Projecten

VIMP - In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten

Lopend (september 2019 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lange termijn implementatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg: leerpunten

Lopend (juni 2018 - september 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de tweede fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

Lopend (juni 2019 - juni 2021)

Probleemstelling Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in een ziekteproces geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel.  Doel Verbeteren van palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen Dit willen wij verbeteren door het ontwikkelen, implementeren van een consultatiefunctie. In drie verschillende regio’s  zal in dit project ervaring...

Bekijk dit project

PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging. Deelproject 2: In dialoog met je levensverhaal

Lopend (april 2019 - april 2022)

Kwaliteit van leven bij ernstige chronische ziekten Wanneer mensen te maken krijgen met ernstige chronische, progressieve ziekten (long-, nier- of hartfalen, kanker), heeft dit vaak een grote invloed op het welbevinden en kwaliteit van leven – niet alleen in lichamelijk, sociaal en psychisch maar ook in existentieel/geestelijk/spiritueel opzicht. Gaandeweg de ziekte levert dit vragen op, zoals...

Bekijk dit project

PLOEG-deelproject 1 (Spirituele zorg dichtbij huis)

Lopend (maart 2019 - december 2021)

Probleemstelling: inzet geestelijk verzorgers  Aandacht voor zingeving en levensvragen (zogenaamde spirituele zorg) vormt een belangrijk onderdeel van de eerstelijns palliatieve zorg, maar dit is moeilijk voor zorgverleners en ze hebben vaak te weinig tijd en/of geld hiervoor. Geestelijk verzorgers zijn specialist in spirituele zorg. Er werken nu echter weinig geestelijk verzorgers in de...

Bekijk dit project

Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) – deelproject 3: “Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken”

Lopend (februari 2019 - februari 2022)

Een goed gesprek Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? En wat kan een geestelijk verzorger hierin betekenen? Om op deze vragen een antwoord te geven worden in dit project 3 huisartsenpraktijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht langere...

Bekijk dit project

Vermindering van pijn bij kinderen met kanker door gebruik van een pijnmonitor via het internet

Lopend (augustus 2018 - augustus 2021)

Kinderen die behandeld worden voor kanker hebben thuis vaak veel pijn. Dat heeft verschillende redenen: ouders herkennen de pijn soms niet of weten niet wat ze eraan kunnen doen, er zijn misverstanden over de pijnbehandeling of bij hulpverleners ontbreekt ervaring, kennis en tijd voor optimale pijnbestrijding. Verminderen van pijn bij kinderen met kanker Het doel van dit project is het...

Bekijk dit project

Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ )

Lopend (augustus 2018 - augustus 2019)

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Dit project is ingediend in samenwerking met de kwaliteitswerkgroep O²PZ. palliatieve zorg.  Doel Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders....

Bekijk dit project

Meer inzicht in (kwaliteit van) palliatieve zorg door koppeling van bestaande registratiegegevens over ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en doodsoorzaken

Lopend (november 2018 - mei 2020)

Doel: Kwaliteit palliatieve zorg inzichtelijk maken De kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk maken door gebruik te maken van bestaande landelijke databronnen en die te koppelen tot één integraal informatiesysteem. Proces: Formele afspraken over zeggenschap In fase 1 wordt een governancestructuur gemaakt. Dat betekent dat formele afspraken worden gemaakt met direct betrokken partijen over...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz regio Zwolle

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Doel: beter anticiperen op problemen patiënt door PaTz Binnen het netwerk palliatieve zorg Regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel is de PaTz methodiek geïmplementeerd. De zorgverleners zijn positief over de methodiek en verpleegkundigen rapporteren dat ze  beter anticiperen op mogelijke problemen van een patiënt. Resultaat: goede samenwerking, meer kennis en eerder markeren 2 groepen zijn...

Bekijk dit project

Een rehabilitatieprogramma voor geopereerde patiënten met hepatopancreatobiliaire kanker ter vermindering van vermoeidheidsklachten en een verbetering van de kwaliteit van leven in een vroeg-palliatieve fase (CREST-studie).

Lopend (januari 2018 - januari 2021)

Doel: Verminderen vermoeidheidsklachten door combinatie psychologie en fysiotherapie  Patiënten met pancreas, galweg of lever kanker die geopereerd worden doorlopen een zwaar traject. Na de operatie vertellen patiënten vaak dat zij vooral veel last hebben van vermoeidheid. De CREST studie onderzoekt middels een gerandomiseerd onderzoek of een combinatie van gerichte psychologische begeleiding en...

Bekijk dit project

KWASA: KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van twee Goede Voorbeelden palliatieve zorg

Lopend (maart 2018 - maart 2021)

Doel: integratie 2 Goede Voorbeelden KWaliteit van SAmenwerking tussen zorgverleners zal leiden tot betere zorg voor de patiënt in de palliatieve fase. KWASA wordt uitgevoerd op basis van 2 Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg: de signaleringsbox voor verzorgenden en de methodiek besluitvorming voor artsen/verpleegkundigen. Het doel van integratie van deze goede voorbeelden is om bij mensen die in...

Bekijk dit project

Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven

Lopend (maart 2018 - maart 2020)

Kwaliteit en uniformiteit medicamenteuze behandeling Het doel van dit project is de verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van symptomen bij patiënten in de palliatieve fase door de integratie van landelijke richtlijnen en het palliatief formularium.  Formularium informatie toevoegen aan richtlijnen Aan de richtlijnen die een update hebben gehad vanaf...

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase met mensen met een verstandelijke beperking.

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Gezamenlijke besluitvorming bij mensen met een verstandelijke beperking Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij beslissingen over hun palliatieve zorg is zeer wenselijk. Echter, het is ingewikkeld en niet altijd vanzelfsprekend. Doel van dit project is het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking. Bestaand...

Bekijk dit project

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie

Lopend (mei 2018 - mei 2021)

Doel: ontwikkeling en evaluatie van protocol 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in thuissituatie Het project gaat over de ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie. Het komt vaak voor dat patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuis worden opgenomen. Opnames kunnen voor...

Bekijk dit project

Ondersteuning bij een (niet)behandelkeuze

Lopend (januari 2018 - juli 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger.

Lopend (oktober 2017 - februari 2019)

Beslissingen rondom medicatie bij mensen met dementie Veel mensen met dementie in verpleeghuizen vertonen probleemgedrag. Deze patiënten zijn niet meer in staat om zelf beslissingen rondom hun medicatie te nemen. De wettelijke vertegenwoordiger - dit is in de meeste gevallen een familielid - moet dan deze beslissingen nemen. Toch worden besluiten rondom het voorschrijven van medicatie...

Bekijk dit project

Verbeterprogramma palliatieve zorg: Signalering door verzorgende bij mensen met dementie

Afgerond (augustus 2015 - november 2017)

Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Bij mensen met dementie vraagt dit om specifieke kennis en gebruik van specifieke signaleringsinstrumenten.  Resultaat: structurele kwaliteitsverbetering signaleringsset en versterking van samenwerking tussen zorgverleners en Ketenzorg Dementie Uitvoering van een blended-learning programma heeft geleid tot een structurele...

Bekijk dit project

DIAMAND: DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Doel: Samen in gesprek gaan Dit onderzoek wil patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase. We richten ons op 5 groepen patiënten die thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis verblijven: mensen met een Nederlandse culturele achtergrond die wilsbekwaam zijn, mensen met dezelfde...

Bekijk dit project

Palliatieve Sedatie: hoe nu verder?

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Doel: Oorzaak van en richtlijnen voor stijging palliatieve sedatie Palliatieve sedatie is (PS)het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Uit onderzoek blijkt dat er in 2015 opnieuw een sterke stijging was van het percentage sterfgevallen waarin PS was toegepast: 18% (2010: 12%, 2005: 8%). Doel van het project is om te achterhalen wat de oorzaak is van...

Bekijk dit project

Passende zorg in de palliatieve fase door het bevorderen van de EMpowerment van PATIËnten en hun naasten: EMPATIE project

Lopend (mei 2018 - mei 2021)

Toolbox voor verwoorden perspectief zorgvragers en naasten Het ontwerpen en implementeren van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief in gesprekken met een zorgverlener, ten behoeve van passende zorg. Innovatie- en implementatieteam Zorgvragers, naasten en zorgverleners maken deel uit van een...

Bekijk dit project

Rouwzorg voor ouders van ernstig zieke kinderen en pasgeborenen; naar een volwaardige rouwzorg in de kindergeneeskunde

Lopend (juli 2018 - juli 2021)

Probleemstelling: Rouwzorg voor ouders na verliezen kind niet voldoende Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 1200 à 1500 kinderen en pasgeborenen. Het verliezen van een kind is een van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen voor ouders en gaat gepaard met intense gevoelens van rouw. Bij 10 tot 25 procent van de ouders is specialistische rouwzorg nodig. Voor de meeste ouders is ondersteuning...

Bekijk dit project

doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve Zorgplanning' naar 'Proactieve Pallatieve zorgplanning 2020'

Lopend (maart 2018 - maart 2021)

Proactieve palliatieve zorgplanning doorontwikkelen In dit project willen we het bestaande goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' doorontwikkelen met 2 hoofddoelen: De patiënt en mantelzorger de gelegenheid geven om het gesprek met de arts, waarin zijn of haar toekomst besproken gaat worden, voor te bereiden. Aandacht voor zingeving.  Hulpmiddel voor patiënt training voor...

Bekijk dit project

Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Bespreken afwegingen behandeling ongeneeslijke kanker beperkt Veel beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vragen om een persoonlijk afweging. Wat is de winst en wat is de last van een behandeling? In medische consulten wordt slechts beperkt over deze afweging gesproken. Ook blijft de mogelijkheid om af te zien van een behandeling vaak onbenoemd. Dit staat het bieden van...

Bekijk dit project

Tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd chronisch hartfalen: I-HARP

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Chronisch hartfalen (CHF) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd CHF belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben en palliatieve interventies zijn effectief gebleken. Er wordt vaak te weinig aandacht besteed aan symptoomlast, beperkte kwaliteit van leven en onbeantwoorde behoeften aan communicatie...

Bekijk dit project

VIPTHIS: Vroegtijdige Identificatie van de Palliatieve fase via Textmining in het Huisarts Informatie Systeem.

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Textmining ter identificatie palliatieve fase  Het identificeren van de palliatieve fase en het vinden van het juiste moment voor Advance Care Planning (ACP) is één van de grootste uitdagingen in palliatieve zorg. VIPTHIS wil hieraan een bijdrage leveren door toepassing van textmining (een vorm van big-data) op het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Met als doel tijdige ACP gesprekken, betere...

Bekijk dit project

Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluiten

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Passende palliatieve zorg in ziekenhuissetting Dit project heeft als doel om meer passende zorg te realiseren die aansluit bij de wensen en zorgbehoeften van patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuissetting. Gezamenlijke besluitvorming van patiënten, naasten en alle betrokken professionals over wel of niet (door)behandelen is belangrijk voor passende zorg. Ook verpleegkundigen zijn...

Bekijk dit project

ParkinsonSupport; van A naar Beter.

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Patiënten kampen in de gevorderde fase van Parkinson vaak met cognitieve en gedragsveranderingen, waardoor de zorg ‘langs hen heen gaat’ en belangrijke zaken rondom de laatste levensfase vaak te laat worden besproken. Hierdoor rust de verantwoordelijkheid, het organiseren van zorg en het maken van keuzes op de (vaak al overbelaste) mantelzorger. Veel mantelzorgers raken hierdoor nog ernstiger...

Bekijk dit project

HOPEVOL: HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOlgt. Een mixed methods analyse van zorgvragen en zorgaanbod, gevolgd door keuze van kwaliteitsnormen en toetsingscriteria en landelijke implementatie.

Lopend (december 2017 - december 2020)

Een mixed methods analyse van zorgvragen en zorgaanbod, gevolgd door keuze van kwaliteitsnormen en toetsingscriteria en landelijke implementatie. Probleemstelling: onduidelijkheid over patiënten en behoeften Een hospice is kleinschalige zorg voor mensen in de laatste weken van hun leven als zorg thuis niet haalbaar is. Ongeveer 10.000 mensen/jaar sterven in een hospice. De hospices verschillen...

Bekijk dit project

Film Goede Voorbeelden PZ

Lopend (mei 2017 - januari 2018)

Doel: Passende palliatieve zorg met beproefde instrumenten Indertijd zijn van een aantal Goede Voorbeelden palliatieve zorg aparte voorlichtingsfilmpjes gemaakt. In gesprekken met verzorgenden en verpleegkundigen bleek behoefte te bestaan aan een aansprekende ‘instapfilm’ om kennis te maken met deze instrumenten en de samenhang ertussen. Management van zorgorganisaties gaf hetzelfde aan....

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve fase in West Achterhoek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Implementatie van Signaleringsset Het doel van dit project was het verbeteren van palliatieve zorg aan patiënten door middel van het implementeren van de Signaleringset. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces. Het is belangrijk dat men in een vroeg stadium wordt geschoold zodat signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen de kwaliteit...

Bekijk dit project

PaTz in Friesland

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

In 2016 zijn er 3 PaTz-groepen gestart in Friesland. Onlangs is het pilotjaar geëvalueerd. De deelnemers zijn allen positief over PaTz, ze hebben dan ook besloten door te gaan als groep.  Werkwijze In een PaTz groep bespreken huisartsen, wijkverpleegkundigen en een palliatief consulent casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan bepaalde thema’s.  ...

Bekijk dit project

DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life

Lopend (september 2017 - september 2021)

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en vaak gefragmenteerd door onvoldoende samenwerking tussen de betrokken partijen. Zorgverleners, met name verpleegkundigen en verzorgenden, geven aan onvoldoende competenties te hebben op het gebied van deze zorg. Versterken van competenties van zorgverleners en verbeteren van samenwerking Verhoging van de kwaliteit van zorg door...

Bekijk dit project

Verbeterproject STEM Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

In Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg t.a.v. communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen leveren.  Doelstelling Bij 3 hospices, 1 palliatieve unit (verpleeghuis), 2 VPTZ-organisaties en 1 inloophuis de palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

PaTz project in Almere Een van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Almere is het bevorderen van vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het PaTz project is gestart omdat er behoefte was aan een goed gestructureerd overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze...

Bekijk dit project

Spirituele zorg en rituelen in de eerste lijn

Lopend (april 2017 - april 2019)

Palliatieve zorg richt zich op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorgbehoeften van mensen in de laatste levensfase. Het vormgeven aan de spirituele dimensie is niet eenvoudig. Doel: spiritualiteit concreet maken en verlegenheid rond spiritualiteit overwinnen In dit project zoeken we naar manieren om huisartsen en wijkverpleging toe te rusten om de spirituele dimensie van...

Bekijk dit project

Landelijke implementatie PaTz

Afgerond (september 2015 - augustus 2016)

In het kader van deze VIMP hebben we 3 doelstellingen gerealiseerd: 1. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe. Daarom hebben we gewerkt aan een inhoudelijke doorontwikkeling van de PaTz-methodiek door middel van het beschikbaar maken van de SPICT tool. Onze pilot heeft laten...

Bekijk dit project

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA

Lopend (april 2017 - september 2019)

Het project gaat over patiënten met een ernstig CVA in de acute fase. Daarmee bedoelen we patiënten die naar verwachting op korte termijn komen te overlijden of die bij overleven zeer waarschijnlijk een slechte kwaliteit van leven hebben. Patiënten bij wie de grenzen van het medisch handelen dus in zicht komen en bij wie zich de vraag aandient in hoeverre levensverlengende behandelingen nog...

Bekijk dit project

Bepaling onderscheidend vermogen van kwaliteitsindicatoren gemeten met CQ Index Palliatieve Zorg

Afgerond (oktober 2015 - maart 2016)

Doel: Inzicht in of de variatie in scores tussen verschillen zorgaanbieders Dit project heeft als doel het onderscheidend (discriminerend) vermogen van de CQ-Index Palliatieve Zorg te bepalen. Proces: Bepalen onderscheidend (discriminerend) vermogen van de CQ-Index Palliatieve Zorg In Fase 1 van het project berekenen we de betrouwbaarheid van de subschalen in deze CQ-Index. In Fase 2 worden...

Bekijk dit project

Naar een rationele opioïd-keuze bij continu subcutane infusie ter pijnbestrijding in de stervensfase: een RCT naar neurotoxische bijwerkingen van morfine en oxycodon bij een verminderde nierfunctie.

Lopend (februari 2017 - februari 2020)

De ‘morfine-pomp’ is de laatste jaren een belangrijk middel geworden in de pijnbestrijding op het sterfbed. Recente farmacologische inzichten laten echter de vraag rijzen of morfine wel het meest geschikte opioïdin deze situatie is. Achteruitgang van de nierfunctie leidt namelijk tot stapeling van morfinemetabolieten, welke verantwoordelijk worden geacht voor bijwerkingen, zoals delier of zelfs...

Bekijk dit project

Patiënt Participatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Afgerond (februari 2015 - april 2016)

Sinds 2013 werken ZonMw en patiëntenfederatie NPCF samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Doel: vergroten van de invoering en maatschappelijke opbrengst in projecten Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de beoordeling van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste levensfase en hun...

Bekijk dit project

Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma.

Lopend (april 2017 - november 2020)

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg. Doel: kwalitatief hoogwaardig palliatief zorgaanbod voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening Dit project heeft als doelstelling de ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma op...

Bekijk dit project

INZICHT project: hetINitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D

Lopend (september 2017 - september 2020)

Voor mensen in de palliatieve fase is persoonsgerichte zorg door zorgverleners belangrijk. Een combinatie van aandacht voor lichamelijke problemen, levensvragen en knelpunten in de omgeving hoort daarbij. Om dat doel te bereiken moeten patienten, naasten en zorgverleners elkaar beter begrijpen. Maar ook zorgverleners onderling moeten meer van elkaar leren. Doel: betere communicatie tussen...

Bekijk dit project

Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving

Lopend (april 2017 - juni 2019)

Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven. Doel: inbedding spirituele zorg in reguliere zorgverlening Met dit project zal binnen organisaties van het...

Bekijk dit project

De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg

Lopend (mei 2017 - oktober 2019)

Het is bekend dat zorgverleners in de palliatieve zorg met morele dilemma’s te maken krijgen. Een moreel dilemma ontstaat in situaties waarin het niet precies duidelijk is wat het juiste is om te doen. Bijvoorbeeld: ‘Ga ik mee met de (laatste) wens van de cliënt of houd ik me strikt aan een protocol?’ Doel: betere herkenning van en omgang met morele dilemma's door zorgverleners De confrontatie...

Bekijk dit project

Signalering bij zorgvragers met dementie in de palliatieve fase

Afgerond (augustus 2015 - januari 2017)

Zorgvragers met dementie in palliatieve fase zijn gebaat bij tijdige en goede signalering van symptomen om zorgproblemen te voorkomen of te verlichten. Momenteel sterven mensen met dementie bijna altijd bij de 'handen aan het bed', de verzorgenden die dagelijks contact hebben met de zorgvragers. IKNL wil verzorgenden nog gerichter handvatten geven om bij deze kwetsbare doelgroep de signalering...

Bekijk dit project

Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Lopend (april 2017 - april 2021)

29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Passende palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze patiënten. Het is van belang dat zorgverleners in de tweedelijn de vaardigheden van de patiënt identificeren zodat informatie en wijze van besluitvorming bijdraagt aan eigen regie in de laatste levensfase van deze patiënten. Het verbeteren van de...

Bekijk dit project

Caregiver balance: an eHealth application to support decision-making / Mantelzorgbalans: eHealth ondersteuning bij het maken van keuzes

Lopend (mei 2017 - mei 2021)

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen mantelzorgers voor een naaste die palliatief behandeld wordt, en dus niet meer kan genezen. Een groot aantal van deze mantelzorgers (39%) voelt zich (zwaar) belast. Het is belangrijk dat mantelzorgers voor zichzelf kunnen uitdenken wat zij kunnen en willen doen in de zorg (bv. hoe mantelzorg te combineren met andere zorgtaken binnen het gezin of werk) en...

Bekijk dit project

Op weg naar verbetering van de palliatieve zorg voor mensen met GGz-problematiek; adaptatie en Integratie van de PaTz werkmethodiek voor gebruik in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

Lopend (juni 2017 - juni 2020)

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen met GGz-problematiek vaak verstoken blijven van tijdige, continue palliatieve zorg. Hierdoor neemt het risico op onnodig lijden toe en lopen zij risico op verminderde kwaliteit van leven. Doel: verbeteren van zorg bij GGz-patiënten Ons project richt zich op het daadwerkelijk verbeteren van zorg door zowel het aanpassen aan de GGz-sector van de...

Bekijk dit project

Providing tailored, integrated palliative care for COPD patients; Standing strong together.

Lopend (juli 2017 - juli 2021)

10.000 Nederlanders sterven per jaar aan COPD na vaak een lange lijdensweg, ofwel meer dan 1 persoon per uur. COPD behoort tot de top 5 van ziekten met de hoogste sterfte in Nederland en zal in 2030 de 3e doodsoorzaak wereldwijd zijn. Bij COPD is palliatieve zorg geen dagelijkse praktijk. Over toekomstige wensen en behoeften wordt zelden gesproken terwijl palliatieve zorg een tijdige start...

Bekijk dit project

Tijdig in gesprek : De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een digitale “Advance Care Planning” keuzehulp voor chronisch zieken in Nederland

Lopend (april 2017 - april 2020)

In Nederland overlijden jaarlijks 58.000 mensen aan een chronische ziekte. Chronische ziektes kennen vaak een grillig verloop. Dat maakt het extra moeilijk om tijdig te spreken over voorkeuren voor zorg in de laatste levensfase.  Doel: gewenste en ontvangen zorg voor chronisch zieken en naasten De gewenste zorg en de ontvangen zorg sluiten vervolgens vaak niet op elkaar aan. Bij Advance Care...

Bekijk dit project

A Multidimensional Strategy to improve quality of life of patients with multiple symptoms and palliative care needs: the MuSt-PC.

Lopend (juni 2017 - juni 2021)

In de palliatieve fase ervaren patiënten vaak verschillende klachten tegelijk die elkaar kunnen beïnvloeden. Het is raadzaam dat zorgverleners deze klachten multidimensioneel in kaart brengen, met oog voor fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten, en samenhangend behandelen. De huidige richtlijnen geven vooral adviezen per klacht. Doel: symptoomlast van patiënten sneller en...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Lopend (april 2017 - april 2020)

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Zorgverleners in de eerste lijn moeten goed samenwerken om optimaal te voorzien in de vaak complexe zorgbehoefte van deze groep. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op mantelzorgers. Doel: betere afstemming van zorg op behoeften van cliënt met dementie Een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met dementie is goede signalering...

Bekijk dit project

Inrichting randvoorwaarden voor optimalisering palliatieve zorg - Regionaal Consortium Palliatieve Zorg NoordOost

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

Het RCPZ-NO bestaat uit het Expertisecentrum, de netwerken Palliatieve zorg, het IKNL, vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en de Zorgbelang organisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Doel van dit consortium Het realiseren van optimale palliatieve zorg in Noord Nederland. In de startfase zijn regionale best practices en uitdagingen geïdentificeerd. ...

Bekijk dit project

De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron voor publiekseducatie

Lopend (april 2017 - september 2020)

Doel: onzichtbare werk mantelzorgers zichtbaar maken We weten uit recent onderzoek dat de zorg en het leven van mantelzorgers in de palliatieve fase vaak onzichtbaar blijft. Omdat de stervende patiënt centraal staat, ervaren mantelzorgers vaak sociale isolatie en een gebrek aan erkenning. Het project ‘De mantel der liefde verbeeld’ maakt het onzichtbare werk van deze mantelzorgers zichtbaar. ...

Bekijk dit project

Ondersteuning van naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige.

Lopend (mei 2017 - mei 2020)

Veel patiënten worden in de laatste levensfase thuis verzorgd, waarbij vaak een grote rol is weggelegd voor de naasten van de patiënt. Dit is een zware verantwoordelijkheid en veel naasten voelen zich niet voldoende toegerust om de situatie goed op te vangen. Hierdoor lopen zij het risico om overbelast te raken. Hoe dergelijke overbelasting in deze fase voorkomen kan worden is onvoldoende bekend. ...

Bekijk dit project

Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare'

Lopend (april 2017 - september 2019)

Doel: consistentie in voor- en nazorg voor naasten na overlijden van een dierbare Zorg en aandacht die specifiek gericht zijn op naasten in de periode rondom het sterven van een dierbare ondersteunt hen in het omgaan met de verdrietige situatie en kan na het overlijden helpen bij een goede rouwverwerking. Tot nu toe is de mate waarin deze voorzorg en nazorg gegeven wordt grotendeels afhankelijk...

Bekijk dit project

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat

Lopend (maart 2017 - maart 2020)

'Thuis blijven tot aan het eind' is een wens van de meeste patiënten. Om deze wens te vervullen is het belangrijk dat een patiënt mantelzorg krijgt. Mantelzorgers zijn echter in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde vrijwilligers....

Bekijk dit project

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

Lopend (mei 2017 - mei 2020)

Doel: verbeteren van aansluiting bij behoeften en wensen van migranten in palliatieve zorg Ondanks diverse initiatieven is cultuursensitieve palliatieve zorg een geïsoleerd aanbod gebleven en nauwelijks geïntegreerd in het reguliere aanbod. In dit project onderzoeken wij voor 5 door Palliantie toegekende projecten die zich richten op verbeteringen in de palliatieve zorg, hoe ze rekening houden...

Bekijk dit project

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research

Lopend (april 2017 - september 2019)

Doel: signaleren en markeren verbeteren De situatie en behoeften van verpleeghuisbewoners veranderen vaak. Het is belangrijk dat verzorgenden dat tijdig signaleren. Zij zijn het die steeds aanwezig zijn. Anderen, zoals familie en arts, vertrouwen erop dat zij zulke veranderingen doorgeven. Ook kunnen verzorgenden de palliatief-terminale fase vaak zien aankomen (‘markeren’). Proces:...

Bekijk dit project

Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

Lopend (mei 2017 - mei 2019)

Doel: ondersteuning bieden in waardigheid in de laatste levensfase en waardig sterven voor mensen met een niet-westerse herkomst Behoud van waardigheid in de laatste levensfase en waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rond waardigheid weerspiegelen vooral waarden en normen van autochtone Nederlanders, zoals recht op...

Bekijk dit project

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde

Lopend (september 2017 - september 2020)

Op de neonatale -, pediatrische – en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende beslissingen genomen over ernstig zieke patiënten die niet (meer) in staat zijn om zelf te beslissen. Het zijn hun naasten die dit in hun plaats moeten doen. In de gesprekken tussen artsen en naasten staat de kwaliteit van leven van de patiënt centraal en – als het echt niet anders meer kan – een waardig...

Bekijk dit project

Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking

Lopend (november 2016 - mei 2019)

Doel: landelijke dekking op kinderpalliatieve zorg Na het succes van het regionale Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland zet Stichting PAL nog 6 netwerken op in samenwerking met partners in de regio’s met betrekking tot kinderpalliatieve zorg. Hiermee wordt landelijke dekking bereikt. Proces: ondersteuning geven aan gezinnen en hulpverleners De netwerken bieden ondersteuning aan gezinnen...

Bekijk dit project

Voorstel Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg

Afgerond (december 2015 - december 2016)

In Nederland wordt palliatieve zorg als generalistische zorg gezien. Dit betekent dat zorgverleners, afhankelijk van hun rol in het proces, palliatieve zorg moeten kunnen geven. Daarnaast wordt verwacht inzicht te hebben wanneer de gespecialiseerde zorgverlener moet worden geraadpleegd. Dit stelt eisen aan de kennis en kunde van alle zorgverleners, zowel in de eerste als in de 2e-lijn. Doel: goed...

Bekijk dit project

Voldoet de “Surprise question” nog? Naar een wetenschappelijk onderbouwd en door zorgverleners gedragen markeringsinstrument voor de laatste levensfase.

Lopend (april 2016 - juli 2019)

Probleemstelling Het is belangrijk dat de laatste levensfase tijdig wordt herkend. De Zorgmodule Palliatieve zorg adviseert hiervoor de 'Surprise Question'. Echter, artsen vinden het gebruik van de 'Surprise Question' lastig. Ook wetenschappelijk bestaat er nog veel discussie over het instrument. Doel De ontwikkeling van een betrouwbaar markeringsinstrument voor patiënten met uitgezaaide kanker...

Bekijk dit project

Transmural palliative care in the southwest region of the Netherlands: a regional learning and quality improvemenet program (Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest-Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma)

Lopend (maart 2016 - maart 2020)

Discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht tussen o.a. 1e lijn en ziekenhuis is één van de belangrijkste knelpunten in de praktijk van de palliatieve zorg. Dit programma van het consortium voor palliatieve zorg Zuidwest-Nederland beoogt deze transmurale samenwerking te verbeteren, waardoor de kwaliteit van leven voor patiënten stijgt. Verbetertrajecten ...

Bekijk dit project

Toward a seamless palliative care trajectory (PalliSupport)

Lopend (februari 2016 - februari 2020)

Probleemstelling: Geen herkenning van wensen en behoeften Wanneer een patiënt in de palliatieve fase wordt ontslagen uit het ziekenhuis, zijn zijn/haar wensen en behoeften vaak niet bekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. Het gevolg is een lagere kwaliteit van leven dan mogelijk is door hoge symptoomlast, overbelasting van de mantelzorger en ongewenste ziekenhuisopnames.  ...

Bekijk dit project

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

Afgerond (maart 2016 - januari 2018)

Doel: behoeftepeiling consultatiefunctie palliatieve zorg Ons uiteindelijk doel was tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, onder meer het ontwikkelen van een consultatiefunctie. Dit project betrof de eerste fase van kennisontwikkeling. Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg; de resultaten bieden en aanknopingspunten voor uitwerking...

Bekijk dit project

Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?

Lopend (maart 2016 - september 2019)

Bij de helft van de patiënten is in de stervenfase sprake van reutelen: een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door de aanwezigheid van slijm in de hogere ademhalingswegen. Voor de naasten kan het reutelende geluid verontrustend zijn. Voorlichting en houdingsverandering zijn de aanbevolen handelingen. Als het reutelen desondanks als belastend wordt ervaren, kunnen medicijnen worden overwogen. Er...

Bekijk dit project

Regionale samenwerking palliatieve zorg Zuidwest Nederland

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

Het project betreft de ontwikkeling van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland. Het consortium bestaat uit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de netwerken palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland. Dat zijn: Rotterdam & omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland, Waardenland, Roosendaal...

Bekijk dit project

Randvoorwaarden consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Voorstel EPZ AMC.

Afgerond (maart 2015 - december 2017)

De missie van het consortium is een comfortabele laatste levensfase voor iedereen. Daartoe is voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk. Om die missie uit te voeren bouwen wij een consortium palliatieve zorg, waarin patiënten en naasten de centrale positie innemen. In het consortium werken de 10 netwerken palliatieve...

Bekijk dit project

Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg

Lopend (april 2016 - juli 2018)

Duurzaam versterken van patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en praktijk Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. Het project bestond uit 3 delen. Deel 1 richtte zich op de implementatie van patiëntenparticipatie Deel 2 over de evaluatie van de ‘beleefde’ impact ...

Bekijk dit project

Patiënt Participatie Programma Palliantie

Afgerond (februari 2016 - december 2017)

ZonMw en Patiëntenfederatie NPCF werken al jaren samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Sinds vorig jaar heeft Patiëntenfederatie NPCF voor het programma Palliantie een panel van ervaringsdeskundigen ingericht bestaande uit patiënten, mantelzorgers als naasten. Zij adviseren de ZonMw programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en...

Bekijk dit project

ParkinsonSupport; Palliatieve zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten

Lopend (maart 2016 - augustus 2018)

Doel Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De raakvlakken tussen de parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg. Proces ...

Bekijk dit project

Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen

Afgerond (januari 2016 - augustus 2018)

Probleemstelling: Kwaliteit palliatieve spoedzorg blijft achter Ondanks verbeterpogingen in de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond- nacht,- en weekenduren (ANW), zijn er signalen dat de kwaliteit achterblijft. Doel: Verbeteren kwaliteit palliatieve spoedzorg  Bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de palliatieve spoedzorg tijdens ANW-uren. Proces: Inventariserend multi-methode...

Bekijk dit project

PACT-study: Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care

Lopend (juli 2016 - oktober 2019)

Het levenseindeproces bij kinderen kenmerkt zich door een late inzet van palliatieve zorg, met onnodig lijden tot gevolg. Bij volwassenen verbetert Advance Care Planning de kwaliteit van het levenseindeproces. Advance Care Planning is een proces van gesprek en afstemming over wensen, waarden en behandelvoorkeuren, dat richting geeft aan toekomstige zorg. Doel: ontwikkeling van de Advance Care...

Bekijk dit project

Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken

Lopend (september 2016 - september 2018)

Doel Het uiteindelijke doel is de realisatie van een kwaliteitsinformatiesysteem bestaande uit een set makkelijk te registreren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items. Dit systeem moet geschikt zijn om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland, nu en in de toekomst, vast te stellen. Proces Om tot een dergelijk systeem te komen, zijn er 3 deelprojecten uitgevoerd: ...

Bekijk dit project

Kennissynthese palliatieve zorg

Afgerond (oktober 2015 - juni 2016)

In dit project zal beschikbare en voor het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ relevante kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland in kaart worden gebracht. Het programma omvat 4 thema’s:   Bewustwording en cultuurOrganisatie en continuïteit van zorgZorginnovaties en kwaliteitPatiënten/ naasten participatie Voor elk thema wordt de beschikbare kennis verzameld. Op basis...

Bekijk dit project

Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Lopend (maart 2016 - maart 2019)

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk...

Bekijk dit project

In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten.

Lopend (december 2015 - juli 2018)

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij hebben behoefte aan passende zorg maar maken nog weinig gebruik van voorzieningen.  Doel: zorg beter aansluiten bij opvattingen en waarden over passende zorg bij niet-westerse migranten De zorg sluit niet goed aan doordat opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit...

Bekijk dit project

ICT4PAL: facilitating self-management and personalized access to palliative care and enriching educational programs

Lopend (mei 2016 - mei 2020)

Patiënten met kanker in een gevorderd stadium en hun mantelzorgers hebben te maken met lichamelijke en psychische problemen. Om de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers te verbeteren, is het van belang om hen van optimale palliatieve zorg te voorzien. Doel De toegang tot palliatieve zorg voor patiënten en mantelzorgers vergemakkelijken en het onderwijs over palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Further development of PaTz as an instrumentfor improvingpalliative care in the primary care setting

Lopend (maart 2016 - maart 2020)

In een PaTz groep werken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. De PaTz methode draagt bij aan het verbeteren van de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten in de thuissituatie. Om dit te bewerkstelligen is het nodig PaTz verder te ontwikkelen. In dit project willen de onderzoekers dat doen in de volgende 4 deelprojecten: Een...

Bekijk dit project

Palliative care Alliance Sharing Educational tools for MEdical student COmpetenties development (PASEMECO)

Lopend (juni 2016 - juni 2020)

In dit project wordt een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor studenten Geneeskunde. Deze materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden binnen de acht opleidingen Geneeskunde in Nederland. De behoefte aan palliatieve zorg neemt toe door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met een chronische ziekte zoals kanker, hartfalen, COPD of dementie....

Bekijk dit project

Deactiveren van ICDs (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) in de laatste levensfase: een pilotstudie

Lopend (maart 2016 - juli 2018)

Richtlijnen bevelen aan om een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) te deactiveren en dit vroegtijdig met de patiënt te bespreken.  De reden hiervoor is dat indien een ICD niet wordt gedeactiveerd, het mogelijk is dat deze ongewenst shocks afgeeft gedurende de stervensfase van een patiënt. Doel Het project had als doel om inzicht te krijgen in de besluitvorming over deactivatie van de...

Bekijk dit project

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant

Lopend (april 2016 - juli 2019)

Er is nauwelijks een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in de initiële opleidingen van professionals. Minimaal vereiste competenties Doel van dit project is dat alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg. 3 fases In fase 1 worden competenties en behoeften van het...

Bekijk dit project

Consortium Propallia Noordelijk Zuid Holland; komen tot optimale samenwerking in de palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Afgerond (april 2015 - januari 2018)

Consortium Propallia, Noordelijk Zuid Holland 'Komen tot optimale samenwerking in de palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg' Eind 2014 is consortium Propallia als samenwerkingsverband tussen de vier netwerken palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda, en Leiden, IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve...

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg ZuidOost: Samen werken vanuit een continuüm van vertrouwen

Afgerond (februari 2015 - oktober 2017)

Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 11 netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, Hogescholen en IKNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord Brabant en de kop van Noord Limburg. Het consortium is opgericht in het kader van het Nationaal programma...

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg Utrecht: het Septet

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

Het Septet is een samenwerkingsverband van 7 netwerken palliatieve zorg. De missie van de samenwerkingspartners is ervoor te zorgen dat ieder mens de laatste levensfase naar eigen wens kan inrichten. Dat houdt in dat goede hulp op het juiste moment op de gewenste plek voor iedereen beschikbaar is. Speerpunten zijn: Optimale palliatieve zorg in de eerste lijn:huisartsengroepen verbinden zich aan...

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuid-oost Brabant

Afgerond (maart 2015 - oktober 2017)

Het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve zorg Maastricht, van het MUMC+, zorgaanbieders, zeven netwerken palliatieve zorg, 2 hogescholen, 4 ROC's , patiëntenbelangenorganisaties en het IKNL. De missie van het consortium is het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost Brabant...

Bekijk dit project

Communicatie Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Afgerond (november 2014 - november 2015)

Een wegwijzer voor patiënten en naasten over palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde: dat is de ambitie van Agora. De overheid wil de zorg in de laatste levensfase merkbaar verbeteren. Daarvoor investeert het ministerie van VWS in een Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het ZonMw-programma maakt daarvan deel uit. Voor communicatie over het programma maakt ZonMw onder meer gebruik...

Bekijk dit project

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door MArkering van de palliatieve fase en PROactieve zorgplanning (MAPRO)

Lopend (maart 2016 - maart 2019)

Een aanzienlijk deel van de mensen die overlijden worden niet of pas laat tijdens de ziekte als ‘palliatief’ herkend. Doel: verbetering van markering van de palliatieve fase en informatie-uitwisseling en afstemming Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken over hoe zij deze levensfase willen invullen. Daarnaast kan tijdens de palliatieve fase het anticiperend handelen, de...

Bekijk dit project

Beoogde en bereikte doelen van behandelingen in de laatste levensfase vanuit patiënten en artsen perspectief

Lopend (augustus 2016 - juni 2019)

Welke doelen hebben patiënten met uitgezaaide longkanker en hun dokter bij behandeling met chemotherapie of immunotherapie? En worden deze doelen behaald? Doel: beter bespreekbaar maken van doelen in de praktijk door shared-decision making Het specifiek bespreken van beoogde doelen in de praktijk is een belangrijke stap voor gezamenlijke besluitvorming (shared-decision making). Dit project kan...

Bekijk dit project

Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP-programma

Lopend (maart 2016 - juni 2019)

Advance Care Planning bij mensen met een verstandelijke beperking Advance Care Planning (ACP) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat is betrokken in de zorg. Advance care planning betekent dat...

Bekijk dit project

Vervolg Indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg, opzetten Landelijke Database indicator

Afgerond (september 2011 - september 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg

Afgerond (september 2010 - september 2011)

In dit afgeronde project is een breed toepasbaar toetsingskader met kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg ontwikkeld. Er is gestart met een inventarisatie en beoordeling van bestaande indicatoren en kwaliteitsinstrumenten. Ook zijn experts, patiënten, naasten en zorgverleners geraadpleegd over wat zij belangrijke kwaliteit(indicatoren) voor palliatieve zorg vinden. Vervolgens is er een...

Bekijk dit project

Inventarisering en selectie van meetinstrumenten voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij patiënten zonder curatieve behandelmogelijkheden

Afgerond (januari 2008 - maart 2009)

Het meten van kwaliteit van leven is van groot belang voor zorg, beleid en onderzoek. Er bestaat echter geen overzicht van de bestaande vragenlijsten, hun kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Dit project heeft een hulpmiddel opgeleverd bij het kiezen van meetinstrumenten voor klinische toepassingen, onderzoeksdoeleinden of om zorgbeleid te ondersteunen. De onderzoekers hebben onderzocht welke...

Bekijk dit project

Identificeren van en pro-actieve zorgplanning bij palliatieve patiënten met de huisarts als coordinator

Afgerond (november 2007 - april 2011)

Met dit innovatieve onderzoeksproject is de mogelijkheid onderzocht om met behulp van training van huisartsen en het aanreiken van handvatten tot een proactieve zorgplanning te komen, met de huisarts als coördinator. Daarnaast zijn de effecten van proactieve zorgplanning geëvalueerd.Drie sets van indicatoren (voor kanker, COPD en hartfalen) zijn ontwikkeld om patiënten die baat lijken te hebben...

Bekijk dit project

Besluitvorming en communicatie in de palliatieve zorg aan oncologische patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond

Afgerond (september 2007 - augustus 2009)

In dit project zijn verbeterpunten geformuleerd voor palliatieve zorg aan Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker en hun naasten. Er is inzicht verkregen in de besluitvorming en communicatie tussen de zorgverleners en de patiënten en hun verwanten bij de oncologische palliatieve zorg. Er zijn aanbevelingen en handvatten ontwikkeld zodat de zorgverleners en de patiënten en hun naasten keuzen...

Bekijk dit project

Measuring the quality of dying and the quality of palliative care for patients dying with dementia: properties of Dutch versions of six new outcome measures

Afgerond (september 2007 - juli 2010)

Dit onderzoeksproject heeft bepaald welke meetinstrumenten het meest geschikt zijn voor het retrospectief, na overlijden, meten van kwaliteit van sterven en kwaliteit van levenseindezorg bij Nederlandse patiënten die overlijden met dementie in verschillende settings. Aansluitend zijn de randvoorwaarden voor optimale implementatie van de meest geschikte instrumenten onderzocht.Het onderzoek is...

Bekijk dit project

De praktijk van palliatieve sedatie na introductie van de KNMG richtlijn: een onderzoek in twee regio’s.

Afgerond (september 2007 - mei 2011)

In dit onderzoeksproject is de praktijk van palliatieve sedatie beschreven en heeft nagegaan in hoeverre deze in overeenstemming is met de KNMG-richtlijn. Hierbij is vooral gekeken naar één specifieke vorm van palliatieve sedatie, namelijk continue sedatie tot aan het overlijden. Proces: vragenlijststudie, vergelijkingsonderzoek en interviewstudie Er werden 4 deelonderzoeken uitgevoerd: een...

Bekijk dit project

Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde

Afgerond (januari 2008 - juni 2011)

Dit onderzoeksproject richt zich op kinderen met neurologische schade of een groot risico daarop en die een zeer slechte prognose hebben wat betreft kwaliteit van leven. In dit onderzoek zijn voor deze patiëntengroep praktische handvatten ontwikkeld om ouders beter op maat te betrekken en te begeleiden bij beslissingen rond het levenseinde van hun kind. Om deze handvatten te ontwikkelen was eerst...

Bekijk dit project

Preventie van obstipatie bij gebruik van opioïden: magnesium(hydr)oxide versus macrogol/elektrolyten

Afgerond (juni 2009 - november 2010)

Patiënten met kanker in de palliatieve fase die voor het eerst starten met oraal of transdermaal toegediende opioïden kwamen in aanmerking voor dit symptoomonderzoek. Het is ondanks extra acties niet gelukt om voldoende patiënten te includeren. Vanwege het ontbreken van voldoende patiënten is het project voortijdig beëindigd en ontbreken inhoudelijke resultaten en conclusies.

Bekijk dit project

A randomized trial in cancer-related fatigue in palliatively treated patients: protocolized patient-tailored treatment of physical symptoms (PPT) vs care as usual (CAU)

Afgerond (november 2007 - november 2010)

In dit project is het effect onderzocht van een geprotocolleerde monitoring en behandeling van fysieke symptomen op de mate van vermoeidheid en het dagelijks functioneren van patiënten met kanker-gerelateerde vermoeidheid in de palliatieve fase van het ziektebeloop.Als onderzoeksmethode is een gerandomiseerde klinische trial gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat systematische registratie en...

Bekijk dit project

Screening depressieve stoornis oncologische patienten in palliatieve fase; een onderzoek in huisartspraktijk en ziekenhuis

Afgerond (november 2007 - juli 2013)

In dit onderzoek staat de bepaling van de validiteit en bruikbaarheid van een screeningsinstrument centraal dat depressieve stoornissen vroegtijdig kan detecteren. Een dergelijk instrument is belangrijk gezien de hoge prevalentie van depressieve stoornissen, grote impact op de kwaliteit van leven en de mogelijke onderdiagnostiek. Een goed screeningsinstrument, de Beck Depression Inventory II, is...

Bekijk dit project

De meerwaarde van intensieve zorg-coaching in de behandeling en begeleiding van patienten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Afgerond (juli 2007 - mei 2012)

Het doel van dit onderzoeksproject is het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten met ALS door de palliatieve zorg beter te laten aansluiten op de ziekte-specifieke problematiek. De patiënt, naasten, verzorgers en hulpverleners zullen sneller en gemakkelijker worden voorzien van ALS-specifieke informatie en de communicatie en organisatie binnen de zorg verbetert. Hypothese van dit...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een CQ-index Palliatieve Zorg

Afgerond (mei 2008 - maart 2010)

In dit project is een vragenlijst, een zogenaamde CQ-index, ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit gebruikersperspectief. Deze CQ-index is geschikt voor alle settings waar palliatieve zorg aan volwassen patiënten wordt verleend.Een conceptvragenlijst is empirisch getest onder patiënten en nabestaanden. Er is psychometrisch onderzoek uitgevoerd om te komen tot...

Bekijk dit project

Culturele sensitiviteit van richtlijnen voor palliatieve zorg

Afgerond (maart 2010 - oktober 2011)

De komende jaren zullen steeds meer mensen met een niet-westerse achtergrond palliatieve zorg nodig hebben. Maar sluiten onze richtlijnen wel aan bij de opvattingen en gebruiken van deze culturele groepen? Het openlijk praten over ziekte en dood is bijvoorbeeld in sommige culturen taboe. Ook zijn er soms verschillen in, ziekte-inzicht, besluitvorming, en in het uiten van pijn. Dit onderzoek...

Bekijk dit project

Vroegtijdige Inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners

Afgerond (december 2009 - februari 2014)

In dit project wordt een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld voor palliatieve zorg bij verpleeghuisbewoners met dementie. Belangrijke aspecten die worden onderzocht zijn de effecten van de zorg en de factoren die samenhangen met vroegtijdig plannen en inzetten van deze zorg.  Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve data verzameld in het onderzoek ‘Zorg bij Dementie’. Deze data wordt...

Bekijk dit project

Evaluatie van casemanagement in de palliatieve zorg in Nederland: naar ontwikkeling van best practice

Afgerond (december 2009 - december 2014)

In dit project worden best practices ontwikkeld voor casemanagement in de palliatieve zorg. Bij casemanagement krijgt elke patient één contactpersoon toegewezen. Er wordt onderzocht of dit bij uitstek geschikt is voor het realiseren van proactieve zorg. Bovendien wordt een blauwdruk van een zorgstandaard casemanagement ontwikkeld.De definitie en kenmerken van casemanagement in de palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Structured Life Review Using Autobiographical Retrieval Practice in Depressed Palliative Head and Neck Cancer Patients

Afgerond (januari 2010 - februari 2015)

Patiënten met kanker in de palliatieve fase kunnen gevoelens van angst- en somberheid of een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Binnen de palliatieve zorg is een grote behoefte aan evidence-based interventies die kunnen helpen in het bestrijden of verlichten van deze gevoelens van somberheid of angst. Levensverhaalmethode De levensverhaalmethode is een kortdurende interventie, gericht op...

