Over dit programma

De programmalijn Effectiviteitsonderzoek is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast effectiviteitsonderzoek, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, vroege opsporing, innovatie.

Binnen deze programmalijn gaat het om onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies. We leggen prioriteit bij:

  • kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven, maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
  • werkzame elementen van interventies
  • effectiviteit van integraal werken

Deze programmalijn sluit aan bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, de aandacht voor effectiviteit in het Regeerakkoord en de NWA Kennisagenda Preventie.

Projecten

In de ronde ‘Werkzame elementen’ (fase 1) zijn 6 projecten gehonoreerd. Het gaat om voorstudies naar de actuele stand van zaken op de thema’s: overgewicht, alcohol en roken. Deze studies leveren inzichten op over welk onderzoek in de volgende fase voor elk thema nodig is.

In de ronde ‘Werkzame Elementen – fase 2’, zijn drie projecten gehonoreerd zich richten op de thema’s alcohol, overgewicht en roken. Het doel van de projecten is in te zoomen op de werkzame elementen van deze thema’s en er zo achter te komen welke elementen effectief zijn om de problemen aan te pakken’

De projecten die zijn gehonoreerd binnen ronde ‘Kennislacunes’ vindt u hier. Binnen deze projecten wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande interventies die nog onvoldoende onderzocht zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website