Projecten

De VN-ambassadeurs versterken elkaar

Lopend (november 2019 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Later voor later symposium

Lopend (oktober 2019 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inloopspreekuur Werk

Lopend (oktober 2019 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Grote samenwerking met kleine mensen: inventarisatie naar mogelijkheden voor structurele samenwerking tussen belangenorganisatie van kleine mensen met het zorgveld

Lopend (november 2019 - mei 2020)

De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is een non-profitorganisatie die ondersteuning en informatie biedt aan mensen van korte lengte en hun gezinnen. De BVKM heeft recent het project Kleine Mensen met een Grote Kinderwens uitgevoerd met subsidie van ZIN. Binnen dit project is voor het eerst nauw samengewerkt met een klankbordgroep van verschillende zorgverleners. BVKM wil zich na het...

Bekijk dit project

FOSS en FODOK samen voor ouders en kinderen

Lopend (november 2019 - november 2020)

FOSS (de Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met ernstige Spraaktaalmoeilijkheden = taalontwikkelingsstoornissen = TOS) en FODOK (de Federatie van Ouders van Dove Kinderen) willen samen de belangenbehartiging voor hun achterbannen op een hoger plan brengen, de betrokkenheid van hun achterbannen vergroten en de kwaliteit van de informatievoorziening voor hun achterbannen...

Bekijk dit project

Endo-ERN Samenwerken en Samenleren

Lopend (augustus 2019 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eenwording Prader-Willi Fonds en Prader-Willi Stichting

Lopend (september 2019 - september 2020)

Er bestaan 2 patiëntenorganisaties die opkomen voor de belangen van mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS): het Prader-Willi Fonds en de Prader-Willi Stichting. Na een mislukt fusietraject in 2016 zijn beide organisaties lange tijd niet on speaking terms geweest. Na drie gesprekken onder leiding van een onafhankelijk mediator is het vertrouwen hersteld en wordt nu toegewerkt naar éénwording...

Bekijk dit project

Your OWn Way

Lopend (september 2019 - november 2020)

Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 300.000 kinderen geboren met sikkelcelziekte, een ernstige erfelijke bloedziekte die leidt tot pijnaanvallen, ernstige bloedarmoede en orgaanschade. In Nederland zijn er ongeveer 2.000 patiënten en elk jaar worden er nog zo’n 40-60 baby’s geboren met sikkelcelziekte. De ziekte is relatief onbekend en heeft erorme impact op de patiënten en hun omgeving. ...

Bekijk dit project

Waihonapedia “Voor elkaar”

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Doel van dit project is voor leden van organisaties voor zeldzame aandoeningen een internet- platform verder te ontwikkelen, waarmee zij een SCHAT aan betrouwbare informatie kunnen opbouwen in een veilige omgeving in samenwerking met deskundigen. Dit is essentieel om de juiste zorg te kunnen geven en de regie over hun leven, hun empowerment en sociale inclusie te vergroten. Het bouwt voort op...

Bekijk dit project

Voor een goed leven. Empowerment van 40plussers met levenslange beperkingen

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Levenslange lichamelijke beperkingen kunnen extra zwaar gaan tellen als je ouder wordt. Je loopt meer risico om problemen te krijgen op verschillende levensterreinen als je niet tijdig onderkent hoe je eigen belastbaarheid verandert. Het project Voor een goed leven pakt dit probleem aan. Voor en met de doelgroep – 40plussers met lichamelijke beperkingen – gaan we twee dingen doen: Bewustzijn en...

Bekijk dit project

Uitbreiding en verbreding van de Kennisbank voor ouders van een zorgkind

Lopend (september 2019 - mei 2020)

Binnen het project "Uitbreiding en verbreding van de Kennisbank voor ouders van zorgkinderen" willen we een bestaand, met ouders ontwikkeld, succesvol instrument voor ouders van kinderen met een fysieke handicap veel breder toegankelijk en toepasbaar maken voor ouders van kinderen met een verstandelijke handicap, ontwikkelingsstoornis en/of chronische ziekte. Hiermee bieden we een veel bredere...

Bekijk dit project

Titel: de toerusting van familie en cliënten in het nieuwe landschap van zeggenschap en inspraak binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Lopend (september 2019 - maart 2021)

KansPlus gaat voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en voor cliënten cursussen, trainingen en informatiemateriaal ontwikkelen. Zo dragen we bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg binnen instellingen. Het is belangrijk dat naasten en cliënten goed op hoogte zijn van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van zeggenschap en participatie. Hierdoor kunnen zij als goed...