Bekijk dit project

Zorgpad Stervensfase: naar een infrastructuur voor kwaliteitsverbetering en onderzoek

Afgerond (april 2010 - augustus 2015)

Steeds meer instellingen in Nederland maken gebruik van een systematisch stappenplan voor zorg in de stervensfase, het zogeheten Zorgpad Stervensfase. Dit zorgpad biedt een goede mogelijkheid om parallel hieraan een databank op te zetten. Een dergelijk registratiesysteem maakt kwaliteitsbewaking, het formuleren van referentiepunten, en het doen van wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger. Bovendien...

Bekijk dit project

Voorkomen van ziekenhuisopnamen aan het levenseinde. Redenen, oorzaken en vermijdbaarheid van ongewenste ziekenhuisopnamen in de laatste drie maanden voor het overlijden.

Afgerond (december 2009 - februari 2015)

Veel patiënten in Nederland belanden in de laatste drie levensmaanden in een ziekenhuis. Soms zelfs in meerdere zorginstellingen. Dat is belastend voor de patiënt, en voor zijn naasten. Veruit de meeste Nederlanders zouden dan ook het liefste thuis willen sterven. Het voorkomen van een ziekenhuisopname is daarmee een belangrijk doel van palliatieve zorgWaarom worden patiënten kort voor hun...

Bekijk dit project

Effect van de toepassing van continue sedatie tot aan het overlijden op het welzijn van de naasten van de patiënt: nadere onderbouwing van de vikc/knmg richtlijn palliatieve sedatie

Afgerond (december 2009 - februari 2015)

De richtlijn palliatieve sedatie van de KNMG doet een aantal aanbevelingen die zijn bedoeld voor het welzijn van de nabestaanden. Die zijn echter niet onderbouwd. Dat is wel belangrijk, want het welzijn van naasten is een essentieel doel van palliatieve zorg. Een patiënt tot aan het moment van overlijden in slaap brengen om onbehandelbare symptomen te verlichten, is zeer belastend voor zijn...

Bekijk dit project

Metoclopramide versus haloperidol, al dan niet in combinatie met dexamethason, bij de behandeling van misselijkheid en braken bij patiënten met kanker in de palliatieve fase: een gerandomiseerd onderzoek

Afgerond (december 2009 - januari 2011)

Veel terminale kankerpatiënten zijn misselijk of moeten braken. Dat heeft uiteenlopende oorzaken. Ze krijgen daar medicijnen tegen, zoals de VIKC-richtlijn dat voorschrijft. Maar de dosering en de keuze van middelen zijn nauwelijks onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.Deze studie onderzoekt 196 terminale kankerpatiënten met misselijkheid of braakklachten. Die klachten zijn hier niet het...

Bekijk dit project

Identificatie van en proactieve palliatieve zorg bij patiënten met COPD: een shared care project van longarts en huisarts

Afgerond (januari 2012 - november 2017)

Probleemstelling: Moeilijk voorspellen inzet palliatieve zorg bij mensen met COPD Bij mensen met COPD vindt tijdige palliatieve zorg nauwelijks plaats. Dit komt onder andere doordat het moeilijk te voorspellen is hoe lang iemand nog te leven heeft. Het is daardoor voor de longarts onduidelijk op welk moment palliatieve zorg gestart zou moeten of kunnen worden naast de gebruikelijke zorg. Doel:...

Bekijk dit project

Dexamethasone for the prevention of a pain flare after palliative radiotherapy for painful bone metastases: a multicenter double blind placebo controlled randomized study.

Afgerond (december 2009 - november 2017)

Verminderen van de kans op toename pijnklachten Patiënten met kanker en pijnklachten ten gevolge van uitzaaiingen in de botten worden vaak behandeld met bestraling met als doel om de pijn te verminderen. Kort na de behandeling kan echter een tijdelijke toename van de pijnklachten optreden, de zogenaamde 'pain flare'. Er zijn aanwijzingen dat een medicijn, dat dexamethason heet, de kans op het...

Bekijk dit project

Het herkennen van de palliatieve fase en de verleende zorg: een mixed-method studie

Afgerond (september 2009 - juni 2013)

Hoe bepaalt een huisarts of zijn behandeling gericht moet blijven op genezing, op levensverlenging, of alleen nog op verzachting van de klachten? Er is weinig bekend over het traject van beslissingen in deze vroege palliatieve fase. Dit onderzoek brengt in kaart wanneer en hoe de palliatieve fase ingezet wordt. Ook kijkt het naar welke factoren de huisarts helpen, of juist tegenwerken, bij die...

Bekijk dit project

Early Recognition and Optimal Treatment of Delirium in Patients with Advanced Cancer

Afgerond (oktober 2009 - mei 2017)

Probleemstelling: Screening en behandeling delier bij gevorderde kanker Een delier komt vaak voor bij mensen met gevorderde kanker. Mensen met een delier zijn verward en hebben last van  slaap- en concentratiestoornissen. Een delier wordt vaak niet herkend door zorgverleners. Patiënten met een verhoogd risico op delier moeten daarom regelmatig gescreend worden. Het is onduidelijk of de DOSS...

Bekijk dit project

Het palliatieve-zorgmodel in de neurologie

Afgerond (oktober 2009 - september 2015)

Veel chronische neurologische aandoeningen leiden vroeg of laat tot de dood. Wanneer besluit een arts de behandeling te verleggen van levensverlengend naar palliatief? Van ziektebestrijding naar symptoombestrijding? Een eerdere inzet van palliatieve zorg voorkomt veelal belastende, dure en weinig effectieve behandelingen.In dit project kijken onderzoekers of het zogeheten codegesprek kan fungeren...

Bekijk dit project

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase

Afgerond (november 2009 - november 2013)

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase is een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij ongeneeslijk zieke mensen, hun naasten en zorgverleners. In dit onderzoek interviewden onderzoekers mensen met COPD (longaandoening), hartfalen en ongeneeslijke kanker. Zij vroegen aan patiënten wat deze hopen en eventuele veranderingen in hun hoop. Naasten en zorgverleners werden tevens geïnterviewd...

Bekijk dit project

Opioïdrotatie ter vermindering van bijwerkingen en verbetering van pijn bij individuele patiënten met kanker: onderbouwing van omrekenfactoren en bestudering van de rol van farmacogenetische heterogeniteit

Afgerond (december 2009 - maart 2017)

Patiënten met matige tot ernstige pijn krijgen sterke pijnstillende middelen: opioïden. Bij sommigen werken die niet goed genoeg of leveren ze nare bijwerkingen op, zoals hallucinaties. De CBO richtlijn beveelt dan zogeheten opioïd-rotatie aan. Dan wordt een ander opioïd gekozen en met omrekenfactoren de nieuwe dosering bepaald. De keuze van een ander middel gebeurt op basis van trial and error....

Bekijk dit project

Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

Afgerond (november 2009 - juli 2012)

De zorg voor mensen die ondraaglijk lijden in hun laatste levensfase kan beter in Nederland. Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn met medicijnen kan hier onderdeel van zijn. Daarom heeft de landelijke artsenorganisatie KNMG een richtlijn ontwikkeld voor die zogeheten palliatieve sedatie. Die richtlijn moet nu in de praktijk worden toegepast.Binnen dit project krijgen circa 350 huisartsen,...

Bekijk dit project

Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Het project heeft tot doel om wetenschappelijke kennis vergroten over hoe beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde tot stand komen en hoe ouders hierbij betrokken worden. De onderzoekers willen het besluitvormingsproces over het beperken, staken of niet opnieuw instellen van een medische behandeling verbeteren. Ook de psychosociale begeleiding van ouders tijdens dit proces...

Bekijk dit project

Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over wat is goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (juni 2011 - september 2014)

Veel mensen die ernstig ziek zijn willen in hun eigen omgeving sterven, ook mensen met een verstandelijke beperking. Maar thuis sterven is niet altijd de beste optie. Soms is er niemand met de juiste kennis aanwezig of is de woning onvoldoende toegerust voor palliatieve zorg. Beslissingen over de laatste woonplek zijn daardoor moeilijk te maken. Ook beslissingen over medische interventies zijn...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg na een acuut CVA: met zorg beslissen

Afgerond (juni 2011 - september 2014)

Na een beroerte, ofwel een cerebrovasculair accident (CVA), overlijdt 1 op de 5 patiënten binnen 30 dagen. Anderen overleven wel, maar met ernstige beperkingen.Afwegingen over de inrichting van de zorg moeten tijdig en zorgvuldig gemaakt worden. Voor palliatieve zorg is aanvankelijk vaak weinig aandacht. De prognose is vaak nog onzeker, en in de acute fase is de hulp meer gericht op stabilisering...

Bekijk dit project

Ethisch verantwoord includeren van patiënten in wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg

Afgerond (juni 2011 - februari 2015)

Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg is hard nodig. Er is nauwelijks onderbouwing voor dit jonge vakgebied. Maar die is, om verschillende redenen, ook niet makkelijk te krijgen. Een belangrijke oorzaak is terughoudendheid van onderzoekers, zorgverleners en leden van Medisch-Ethische Toets Commissies. Zij willen deze kwetsbare patiëntengroep er niet meer mee belasten. Patiënten zelf...

Bekijk dit project

Hoe een onwaardige laatste levensfase te voorkomen

Afgerond (maart 2011 - september 2014)

Veel mensen vinden het belangrijk hun waardigheid aan einde van hun leven te behouden. Het is een van de meest voorkomende reden om een wilsverklaring op te stellen. En verlies van waardigheid is de belangrijkste reden om euthanasie te vragen.Voor artsen en zorgverleners is het lastig de vrees voor het verlies van waardigheid in het oog te houden bij het nemen van medische beslissingen. Dit...

Bekijk dit project

Effects and costs of palliative care consultation services in hospitals

Afgerond (maart 2012 - maart 2017)

Patiënten met een ongeneeslijke ziekte worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. Wij deden onderzoek naar de huidige inzet van consultatieteams voor palliatieve zorg in het ziekenhuis om na te gaan of die leidt tot een kosteneffectieve verbetering van de kwaliteit van zorg. Proces: onderzoek onder patiënten met oncologische aandoening Het onderzoek is uitgevoerd in 11 ziekenhuizen en betrof...

Bekijk dit project

Goed beschrijven van een goed voorbeeld: "De Informare

Afgerond (oktober 2011 - januari 2013)

De InformareDe ‘Informare’ is een informatiedrager die patiënten en naasten overzicht en regie geeft op alle informatie rond palliatieve zorg en helpt bij het nemen van beslissingen. De Informare is persoonlijk en wordt op vraag van de patiënt en naaste gevuld met de informatie waaraan behoefte is. UitreikingDe Informare bevat bij uitreiking basisinformatie, zoals een verslag van het...

Bekijk dit project

Verspreiding van een goed voorbeeld: hoe doe je dat?

Afgerond (november 2011 - september 2012)

Hoe verspreid je een goed hulpmiddel?  Zorgpad Stervensfase   Het Zorgpad Stervensfase is sinds 2009 in Nederland op grote schaal ingevoerd. Het wordt gebruikt in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en de thuiszorg. Onderzoek èn praktijk zien een positief effect bij gebruik van dit instrument.   Landelijke invoering De invoering  verloopt in Nederland op heel verschillende...

Bekijk dit project

Het PaTzproject, door samenwerking toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg.

Afgerond (februari 2012 - juli 2013)

De vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg. Deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen hulpverleners zijn essentieel. In 2010 zijn we in  Amsterdam gestart met het pilot project PaTz (Palliatieve Thuiszorg). Huisartsen en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties  komen  tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun...

Bekijk dit project

Aandacht voor de mantelzorger in de palliatieve zorg thuis

Afgerond (september 2011 - januari 2014)

Het ontbrak zorgverleners in de palliatieve zorg thuis, aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Daarbij misten zij de vaardigheden om hierover met mantelzorgers in gesprek te gaan. Ondersteuning van zorgverleners op dit vlak ontbrak. Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en Vilans hebben de aandacht voor mantelzorgers in palliatieve zorg blijvend verbeterd door zorgverleners structureel te...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg bij dementie; vroegtijdige inzet en verbinding tussen multidisciplinaire netwerken

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

De thema’s palliatieve zorg en dementie staan volop in de belangstelling. De verbinding tussen dementieketens en netwerken palliatieve zorg (NPZ) vond tot op heden echter nauwelijks plaats. Dit is een gemis, omdat de raakvlakken groot zijn en een goede afstemming en samenwerking tussen deze ketens cruciaal is voor goede kwaliteit. Daarom start Vilans, samen met de regio Zuidhollandse Eilanden, in...

