idee is dat mensen zelf het beste deze...

Bekijk dit project

Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Vraagstuk In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de interventie 'Jongeren helpen jongeren' van het FSU Jongerenteam op het tegengaan van armoede en schulden onder jongeren.

Lopend (september 2017 - september 2019)

Vraagstuk De interventie ‘Jongeren helpen jongeren’ van het FSU Jongerenteam is een groepsgerichte voorlichtingsaanpak aan jongeren via workshops over schulden, omgaan met geld, studiefinanciering en inkomenstoeslagen, verbonden met trajecten van persoonlijke hulpverlening. Krijgen jongeren middels deze peer-to-peer interventie meer financiële zelfstandigheid en meer handelingsvaardigheid? ...

Bekijk dit project

Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders

Lopend (februari 2018 - februari 2020)

Vraagstuk In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. De interventie wordt ingezet naast het reguliere integratietraject en is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. Zijn de principes van de positieve psychologie ook bij deze doelgroep werkzaam...

Bekijk dit project

'Van Vluchteling naar Almeerder'; wat werkt?

Lopend (december 2017 - december 2019)

Vraagstuk Gemeenten denken dat een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen beter werkt om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar we weten nog weinig over wat werkt om de integratie te bevorderen. Doel van dit onderzoeksproject is te onderzoeken of een geïntegreerde aanpak beter werkt. Daartoe wordt de nieuwe aanpak van de gemeente Almere onderzocht. De doelstelling van deze...

Bekijk dit project

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Lopend (november 2017 - november 2019)

Vraagstuk In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel vergunninghouders als...

Bekijk dit project

Samen aan zet in Harderwijk: Integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met multiproblematiek

Lopend (september 2018 - september 2020)

Vraagstuk Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Onderzoek In dit project...

Bekijk dit project

Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vraag in dit project is wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, waarbij de behoeften en mogelijkheden...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met justitiecontacten: integraal naar een toekomstperspectief

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Jongvolwassenen met multiproblematiek waaronder delinquent gedrag vormen een zeer complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd, hebben schulden en op de arbeidsmarkt hebben ze weinig kansen. Voor professionals is het lastig om met deze groep jongvolwassenen te werken. Ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren en daarnaast moeten professionals zich aan veel en soms...

Bekijk dit project

Het overbruggen van verschillen

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Al meer dan 25 jaar overleggen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen in casusbesprekingen over hun cliënten. Toch heeft dit vaak niet het gewenste resultaat, omdat ze vanuit verschillende frames naar de cliënt kijken. Hierdoor begrijpen ze elkaar niet echt. Afspraken en woorden worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Er is een type conversatie nodig waarin in een...

Bekijk dit project

Ontplooien van kennis en kunde: een onderzoek naar de effectiviteit van de interventie "Gewogen Maatwerk" voor het stimuleren van methodisch handelen van professionals van het gemeentelijk domein Werk & Inkomen

Lopend (mei 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Dit project is gericht op het versterken van methodisch werken in het gemeentelijk domein van werk en inkomen. Het vraagstuk rondom het geven van invulling aan methodisch werken leeft sterk binnen sociale diensten van gemeenten. Mede door de achterstand in kennisontwikkeling bestaan er geen breed geaccepteerde en door de professie aangereikte beroepsstandaarden en handelingsmodellen...

Bekijk dit project

Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Onderzoek De gemeenten...

Bekijk dit project

De Enschedese Arbeidsmarktaanpak en niet-westerse migranten: effecten van een generieke aanpak voor arbeidstoeleiding vergelijken en verbeteren

Lopend (januari 2018 - januari 2020)

Vraagstuk Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de effecten van de Enschede Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) op de arbeidstoeleiding van werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond. Het onderzoek wil (1) Inzicht verkrijgen in de EAA-effecten op uitstroom, maatschappelijke participatie, vaardigheden, netwerk en gezondheid van verschillende groepen werkzoekenden; (2) Handvatten bieden...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Lopend (december 2017 - januari 2019)

Vraagstuk Sinds 2016 hebben gemeenten actief ingezet op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten voor vluchtelingen. Bekend is dat gezondheid een rol speelt in de arbeidsmarktpositie van deze groep. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om in te schatten in hoeverre de psychische of fysieke gezondheid een belemmering vormt voor werk of participatie en wat dit dan...

Bekijk dit project

Naar een effectieve budgetcursus

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

Vraagstuk Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond...

Bekijk dit project

Mobility Mentoring

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Vraagstuk Mobility Mentoring is een nieuwe methode voor armoedebestrijding. De gedachte achter deze aanpak is dat het wegnemen van stress een noodzakelijke voorwaarde is om blijvend uit armoede te komen. Dit onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat een stress-sensitieve aanpak zoals Mobility Mentoring oplevert als die wordt ingezet in het Nederlandse sociaal domein. Onderzoek ...

