Impact van armoede en stress

Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? In vijf gemeenten worden diverse vormen van ondersteuning getest. Wat zijn de helpende en belemmerende mechanismen? Uiteindelijk moeten de interventies leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving.

Personen en gezinnen die langdurig in armoede leven krijgen vaak niet de hulp die nodig is om hun situatie te verbeteren. Mensen die langdurig in armoede leven hebben gedurende langere tijd niet de middelen voor de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden voor het levensonderhoud.

Door schaamte voor het openlijk bespreken van hun financiële problemen, in combinatie met de bijzondere complexiteit van aanbod en regelgeving en de moeizame bereikbaarheid van schuldhulpverlening, worden mensen in langdurige armoede momenteel onvoldoende bereikt en geholpen.

‘Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie’

In het gehonoreerde 3e project Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie staan de volgende vragen centraal:

  1. Wat is de impact van armoede en van hieraan gerelateerde chronische stress op het zelfregulerend vermogen, de ervaren gezondheid en de participatie, en hoe werken schaamte en zelfstigma hierop door?
  2. Wat zijn helpende en belemmerende mechanismen bij chronische stress en wat zijn daarbij passende interventies en handelingsopties met het oog op verandering?
  3. Hoe worden de interventies in vijf gemeenten ingevoerd en uitgevoerd en wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden?
  4. Wat is de ervaren impact en wat zijn de werkzame mechanismen van de interventies?

Andere gehonoreerde projecten binnen dit programma

Mensen met lage inkomens hebben recht op ondersteuning van gemeente of rijksoverheid. Maar waarom maken ze hier niet altijd gebruik van? En hoe effectief zijn interventies van gemeenten, voor mensen met betalingsachterstanden?

In het nieuwsbericht Schulden en armoede: 2 nieuwe projecten van start leest u meer over de twee projecten, die eerder al gehonoreerd zijn vanuit het NWA-programma Schulden en armoede.  

Schulden en armoede

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren.

Onderzoek binnen dit NWA-programma Schulden en armoede dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft subsidie beschikbaar gesteld om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Het initiatief hiervan ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar!

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Vakkundig aan het werk

Dit NWA-programma is verbonden aan ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van SZW uitgevoerd. Vanuit dit programma worden de toegekende projecten gemonitord. Op de genoemde site worden tussen- en eindresultaten van de projecten gepubliceerd.

Binnen Vakkundig aan het werk lopen er al projecten op het thema schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Doel van Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws