Over dit programma

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen?

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Het initiatief van de subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Drie thema’s

  • Leven in armoede en sociale uitsluiting
    Welke achterliggende mechanismen spelen er bij het leven in armoede en sociale uitsluiting? Wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën kan nieuw onderzoek opleveren? Hoe kunnen gemeenten hun burgers hierop een passende dienstverlening bieden? De projecten in dit thema moeten leiden tot een vertaling van bestaande en nieuwe inzichten naar het handelen van professionals in de gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening.

  • Verborgen armoede bij diverse groepen
    Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede is niet altijd makkelijk. Welke dienstverlening is mogelijk en verlicht de bestaande problematiek? De opbrengst van dit onderzoeksthema zijn nieuwe interventies die in gemeenten of bij maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgeprobeerd. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.

  • Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.
    Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan door de indienende kennisorganisaties en gemeenten. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over integrale, domein overstijgende aanpakken bij multiproblematiek (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening  en onderzoek naar het voorkomen van non-respons/hulp niet willen aannemen/zorgvermijding.

Let op: aangepaste data subsidieoproep

De indiening van de uitgewerkte subsidieaanvragen van de voorgestelde consortia is opgeschoven naar 19 december 2019. De bespreking van de uitgewerkte aanvragen met mondeling wederhoor is verplaatst naar de week van 10 februari 2020.

Nationale Wetenschapsagenda

De subsidieoproep Schulden en armoede is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma’s, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) benoemt uitdagende en richtinggevende vraagstukken die aansluiten op de kracht van de Nederlandse wetenschap, op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en op economische kansen die zich voordoen. Specifieke thematische programmering op maatschappelijk urgente thema’s sluit hier bij aan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Vakkundig aan het werk

Dit NWA-programma sluit nauw aan bij het ZonMw-kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Binnen dit kennisprogramma besteden we ook aandacht aan het thema schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Doel van Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website