Bekijk dit project

Leren & Reflecteren; Netwerk van het Nederlandse ePAG-vertegenwoordigers

Lopend (oktober 2019 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Met je skelet op pad

Lopend (november 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NetWerk goed geregeld! Samenwerken in Almere aan optimale voorwaarden om op alle levensterreinen te kunnen blijven werken met een handicap

Lopend (oktober 2019 - oktober 2020)

Het VN-verdrag gehandicapten vraagt obstakels weg te nemen zodat personen met een handicap deelnemen aan de arbeidsmarkt. Uit bijeenkomsten van de adviesgroep VN-verdrag in de Praktijk blijkt dat er belemmeringen zijn op alle levensterreinen waardoor de kans op werk vermindert. Zoals problemen met vervoer, (thuis)zorg, kinderen en partners, verzekeringen en (bij-)scholing. Werkende gehandicapten...

Bekijk dit project

Zeldzaam en zichtbaar Op weg naar een toekomst voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker; zichtbaar en op de juiste plek!

Lopend (februari 2020 - februari 2022)

Naar schatting leven in Nederland 80.000 mensen met een zeldzame vorm van kanker. Hierover is veel minder bekend dan over niet-zeldzame vormen, wat een goede diagnose en behandeling vaak in de weg staat.Daarnaast is er voor veel patiënten met een zeldzame vorm van kanker nog geen georganiseerde patiëntenstem. Patiënten met zeldzame vormen van kanker worden geconfronteerd met een lange zoektocht...

Bekijk dit project

Over mij = met mij

Lopend (november 2019 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integrale belangenbehartiging op provinciaal niveau

Lopend (februari 2020 - februari 2022)

Vele vraagstukken op terrein van vitaliteit/preventie, zorg, sociaal domein zijn niet meer aan te pakken door individuele (zorg) organisaties/gemeenten. Dit vraagt om een integrale benadering, zowel door professionele – als patiëntenorganisaties, sociaal domeinraden, cliëntenraden ziekenhuizen/VVT en raad van verzekerden zorgverzekeraar. In dit project wordt een organisatievorm ontwikkeld voor...

Bekijk dit project

Beleid zeldzame aandoeningen: zeldzaam belangrijk!

Lopend (november 2019 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voor Elkaar Workshops: ontwikkelen en opzetten Leven met Klinefelter workshops

Lopend (oktober 2019 - april 2021)

In dit project worden de Voor Elkaar Workshops over Leven met Klinefelter ontwikkeld en opgezet. Samen met, door en voor de doelgroep: mannen met Klinefelter Syndroom en hun naasten. Het doel van de workshop is om mannen met het Klinefelter Syndroom te leren hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen van hun aandoening. Hier is veel behoefte aan omdat zorgverleners vaak alleen kijken naar de fysieke...

Bekijk dit project

Samenbrengen en implementeren digitale zorgkaart

Lopend (oktober 2019 - april 2020)

Binnen het project "Samenbrengen en implementeren digitale zorgkaart" werkt Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders samen met EMB-Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders zal de twee digitale zorgkaarten die beide partijen hebben ontwikkeld integreren tot één succesvol digitale zorgkaart, welke uiteindelijk verder uitgebreid zal worden ten behoeve van de...

Bekijk dit project

Voedende samenwerking: ouders van een kind met sondevoeding of eetprobleem samen sterk met zorg en wetenschap

Lopend (september 2019 - februari 2020)

Nee-eten behartigt de belangen van ouders van een kind dat sondevoeding krijgt of chronisch voedsel weigert. Nee-eten ontwikkelde samen met ouders en zorgverleners de Praatplaat Sondevoeding (zie www.nee-eten.nl/praatplaat)als handvat bij het samen beslissen over sondevoeding bij hun kind. De zorgverleners die hieraan hebben meegewerkt willen hun rol een structureel karakter geven. Het gaat om...

Bekijk dit project

Samen! Jongeren en patiëntenorganisaties in gesprek voor een goed plan.

Lopend (november 2019 - juli 2020)

Elke jongere moet zijn eigen weg zien te vinden in school/studie, werk, relaties en het uitstippelen van zijn/haar eigen toekomst. Voor jongeren met een lichamelijke beperking is dit vaak lastiger. Goede informatie en ervaringskennis over onderwerpen specifiek voor jongeren zijn hierbij belangrijk. Als patiëntenorganisaties (Schisis Nederland, CP Nederland en SBH Nederland) hebben we veel kennis,...