Bekijk dit project

Betere samenwerking door een musical voor en door netwerkpartners

Afgerond (oktober 2011 - mei 2013)

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland heeft een initiatief ontplooid om in de regio de samenwerking en uitwisseling te bevorderen door het gezamenlijk organiseren van de musical `Eeuwig leven'. Het is een ‘musical op maat', wat wil zeggen `samen een musical maken’. De musical is gebaseerd op de eigen ervaringen en het werk van de zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg. Op...

Bekijk dit project

Handreiking voor de implementatie en verankering van een Zorgprogramma Palliatieve Zorg voor Grote Organisaties

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Stichting Leerhuizen Palliatieve constateerde, dat het organisaties vaak ontbreekt aan stuurkracht om de palliatieve zorg op een hoger plan te tillen. De scholing en vorming die geëngageerde professionals te bieden hebben aan cursisten die minder frequent met palliatieve zorg te maken hebben, mist vaak een structurele borging. Borging van het geleerde wordt in hoge mate gehinderd door matige tot...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden

Afgerond (november 2011 - januari 2013)

Verzorgenden hebben een belangrijke taak bij het verzorgen van mensen in hun laatste levensfase. Zij merken belangrijke klachten en veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten  vaak als eerste op. Als deze goed in kaart worden gebracht, leidt dat tot verbetering van de zorg. De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ helpt verzorgenden niet alleen bij het vroegtijdig signaleren van...

Bekijk dit project

Buddyzorg voor ongeneeslijk zieken

Afgerond (oktober 2011 - januari 2013)

Stichting kuria, Stichting VitaValley en het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen werken samen aan het project ‘Buddyzorg voor ongeneeslijk zieken’. Wij vinden dit een goed voorbeeld van palliatieve zorg, omdat het voorziet in een grote behoefte van een groep ongeneeslijk zieken die de reguliere zorg niet kan invullen. Stichting kuria heeft hier al 15 jaar ervaring mee en wil de kennis die...

Bekijk dit project

Feedback op levenseindezorg bij dementie (FOLlow up)

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen, organisatie van zorg

Afgerond (augustus 2011 - april 2013)

Elk jaar overlijden in Nederland 1400 kinderen en ± 5000 kinderen krijgen een levensbedreigende aandoening. Voor deze kinderen en hun ouders is optimale palliatieve zorg essentieel. Op dit moment is er in Nederland geen eenduidige richtlijn voor palliatieve zorg bij kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft besloten een richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) te...

Bekijk dit project

Inventarisering en selectie van meetinstrumenten voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij patiënten zonder curatieve behandelmogelijkheden

Afgerond (februari 2010 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar een hulpmiddel voor het identificeren van de palliatieve zorgfase bij mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (januari 2013 - mei 2017)

Herkennen palliatieve zorgfase problematisch Herkennen van de palliatieve zorgfase bij mensen met een verstandelijke beperking is vooral door communicatieproblemen problematisch. Tegelijk is deze herkenning cruciaal voor het geven van de best mogelijke palliatieve zorg. Kennis hierover is nog nauwelijks beschikbaar. Doel: Checklist voor signaleren palliatieve fase Het doel van het project was...

Bekijk dit project

Follow up en evaluatie van casemanagement in de kinderpalliatieve zorg: de ontwikkeling van een zorgpad

Afgerond (april 2013 - april 2015)

AanleidingOnderzoek laat zien dat ouders van kinderen met een levensbedreigende of een levensduur bekortende ziekte zich vaak alleen voelen staan in de opgave die de zorg voor hun kind met zich meebrengt. Bovendien blijken professionals vaak onvoldoende bekwaam om zorgbehoeften vroegtijdig te herkennen en passende zorg te bieden. OpzetIn 2012 is in het Emma Kinderziekenhuis het Emma Thuis team...

Bekijk dit project

Kennissynthese Nieuwe Model Palliatieve Zorg

Afgerond (maart 2012 - april 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goede voorbeelden - Kennisnetwerk palliatieve zorg

Afgerond (mei 2012 - mei 2016)

ZonMw heeft een aantal projecten, binnen het verbeterprogramma palliatieve zorg, aangewezen als Goed Voorbeeld. Voor de Voorbeelden richt st. Agora een kennisvindplaats in. De kennisvindplaats is vanaf 22 juni 2012 toegankelijk via de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. Alle beschikbare materialen en informatie over ondersteuning bij implementatie staan op de website. De website vormt...

Bekijk dit project

Inspiratiecyclus stem

Afgerond (november 2012 - november 2013)

In de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Noord en Midden Holland bleek een grote groep verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen  niet altijd voldoende kennis en ervaring te hebben om goede kwaliteit van palliatieve zorg te bieden. Daarom is de inspiratiecyclus STEM uitgevoerd en is een concreet verbeterplan opgesteld voor het dagelijks werk en open communicatie over de laatste levensfase...

Bekijk dit project

Implementatie van STEM

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

DoelZorgaanbieders uit de Friese netwerken palliatievezorg gaan de ideeën en gedachten van STEM invoeren binnen de eigen organisaties. ToepassingSTEM staat voor: STerven op je Eigen Manier. Uit onderzoek is duidelijk hoe mensen tijdens hun leven aankijken tegen en praten over de dood. De verschillen tussen mensen komen tot uitdrukking in 5 sterfstijlen. Er is een werkwijze ontwikkeld om deze...

Bekijk dit project

Project implementatie methodiek "besluitvorming in de palliatieve fase"

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signalering door verzorgenden netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie palliatieve sedatie

Afgerond (oktober 2012 - december 2013)

DoelHet Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (NPZZ) onderschrijft het belang van een integraal aanbod aan palliatieve zorg. Geconstateerd werd dat er hiaten zijn bij de uitvoering van palliatieve sedatie: bij de praktische uitvoering, bij de communicatie tussen betrokken zorgverleners en richting familie en patiënt. Toepassing Tijdens de scholing 'Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken' bij...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg door verzorgenden Signalering in de palliatieve fase: denk- en werkmethode voor verzorgenden

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het implementeren van de informare in de eerste lijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Zorgpad Stervensfase

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

Zorgpad stervensfase De netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland zijn gestart met het implementatietraject zorgpad stervensfase. Het implementeren van het zorgpad stervensfase beoogt de zorg in de stervensfase overzichtelijker en completer te maken en de communicatie met de patiënt en naasten te verbeteren.   Projectteams Het implementatietraject wordt uitgevoerd...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

DoelBinnen de 3 netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland is gestart met het project signalering in de palliatieve fase middels het implementeren van de signaleringsbox. 50 Thuiszorgteams, 15 verzorgingshuizen en 4 verpleeghuizen doen mee aan dit implementatietraject. Streven is dat de signaleringsbox na 1 jaar in deze organisaties is geimplementeerd. ...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Binnen 1 jaar is de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd in tenminste 8 thuiszorgteams, 4 teams in woonzorgcentra en 4 teams in verpleeghuizen binnen twee VVT-organisaties van het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland. Beoogd resultaat: Na afloop van de projectperiode wordt er gewerkt met de Signaleringsbox bij tenminste 8...

Bekijk dit project

Implementatie van de signaleringsbox binnen 2 locaties van zorgorganisatie Beweging 3.0

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2014)

Bij een woonzorgcentrum en verpleeghuis van Beweging 3.0 zijn verzorgenden getraind in het werken met de signaleringsbox. Hiermee werd betere signalering en verwoording van zorgproblemen, collegiale samenwerking en palliatieve symptoomkennis beoogd. Er zijn aandachtsvelders opgeleid om collega’s te trainen en coachen, de palliatieve fase te herkennen, proactieve zorgleefplannen op te stellen en...

Bekijk dit project

Proactieve palliatieve zorgplanning voor patiënten in de provincie Groningen

Afgerond (oktober 2012 - februari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pa(t)z klaar voor Rotterdam en omstreken

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Doel Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o. kent 740.000 inwoners. Hierbinnen participeren de huisartsen, thuiszorgorganisaties, lokale patiënten-, consumentenfederatie, ziekenhuizen, inloophuizen, palliatieve centra , centrum voor psychosiciale hulpverlening en koepels van verpleeg en verzorgingshuizen, vrijwillige terminale thuiszorg en een hospice. Toepassing Sinds 1990 ontwikkelt en...

Bekijk dit project

Zorgcirkel Palliatieve Zorg De Bilt en Bilthoven: implementatie van Goede Voorbeelden

Afgerond (november 2012 - februari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Palliatieve Thuiszorg Gooi, Vechtstreek en Eemland

Afgerond (september 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Zorgpad Stervensbegeleiding (goede voorbeeld)

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in het ziekenhuis

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Doel De INFORMARE biedt een gestructureerde vorm van gedoseerde voorlichting aan patiënten in de palliatieve fase. Het bevat informatie over o.a. symptomen als pijn en vermoeidheid, verwerking van ziekte, zorgmogelijkheden, palliatieve sedatie of euthanasie. ToepassingBinnen 4 ziekenhuizen in 3 netwerken palliatieve zorg, het LUMC en Diaconessenhuis in Leiden, het RDGG in Delft en het HAGA...

Bekijk dit project

Implementatie van de Informare

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Infodoosje

Afgerond (oktober 2012 - april 2014)

Het ‘Infodoosje’ is een doosje met een schat aan informatie voor alle kinderen in Nederland die ongeneeslijk ziek zijn en zich in de palliatieve- of terminale fase bevinden. De informatie in het ‘Infodoosje’ is afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het zieke kind. Met het ‘Infodoosje’ wordt de basis gelegd en een eerste aanzet gegeven tot het vormen van een landelijk netwerk, rondom de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

Afgerond (oktober 2012 - april 2014)

IKNL-pilot palliatieve sedatie zorgt voor kennis en bevordert samenwerking IKNL start een pilot multidisciplinair samenwerken over palliatieve sedatie. De pilot is een vervolg op het ZonMw project “multidisciplinaire samenwerkingsafspraken bij palliatieve sedatie in de 1e lijn”.  Het belangrijkste resultaat van dit eerdere project was: gezamenlijk scholen van huisartsen en wijkverpleegkundigen...

Bekijk dit project

Medicatiemanagement in de laatste levensfase

Afgerond (februari 2013 - februari 2016)

Patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte gebruiken vaak veel medicijnen. Het kan hierbij gaan om medicatie die in de laatste levensfase niet meer zinvol of soms zelfs schadelijk is. Aanleiding Medicatiemanagement in de laatste levensfase, geduid als de fase wanneer de levensverwachting minder dan drie maanden is, wordt door zorgverleners vaak als lastig ervaren door de verwevenheid van...

Bekijk dit project

Evaluatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Afgerond (februari 2013 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inventarisatie goede voorbeelden ronde 2

Afgerond (december 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden

Afgerond (september 2013 - februari 2015)

Doel 5 zorgaanbieders uit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland implementeren Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden. Doel is het leveren van betere kwaliteit van zorg door goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. Maatwerk voor iedere cliënt en naaste staat centraal. ToepassingDe verzorgende IG niveau 3, heeft met de signaleringsbox een praktisch instrument...

Bekijk dit project

Kennis verspreiden in de palliatieve zorg

Afgerond (januari 2014 - mei 2015)

DoelZoveel mogelijk professionals in de zorg kennis laten maken met 9 Goede Voorbeelden palliatieve zorg (www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl) en hen stimuleren om bestaande en gevalideerde kennis over palliatieve zorg te gebruiken. Het project is vooral gericht op zorgverleners en managers in de VVT-sector en op 1e lijns zorgverleners. WerkwijzeVoor de VVT-sector worden regionale...

Bekijk dit project

Implementatie signaleringsbox door 17 zorgconsulenten palliatieve zorg in Palliatief Netwerk Salland.

Afgerond (augustus 2013 - februari 2015)

Implementatie signaleringsbox In 2012 is Palliatief Netwerk Salland gestart met netwerkbrede inzet van 17 zorgconsulenten palliatieve zorg (ZPZ). Het doel van deze groep medewerkers is het optimaliseren van de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en hun naasten. Zij doen dit door het procesmatig ondersteunen en begeleiden van het primaire zorgproces bij het plannen en verlenen van (in- en...

