Vroege opsporing

Bloedtest vroege opsporing

Deelprogramma Vroege opsporing

Binnen het deelprogramma Vroege opsporing wordt wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd dat kennis oplevert voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden.

Aanleiding

Dit deelprogramma sluit aan bij de vraag van VWS om binnen het budget van het Preventieprogramma aandacht te besteden aan het thema Vroege opsporing als vervolg op het deelprogramma Vroege opsporing 2014-2018 uit het 5de Preventieprogramma.

Doel

Het programma kent 2 doelstellingen, namelijk: het verzamelen van kennis over de mogelijke gezondheidswinst dan wel mogelijke schade (nut-risico verhouding) van screening bij de gezonde burger en de mate hiervan. De andere doelstelling is het individu in staat stellen eigen keuzes te maken op het gebied van screening door zorg te dragen voor optimale voorlichting en door onderzoek uit te zetten waardoor de handelingsopties van de burger vergroot kunnen worden.

Deze doelen zijn geoperationaliseerd in 4 onderzoeksthema’s:

  • kennis over nieuwe methoden, instrumenten en tests en de (kosten)effectiviteit op het terrein van screening;
  • kennis over risicoprofilering en -selectie en de (kosten)effectiviteit met het oog op geïndividualiseerde screening;
  • kennis over goed geïnformeerde keuze, handelingsopties, gezondheidsvaardigheden en de beleving bij de burger;
  • kennis over health checks.

Betrokken organisaties bij bevolkingsonderzoek

Meerdere organisaties zijn betrokken bij van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken en innovaties hiervoor. De minister van het Ministerie van VWS besluit tot het invoeren van een bevolkingsonderzoek, het RIVM voert de bevolkingsonderzoeken uit en de Gezondheidsraad adviseert over de bevolkingsonderzoeken. Afstemming tussen de verschillende organisaties is van groot belang. ZonMw neemt deel aan het afstemmingsoverleg waar onder andere gesproken wordt over toekomstige ontwikkelingen in screening. Ook zitten er waarnemers vanuit VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad in de programmacommissie Vroege Opsporing.

Preventieprogramma 2019-2022

In het Preventieprogramma 2019-2022 zijn we integraal en met kennis aan de slag gegaan. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dit doen we binnen de programmalijnen: Kennisbenutting en implementatie, Innovatie, Effectiviteitsonderzoek en het deelprogramma Vroege opsporing.

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Meer informatie

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Astrid van Sonsbeek

Programmamanager
vroegeopsporing [at] zonmw.nl

Laurijn Draaisma

Programmamanager
vroegeopsporing [at] zonmw.nl