Bekijk dit project

IPS+PA: 1+1=3? Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. In dit onderzoek wordt onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het werk te krijgen en te houden: Individual Placement and Support (IPS), de Participatieve Aanpak (PA), of een combinatie van beide. Met IPS worden mensen...

Bekijk dit project

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten.

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de transformatie. Centraal staat hierbij het begrip integraal werken. Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen sociale (wijk)teams, en afdeling Werk en Inkomen. Hoe wordt de integrale aanpak ervaren door professionals en cliënten? Vinden ze het een meerwaarde? Leidt het tot de gewenste resultaten volgens...

Bekijk dit project

BUURTSUPERS IN KRIMPREGIO'S - integrale interventie voor re-integratie, participatie en leefbaarheid

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Wat zijn de effecten van meewerktrajecten in buurtsupers op re-integratie en participatie? Hoe kom je tot een meer integraal werkproces tussen participatie en maatschappelijke ondersteuning? Vraagstuk Buurtsupers worden in krimpregio’s ingezet bij de problematiek rond onder andere werkgelegenheid en participatie, voorzieningenniveau en leefbaarheid. De buurtsuper biedt meewerkplekken voor...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de Piëzomethodiek

Lopend (december 2016 - december 2018)

De Piëzomethodiek is in Zoetermeer een van de belangrijkste methoden waarmee onder andere vluchtelingen met een vergunning ondersteund worden bij participatie en werk. De interventie wordt in steeds meer gemeenten ingezet. Wat is de effectiviteit ervan? Vraagstuk De Piëzomethodiek bestaat uit 5 fases, van maatschappelijke activering tot opleiding of reguliere baan. De methodiek wordt door ...

Bekijk dit project

De inzet van maatschappelijke organisaties bij arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders in gemeenten

Lopend (december 2016 - december 2018)

Veel gemeenten vragen maatschappelijke organisaties om vergunninghouders te begeleiden. Onder andere in het kader van participatie en toeleiding naar een opleiding of baan. Wat is de werkzaamheid van twee van dergelijke interventies? Vraagstuk Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van vergunninghouders. In dit project worden 2interventies onderzocht:...

Bekijk dit project

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak.

Lopend (december 2016 - december 2018)

De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk of opleiding, grondig herzien. Is de nieuwe aanpak effectief, en waarom? Vraagstuk De nieuwe aanpak bestaat uit 2 delen. Vanuit asielzoekerscentra worden vergunninghouders begeleid met inburgering en richting . Gespecialiseerde klantmanagers binnen de gemeente ondersteunen vergunninghouders bij taal,...

Bekijk dit project

Re-integratie in BOLD cities

Lopend (april 2017 - april 2019)

Het gebruik van big data kan een interessante optie zijn voor gemeenten en onderzoekers. Wat zijn kansen, risico’s en (on)mogelijkheden bij het gebruik van big data binnen gemeenten? Vraagstuk Gemeenten hebben behoefte aan re-integratie-interventies die op maat ingezet kunnen worden. Kunnen big data ingezet worden om tot gepersonaliseerde re-integratietrajecten te komen, en wat zijn hierbij...

Bekijk dit project

Effectiviteit Aanpak 45-plussers van de gemeente Almere

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Vraagstuk De doelstelling van de Aanpak 45+ van de gemeente Almere is: Toeleiding naar werk, ondernemerschap of participatie van bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder. De gemeente wil met het onderzoek leren van de praktijk, om de effectiviteit van het beleid gericht op de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten. Hoe bevordert de gemeente Almere de arbeidsparticipatie van 45-plussers en...

Bekijk dit project

Grip Op Werk: onderzoek naar een integrale, online aanpak voor werklozen met psychische klachten gericht op arbeidsparticipatie

Lopend (november 2017 - november 2019)

Vraagstuk Kan dat, het online versterken van arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten? GripOpWerk-project (GOW) richt zich op het wegnemen van drempels voor het vinden van werk bij werklozen met psychische klachten. Het project ondersteunt gemeenten bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk werk. In dit project wordt GOW geïmplementeerd bij drie...

Bekijk dit project

Het effect van De Nieuwe Toekomst op de arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld: een effectonderzoek en verklarend onderzoek.

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Vraagstuk De Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en heeft tot doel hen een toekomstperspectief te bieden en naar werk te begeleiden. In dit project wordt onderzocht of deze vrouwen door dit project: 1) meer op de arbeidsmarkt participeren, 2) minder gebruik maken van hulpverlening, en 3) minder huiselijk geweld ondervinden Onderzoek 300 vrouwelijke...

Bekijk dit project

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Wat is de effectiviteit van sociale ondernemingen en wat maakt deze effectief? Vraagstuk Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke bepekring en/of...