Bekijk dit project

Signalering door verzorgenden in de palliatieve zorg in Zaanstreek-Waterland

Afgerond (september 2013 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie Implementatie PaTZ

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signaleringsbox voor palliatieve zorg in Zutphen e.o

Afgerond (september 2013 - juni 2015)

Het doel  van dit project was het verbeteren van de palliatieve zorg aan patiënten door middel van het implementeren van de signaleringsbox (SB) denk- en werkmethode voor verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke rol in de verzorging van patiënten in de laatste levensfase. Tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan. Het is belangrijk verzorgenden in...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) regio Apeldoorn

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

Het doel van dit project was het goede voorbeeld 'Palliatieve ThuisZorg' (PaTz) te implementeren in een in de stad Apeldoorn. In oktober 2013 zijn 4 PaTz groepen gestart, waarin huisartsen en thuiszorg overleg hebben over hun gezamenlijke patiënten in de palliatieve fase. Dit overleg vindt plaats aan de hand van de surprise question en notities in het PaTz register. Na afloop van het project waren...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg (PaTZ)NPZ Midden- en Zuid Kennemerland

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Doel: oplossen van knelpunten tussen huisartsen en thuiszorg Het netwerk palliatieve zorg Midden en Zuid Kennemerland had knelpunten op het gebied van kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Het PaTz project draagt bij aan de oplossing van knelpunten over o.a. markering van palliatieve/terminale zorgvraag, overdracht en afstemming tussen huisartsen en thuiszorg. Resultaat:...

Bekijk dit project

Goed Voor Elkaar in Utrecht - Palliatieve zorg en dementiezorg in de praktijk verbonden

Afgerond (november 2013 - oktober 2014)

In dit project worden in de stad en westelijke regio van Utrecht structurele verbindingen gelegd tussen palliatieve zorg en dementiezorg, in eerste lijn, hospices en intramurale ouderenzorg.   Doel De zorg van dementerenden verbeteren en professionaliseren. Deze aanpak sluit aan bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Mensen kunnen sterven op de plek van voorkeur....

Bekijk dit project

Sterven op je Eigen Manier (STEM) bij de partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Uit een analyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) kwam naar voren dat open communicatie over de palliatieve fase en het levenseinde als moeilijk wordt ervaren door professionals. Het gebruik van het goed voorbeeld 'STEM' zou hier een oplossing voor moeten zijn. STEM is geïmplementeerd bij  alle netwerkpartners van het NPWM, namelijk huisartsen, verpleeghuis, ziekenhuis...

Bekijk dit project

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Rotterdam

Afgerond (november 2013 - november 2014)

DoelPalliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s). ToepassingHet optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen...

Bekijk dit project

PaTz in Utrecht

Afgerond (september 2013 - maart 2015)

Doel De Stadsmaatschap Utrecht is een coöperatie van Utrechtse Huisartsen. Ze wil samen met de thuiszorgorganisatie(s) in Utrecht, het palliatief netwerk Utrecht e.o. én de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTZ) de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase verbeteren.Werkwijze In Utrecht wordt het goede voorbeeld PaTz, dat in Amsterdam is ontwikkeld, geimplementeerd. Men werkt zo aan...

Bekijk dit project

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Waardenland

Afgerond (oktober 2013 - oktober 2014)

Het doel van het project was om het goede voorbeeld 'Palliatieve zorg bij dementie' te implementeren. De verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg draagt bij aan het meer op gestandaardiseerde wijze verlenen van palliatieve zorg. Het resultaat van de implementatie van het goede voorbeeld is dat bij veel zorgmedewerkers de deskundigheid is vergroot. Daarnaast draagt de kennisuitwisseling...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz in Drenthe

Afgerond (september 2013 - maart 2015)

Drenthe kende onvoldoende afstemming tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en palliatief consulenten. Kennis en expertise werden niet optimaal gebruikt. Integrale aanpak van palliatieve zorg in de thuissituatie ontbrak. De projectpartners willen een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking, de PaTz methode, implementeren en borgen binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.DoelKwaliteit van de...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg Noord-Limburg: ‘Een sterk vangnet ook voor mensen met dementie!’

Afgerond (oktober 2013 - februari 2015)

Dementie is nog niet te genezen. Zorg voor mensen met dementie vereist  vanaf het begin een palliatieve grondhouding. Trajectbegeleiders kunnen ook geconfronteerd worden met naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit maakt dat samenwerking van essentieel belang is. Doel Door de verbinding te zoeken tussen ketenzorg dementie en het netwerk palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Implementatie PATZ en Proactieve Zorgplanning in 3 regio’s in Zuid Holland

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Doel De regio’s Zuid Holland Noord, Midden Holland en Delft-Westland-Oostland willen gezamenlijk PaTz en Proactieve Zorgplanning implementeren. Doel is ontwikkeling en ondersteuning van samenwerkingsverbanden van huisartsen en wijkverpleegkundigen in de 3 regio’s om door vroegtijdige herkenning en inzet van palliatieve zorg en het interdisciplinair delen van kennis en kunde, kwaliteit van de...

Bekijk dit project

Invoeren zorgpad Stervensfase binnen Saffier De Residentiegroep

Afgerond (juli 2013 - februari 2015)

DoelSRG wil met Zorgpad Stervensfase een kwaliteitsslag maken in de zorg voor haar palliatieve patiënten. Met het zorgpad ervaren patiënten en naasten meer rust en grotere voldoening in de laatste levensdagen van de patiënt. Het zorgpad geeft input voor verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg door SRG. SRG kent als strategie om zvm te werken met zorgpaden. ToepassingHet eigen...

Bekijk dit project

Signaleren in de palliatieve fase, denk- en werkmethode voor verzorgenden in de regio Gooi & Vechtstreek

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Palliatieve zorg bij jongvolwassenen (AYA's) met kanker: met en voor de patiënt

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP Palliatieve zorg ten benoeve van de implementatie van het goede voorbeeld Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Informare

Afgerond (februari 2014 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De 'rafelranden' van palliatieve sedatie: naar een onderzoeksagenda ten behoeve van goede symptoombestrijding aan het einde van het leven

Afgerond (juni 2014 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Generieke Module Palliatieve zorg, projectvoorstel proefimplementatie

Afgerond (juni 2014 - januari 2016)

ZorgEssentie en Dock4& zijn gevraagd om een proefimplementatie te verzorgen van de Zorgmodule palliatieve zorg. Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is. Concrete doelen zijn:Evaluatie van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk.Onderzoeken of met de zorgmodule op meer ...

Bekijk dit project

PaTz Noord en Oost Flevoland

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Verbinding 1e en 2e lijn bevorderen Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland wilde verbinding bevorderen in de palliatieve zorg door aansluiting te realiseren tussen de 1e lijn en het project ‘Coalities om de mens’ in de 2e lijn. Dit om tot gezamenlijke besluit- en teamvorming te komen en de ontwikkeling van gecoördineerde en integrale palliatieve zorg te stimuleren. Resultaat inzetten...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Doel: signaleren van overbelasting van mantelzorgers Bij thuiszorgorganisaties Icare, Carinova, Beter-Thuis-Wonen, Sanitas, Buurtzorg Dedemsvaart en Rosengaerde is de denk- en werkmethode 'model mantelzorgondersteuning' geïmplementeerd en geborgd d.m.v. 'train de trainers' aanpak. Verpleegkundigen in de thuiszorg, hospices en verzorgingshuizen signaleren met deze methode overbelasting van...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz Drenthe vervolg

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Doel: implementatie en borging PaTz Het doel was implementatie en borging van een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.  Resultaat van het project PaTz methodiek had een bijdrage aan: Betere kennismaking van wijkverpleegkundigen en huisartsenVerbetering van...

Bekijk dit project

Zorgconsulent palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Er zijn 3 zorgconsulenten palliatieve zorg in de psychiatrie opgeleid. Zij hebben met de projectleider een aantal producten ontwikkeld. Een folder, een eigen registratieformulier en een functieprofiel. Een werkwijze wordt nog opgesteld. Training voor verpleegkundigen 1 van de resultaten is een training voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, hospices en thuiszorg, waarin zij kennis en...

Bekijk dit project

Implementeren PaTz in Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

PaTz als vorm van overleg In 1 jaar is geprobeerd in Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland en West-Friesland een PaTz groep te implementeren bij 10 huisartsengroepen. Er is veel geïnvesteerd om PaTz als vorm van overleg te starten, waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg zou verbeteren. Sterven op plek van voorkeur en eigen regie voeren PaTz is binnen 1...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Aanleiding Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis verblijven, vraagt veel van de naasten, zeker als dat over een langere periode gaat. Zorgverleners hebben weinig zicht op en inzicht wat de precieze taken zijn van de mantelzorger, hoeveel tijd ze daarmee bezig zijn, of ze deze taken alleen moeten doen en hoe dat wordt ervaren door de mantelzorger. Tussen 31 december...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Afgerond (september 2014 - augustus 2015)

Trainingen Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning De zorginstellingen van het netwerk palliatieve zorg Midden Limburg gingen medewerkers trainingen geven in het werken met het ‘Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning’. Dit model draagt bij aan vroegtijdige herkenning van eventuele problemen en mogelijke overbelasting bij mantelzorgers. Tevens ondersteunt het proactief d.m.v. advies en informatie en...

Bekijk dit project

VIMP Zorgmodule palliatieve zorg GGz Centraal

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

De zorgmodule palliatieve zorg is op locatie Zon & Schild verspreid en toegepast bij mensen met een ongeneeslijke ziekte én een psychiatrische achtergrond. Het toepassen van de module heeft geholpen om een samenhangende werkwijze te ontwikkelen, aanvullend op al bestaande werkwijze. Voor het werken met de zorgmodule palliatieve zorg is een checklist ontwikkeld die ook als evaluatie-instrument...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (augustus 2014 - januari 2016)

Doel: vergroten kennis palliatieve zorg in verpleeghuizen en thuiszorg Uit knelpuntenanalyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM), evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, kwam naar voren dat kennis op gebied van palliatieve zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg nog onvoldoende is. Zorgconsulenten palliatieve zorg kunnen de zorgteams ondersteunen in...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

''Mooiste resultaat is als een bewoner rustig zijn/haar laatste levensfase in kan gaan met familie die vertrouwen heeft in de zorg'' Doel van het project was: invoeren van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg in organisaties binnen langdurige en gehandicaptenzorg op de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE). Palliatieve zorg is door inzet van de zorgconsulent beter gestructureerd en de kwaliteit is...

Bekijk dit project

Signalering verzorgenden palliatieve zorg Haaglanden en Midden Holland

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Signalering in de palliatieve zorg Verzorgenden in de Netwerken Palliatieve Zorg in regio’s Haaglanden en Midden Holland hadden onvoldoende kennis en ervaring om goede kwaliteit palliatieve zorg te kunnen leveren. Hierdoor is door Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ geïmplementeerd. Verzorgenden hebben een gezamenlijk gedragen set...

Bekijk dit project

Aan de slag met signaleren in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

´s Heeren Loo is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Locatie Apeldoorn heeft een actief palliatief team dat kwaliteit in de laatste levensfase wil verankeren in het persoonlijke zorgplan. Op deze locatie zijn 404 ouderen die gezien de leeftijd en de onderliggende beperking in de komende jaren zullen sterven. Het netwerk om de client met een...

Bekijk dit project

Implementatie “Signalering in de Palliatieve fase”

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Laurens Thuiszorg en Lelie zorggroep in 2014 samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg gestart met het project ‘Implementatie 'Signalering in de Palliatieve Fase'. Aanleiding voor het project was de wens palliatieve zorg- en dienstverlening - specifiek thuis - verder te willen verbeteren. Uit diverse onderzoeken bleek namelijk dat er een aantal hiaten waren in het kennis- en ervaringsniveau van...

Bekijk dit project

palliatieve zorg en dementie: Signaleren voor verzorgenden

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Doel: structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor dementerende cliënten Het Goede Voorbeeld ‘Dementie en Palliatieve Zorg’ vormde de brug om nadere inhoudelijke aansluiting tussen netwerken palliatieve zorg en dementie te realiseren. Het doel was structurele kwaliteitsverbetering van de zorg voor dementerende cliënten in de palliatieve fase, door middel van verbetering van kennis en...