Bekijk dit project

Fundament. Explicitering en onderbouwing van werkzame mechanismen van drie re-integratieaanpakken voor kwetsbare, werkloze jongeren

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Dit onderzoek levert kennis op voor gemeenten die zich richten op de doelgroep kwetsbare, werkloze jongeren. Wat zijn de werkzame mechanismen van drie interventies die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam? Vraagstuk Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie veelbelovende interventies: Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes. De interventies ondersteunen kwetsbare,...

Bekijk dit project

Groene ondernemende re-integratiepraktijken voor bewoners met psychische problemen

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Steeds meer initiatieven combineren op lokaal niveau sociale doelen met ondernemerschap. Wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie interventies zoals stadslandbouwbedrijven, zorgboerderijen en tuinderijen? Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met psychische problemen en zoeken interventies waarmee deze geholpen worden. Groene re-integratie is...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren van school naar werk: Noord-Limburgse aanpak

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Een integrale samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid wordt vaak als oplossingsrichting genoemd voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk. Wat zijn de werkzame elementen en randvoorwaarden die een integrale aanpak zoals Baanwijs effectief maken? Wat werkt effectief in het begeleiden van jongeren van school naar werk? Vraagstuk Voor jongeren van...

Bekijk dit project

MobiliteitsMentoring in de wijk

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

In de VS is MobiliteitsMentoring ontwikkeld. Deze interventie helpt mensen met schulden bij het stellen van doelen, een langere termijn oriëntatie en het omgaan met tegenslag. Hoe kan deze interventie in Nederland worden toegepast? Vraagstuk Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Een groot deel van deze huishoudens lukt het niet om in de...

Bekijk dit project

Onderbouwing 'Mentorwijs', een training waarmee professionals van onder andere gemeenten leidinggevenden leren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Afgerond (september 2016 - oktober 2017)

Het doel van de training Mentorwijs is specifieke kennis en vaardigheden te ontwikkelen bij leidinggevenden, die nodig zijn om medewerkers goed te begeleiden. Hoe kan Mentorwijs onderbouwd worden met effectieve bestanddelen? Vraagstuk Begeleiding door de werkgever is cruciaal voor een duurzame arbeidsrelatie. Mentorprogramma’s gericht op leidinggevenden zijn een veelbelovende strategie om de...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de pilot Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave Zaanstad

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

In de pilot Maatwerkondersteuning krijgen professionals vrije ruimte voor de ondersteuning van cliënten met financiële problemen. Bevordert maatwerkondersteuning maatschappelijke participatie en welke voorwaarden zijn hierbij van belang? Vraagstuk Maatwerk is voor burgers met meerdere problemen van groot belang, maar tegelijkertijd ook lastig in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Met...

Bekijk dit project

Onderzoek pilot schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren Amsterdam

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Hoe voorkom je gedwongen verkoop van eigen huis? Een pilot onderzoekt wat wel en wat niet werkt voor de doelgroep huiseigenaren met problematische schulden. Vraagstuk Binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening is er onvoldoende ondersteuning om mensen met problematische schulden en met een eigen woning goed te kunnen helpen. Welke onderdelen van de om deze reden gestarte pilot kunnen ertoe...

Bekijk dit project

Optimalisering van de maatregel WerkLoont

Afgerond (juni 2016 - december 2017)

WerkLoont is op korte termijn effectief. De interventie bestaat uit een werkcomponent (zoals het vegen van straten) en een vormingscomponent (zoals sollicitatietrainingen). Wat zijn de effecten op langere termijn en wat zijn de werkzame elementen? Vraagstuk De maatregel WerkLoont wordt in Rotterdam toegepast bij instroom in de bijstand. Uit een eerder experiment met de maatregel WerkLoont blijkt...

Bekijk dit project

Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden. Praktijkgericht onderzoek naar de werkzaamheid van ervaringsdeskundigen-inzet bij het creëren van toekomstgerichte handelingsperpectieven voor en door bewoners in een armoedesituatie

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

In Leeuwarden worden 'Communicaties of practice' ingezet om bewoners met financiële problemen te ondersteunen. De eerste ervaringen zijn positief. Wat zijn de effecten en werkzame bestanddelen? Vraagstuk Met 'Communicaties of practice' worden bewoners uit Leeuwarden met financiële problemen ondersteund door ervaringsdeskundigen. Deze bewonersgroepen zijn er in veel vormen, zoals het opstarten...

Bekijk dit project

Werkzame bestandsdelen van Parttime ondernemen

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Parttime ondernemen begeleidt de klant met zijn ondernemerschap, maar ook richting een baan als werknemer. Wat zijn de werkzame elementen van dit re-integratie-instrument Vraagstuk Er is steeds meer belangstelling voor Parttime ondernemen als weg om weer aan het werk te komen. De eerste resultaten laten zien dat gemeenten met parttime ondernemerschap in de bijstand een aanzienlijke uitstroom...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website