Bekijk dit project

Aanvraag VIMP Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 voor mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (augustus 2014 - maart 2016)

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking valt op door bijzondere communicatie. Het gaat dan over communicatie met de persoon met de beperking zelf en communicatie met de naasten en het overige netwerk. De persoon met de verstandelijke beperking kan niet altijd symptomen zoals pijn goed aangeven. Degenen die verzorgen moeten hiervoor dus extra aandacht hebben en onder andere...

Bekijk dit project

Implementatie zorgconsulent palliatieve zorg in de sector gehandicaptenzorg

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Doel: Implementatie zorgconsulent  Palliatieve zorg binnen de Verstandelijk Gehandicapten Zorg(VGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) werd op woonlocaties al gegeven, maar verbetering was mogelijk. Met de implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ en GGZ wilde Cordaan de palliatieve zorg voor hun cliënten professionaliseren en knelpunten die werden ervaren oplossen.  ...

Bekijk dit project

Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in de thuissituatie.

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

In de periode november 2014- november 2015 is in de regio Zuid-Holland Noord gestart met het project ‘Implementatie van Informare in de thuissituatie’. Het doel was het implementeren van het proces en de producten van de Informare binnen de voorlichting en communicatie aan patiënten en naasten in de thuissituatie. In totaal zijn 106 verpleegkundigen geschoold, per 1 april is gestart met uitreiken...

Bekijk dit project

STEM: verbeteren van palliatieve zorg in Oost-Groningen

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Zorggroep Meander heeft samen met de Vrijwilligersorganisatie Palliatieve, Terminale Zorg (VPTZ Oost-Groningen) en een huisartsenpraktijk het verbeterprogramma STEM, sterven op je eigen manier, geïmplementeerd.  In de afgelopen maanden is in 1 woonzorgcentrum de Inspiratiecyclus uitgevoerd. Deze inspiratiecyclus dient als voorbeeld voor de andere 3 woonzorgcentra van Zorggroep Meander.  ...

Bekijk dit project

Aanvraag VIMP Salland

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Palliatief Netwerk Salland neemt als pilotregio deel omdat dit ons de mogelijkheid biedt om: al in een vroeg stadium de zorgmodule in de praktijk te kunnen testen.bij te dragen aan een goede doorontwikkeling van de module zodat deze aansluit bij de door de overheid gestelde prioriteiten, namelijk: het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorgkostenverlaginghet bevorderen van regionale...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg op de kaart Verbetering van kennis en competenties met de signaleringsbox en het formulier mantelzorgondersteuning

Afgerond (november 2014 - maart 2016)

Doel: Kennis en vaardigheden aansluiten bij opgestelde competentieprofielen Proteion Thuis is in 2012 al gestart met het interne traject ‘Palliatieve Zorg op de kaart’. Door het implementeren van de signaleringsbox en het mantelzorgformulier sluiten de kennis en vaardigheden van de medewerkers aan bij de opgestelde competentieprofielen.  Resultaat: 75 aandachtfunctionarissen opgeleid en meer...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Zuidoost Utrecht Optimale palliatieve en palliatief-terminale zorg bij Zorggroep Charim 'Verbeteren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg binnen Zorggroep Charim'

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Doel: zorg optimaliseren door inzet zorgconsulenten Zorggroep Charim had als doel de palliatieve en terminale zorg aan cliënten en naasten te optimaliseren door inzet van zorgconsulenten. Dit zijn ervaren verpleegkundigen vanuit het hospice.  Resultaat: zorgconsulenten opgeleid en ingezet in hospices en thuiszorg  In een jaar zijn 3 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsultent palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Implementatie inspiratiecyclus STEM bij zorggroep Maas & Waal

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Na Zorgpad Stervensfase ook STEM ingevoerd Na positieve implementatie van het Zorgpad Stervensfase heeft de Zorggroep Maas & Waal STEM (Sterven op je Eigen Manier) ingevoerd, omdat medewerkers zich meer wilden bekwamen in dialoogvoering met cliënten in de palliatieve fase en diens naasten om wensen rond sterven te bespreken. Bewustwordingssessies, inspiratiecycli en concrete afspraken 11 door...

Bekijk dit project

Implementatie verbeterproject 'Signaleren in de palliatieve fase' bij Careyn Utrecht en Kleurrijk Zorg

Afgerond (oktober 2014 - mei 2016)

Doel: implementatie 'signaleren in de palliatieve fase' Doel was het verminderen van zorgproblemen en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij cliënten die ongeneeslijk ziek zijn door implementatie van de denk- en werkmethode ‘Signaleren in de palliatieve fase’. Resultaat: grotere kennis en bewustzijn van palliatieve zorg  De methode is geïmplementeerd in 14 wijkteams van Careyn en...

Bekijk dit project

Implementatie zorgmodule palliatieve zorg in een stedelijk gebied

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Het doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre huisartsen bekend zijn met de zorgmodule. In het VU medisch centrum zullen op de afdeling longziekte en medische oncologie en in het OLVG-ziekenhuis op de afdeling oncologie elk 10 patiënten geïncludeerd worden door de oncoloog/longarts op basis van de surprise question (‘Ik zou niet verbaasd zijn als deze patiënt het komende jaar zal...

Bekijk dit project

Implementatie richtlijn kinderpalliatieve zorg en zorgmodule met het individueel zorgplan

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wat goed is breder goed doen: balans in generalistisch en specialistisch zorgaanbod. Implementatie zorgmodule in Cirkelteam en Consortium Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht.

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie 'Signalering in de palliatieve fase' bij zorggroep Maas & Waal

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

‘Signalering in de palliatieve fase’ bij zorggroep Maas & Waal Na 2 geslaagde projecten waarin het Zorgpad Stervensfase en STEM is geïmplementeerd, is de implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ (SPF) een logische vervolgstap om inhoudelijke kennis en vaardigheden bij medewerkers te verbeteren. Het Zorgpad geeft structuur in de stervensfase en STEM heeft de dialoog bevorderd in de...

Bekijk dit project

Implementatie Signalering in de palliatieve fase voor verzorgenden in combinatie met Zorgconsulent in de Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2015 - juni 2018)

Kwaliteit en kennis palliatieve zorg teams vergroten De Sector Thuiszorg van de Zorggroep wil de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening binnen haar teams verbeteren. Zij wil de kennis rondom palliatieve zorg bij alle teams vergroten en intern een consultfunctie inrichten voor vragen van teams bij complexe palliatieve zorg.  Scholing voor medewerker, cursus voor verpleegkundige en...

Bekijk dit project

Implementatie ‘Besluitvorming in de palliatieve fase' bij Antes; Verbetering kwaliteit van leven en zelfregie in de palliatieve fase voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Er zijn hiaten in de palliatieve terminale zorg (ptz) voor zowel patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) als verslaving. Hospices zijn niet ingericht op EPA, terwijl ggz-instellingen onvoldoende zijn voorzien op ptz. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes is een afdeling waar somatische en psychiatrische expertise samenkomen en jaarlijks, samen met het Consultatief...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en hebben veelal een kwetsbare gezondheid. Palliatieve zorg eist nadrukkelijker en gedurende een langere periode een plaats op in het leven van cliënten. De ervaring leert ons dat er voor het organiseren en uitvoeren van palliatieve zorg meer ondersteuning en kennis noodzakelijk is. Met dit project heeft Koraal Groep een impuls gegeven aan...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in de VGZ/GGZ sector

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden wordt samengewerkt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant palliatieve zorg. Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector sluit hierbij aan. Door de inzet van de zorgconsulent voelen zorgverleners zich...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Noord West Veluwe met Signalering in de palliatieve fase bij WZU Veluwe

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

In 2015 ontving WZU Veluwe subsidie voor 'Zorgconsulent Palliatieve Zorg' en 'Signaleren in de palliatieve fase'. 11 verpleegkundigen zijn opgeleid tot Zorgconsulent palliatieve zorg. Zij trainden 350 verpleegkundigen en verzorgenden in het signaleren in de palliatieve fase met behulp van het IKNL. Multidisciplinaire zorg en informatie over begeleiden en behandeling Cliënten ontvangen...

Bekijk dit project

Implementatie STEM binnen Esdégé Reigersdaal (VGZ)

Afgerond (september 2015 - september 2016)

Zorgverleners binnen de VGZ instelling Reigersdaal NH worden zich meer bewust van de diversiteit aan wensen en behoeften bij zowel de zorgvrager en diens naaste als ook bij zichzelf als het gaat over de laatste fase van het leven. Door kennis te maken met de 5 sterfstijlen van stichting STEM weten zij beter in contact te komen, omdat zij zowel bij zichzelf als bij de ander herkennen wat voor...

Bekijk dit project

Verbeterproject Sterven op je eigen manier STEM inspiratiecyclus Ipse de Bruggen

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Om kwalitatieve goede zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden, is multidisciplinaire samenwerking en goede communicatie essentieel om de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten te “verstaan” en hierop aan te sluiten. Soms ontbreken geschikte materialen als hulpmiddel om in gesprek te gaan. Ipse de Bruggen heeft ervoor gekozen om het goede voorbeeld Sterven op je Eigen Manier...

Bekijk dit project

Implementeren van het goede voorbeeld ‘Signaleren door Verzorgenden’ bij verstandelijk gehandicapten

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

De Stichting Prisma wil de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. In samenwerking met zorgorganisatie ’s Heeren Loo en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het goede voorbeeld ‘Signaleren door Verzorgenden’ (sdv) geïmplementeerd. Dit is een methodiek waarmee begeleiders van mensen met een voorbeeld leren zorgbehoeften in de palliatieve zorgfase beter...

Bekijk dit project

Implementatie Signaleringsbox in Midden- en Noordwest-Twente

Afgerond (september 2015 - augustus 2016)

In de regio Midden- en Noordwest-Twente zijn verpleegkundigen en verzorgenden binnen meer dan 100 teams in het gebruik van de Signaleringsset geschoold.  Problemen eerder herkennen en beter reageren De Signaleringsset blijkt een bruikbaar hulpmiddel en helpt om op methodische wijze,  in samenspraak met de patiënt/naasten, hulpvragen in kaart te brengen. Dit om, vanuit diverse invalshoeken,...

Bekijk dit project

Implementatie Signaleringsbox

Afgerond (september 2015 - december 2016)

Signaleringsbox passend instrument voor tijdige signalering In de praktijk blijkt dat verzorgenden van Florence niet altijd voldoende kennis en ervaring hebben om cliënten te identificeren als zijnde in de palliatieve fase en de behoeften die daarmee samenhangen. Met tijdige signalering door verzorgenden kan Florence betere palliatieve zorg verlenen. De ‘Signaleringsbox’ is een passend instrument...

Bekijk dit project

Palliatief samen in Regie: client, verwant en begeleiding.

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Zorgbehoefte herkennen en verbindingen leggen Door het opleiden van 2 palliatieve zorgconsulenten (ZPZ) is er een kwaliteitsslag gemaakt. Zij helpen om de palliatieve zorgbehoefte van deze cliënten te herkennen op 4 gebieden: lichamelijk, sociaal, emotioneel en spiritueel. De ZPZ brengen laagdrempelig verbinding tussen cliënt, verwant, begeleiders en behandelaars. De ZPZ zijn lid van het...

Bekijk dit project

STEM inspireert formeel en informele zorg

Afgerond (september 2015 - juni 2017)

Resultaat: Toegenomen bewustwording en vaardigheid STEM In de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad zijn de betrokken cure- en care-organisaties met de vrijwilligers terminale zorg getraind in STEM (sterven op je eigen manier). Het project heeft geleid tot toegenomen bewustwording en vaardigheid. Deelnemers kunnen nu beter aansluiten bij de diversiteit in wensen en behoeften van...

Bekijk dit project

Signalering Verzorgenden - 's Heeren Loo - Regio Ermelo

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Verspreid over meerdere ’s Heeren Loo regio’s werden in totaal ruim 150 professionals getraind om aan de slag te gaan met de Signaleringsset. Dit met als doel een betere kwaliteit van zorg voor cliënten en hun naasten te realiseren. Resultaten van de Signaleringsset Door het werken met de Signaleringsset is het bewustzijn van professionals over het belang van dit onderwerp toegenomen en de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website