Bekijk dit project

Samen op de bres voor zalf en medicamenten

Lopend (augustus 2019 - november 2019)

Steeds meer huidpatiënten ervaren aan den lijve de beperkte beschikbaarheid van bepaalde zalven en medicamenten. Patiënten geven aan dat dit hun kwaliteit van leven aantast. Huidpatiënten Nederland, dé koepel van huidpatiëntenorganisaties, gaat samen met zoveel mogelijk huidpatiëntenorganisaties een breed gedragen en haalbaar actieplan opstellen om beschikbaarheid van zalven en medicamenten te...

Bekijk dit project

Patiëntennetwerk Zeeland

Lopend (augustus 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling Lokale netwerken

Lopend (september 2019 - maart 2020)

We gaan 6 regionale netwerkbijeenkomsten organiseren voor lokale belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de bijeenkomsten die in 2018 gehouden zijn. Lokale belangenbehartiging vindt vooral plaats in adviesraden sociaal domein, cliëntenraden bij zorginstellingen, medezeggenschapsraden bij speciaal onderwijs en bij diverse kleine...

Bekijk dit project

Samen op weg, routeboek

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Jaarlijks organiseert de SGRD een scootmobieltocht waar een steeds groeiend aantal deelnemers aan mee doet. Daarbij kwam de vraag naar meer tochten, maar voor de SGRD is het financieel en organisatorisch onmogelijk om meerdere tochten per jaar te organiseren. Bovendien is onze doelstelling voor de tochten om de mensen een handvat te geven om dergelijke tochten samen te gaan ondernemen en de...

Bekijk dit project

Samen beslissen bij nierfunctievervangende behandeling; Verdere implementatie via regionale nierpatiëntenverenigingen

Lopend (september 2019 - maart 2021)

In dit project werkt de Nierpatiënten Vereniging Nederland samen met zelfstandige, regionale nierpatiëntenverenigingen en zorgverleners adviseren daarbij. Een goede basis is aanwezig: Samen beslissen is in richtlijnen opgenomen, keuzehulpen en bijbehorende werkwijzen zijn ontwikkeld en er is breed over gecommuniceerd. Implementatie gaat echter niet vanzelf, bleek uit peilingen in 2018. Om...

Bekijk dit project

Out of the Box

Lopend (november 2019 - mei 2021)

Stichting Olijf wil met dit project seksualiteit, op een vernieuwende manier, uit de taboesfeer halen. Vrouwen met gynaecologische kanker krijgen regie terug over dit gevoelige onderwerp en komen weer in hun kracht! Over seksualiteit wordt niet gemakkelijk gepraat. En al helemaal niet als je gynaecologische kanker hebt (gehad). Niet door de vrouwen zelf, maar vaak ook niet door of met de...

Bekijk dit project

Vorming E-community dwangstoornis

Lopend (oktober 2019 - oktober 2020)

Als vervolg op de stichting dwangstoornis is OCD-net opgericht. OCDnet moet de centrale plek worden, waar patiënten en hun naasten, professionals en wetenschappelijke onderzoekers vereend samenwerken aan betere bekendheid, herkenning en behandeling van de dwangstoornis en daaraan verwante aandoeningen. Alle informatie over OCD is daar te vinden, maar ook iedereen, die op welke manier dan ook te...

Bekijk dit project

Ciao! Zichtbaar met een chronische aandoening in de klas

Lopend (februari 2019 - februari 2020)

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Een groot deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen. Toch blijken kinderen met chronische aandoeningen nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.   De Stichting Zorgeloos...

Bekijk dit project

Dit ben ik! Ervaringsdeskundige jongeren als ambassadeurs voor nieuwe technologie om zelf de regie te nemen en te houden bij behandeling

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Met mobiele technologie kunnen jongeren in de jeugdzorg zelf bijhouden, zien én laten zien hoe het met hen gaat tijdens behandeling. Pluryn en Radboud Universiteit Nijmegen werken aan de ontwikkeling van iamYu: een nieuwe gepersonaliseerde monitoring app. Met de Voor elkaar!-subsidie worden ervaringsdeskundige jongeren ingezet als Dit ben ik!-ambassadeurs. Zij zullen adviseren, testen &...

Bekijk dit project

Lotgenoten onder elkaar ~ Vind jij wat je zoekt?

Lopend (oktober 2019 - april 2021)

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) ontwikkelt vanaf oktober 2019 een online lotgenotenplatform met en voor mensen met CF én hun naasten. Mensen met Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) wordt afgeraden elkaar fysiek te ontmoeten. Er bestaat namelijk een risico op kruisbesmetting met voor hen gevaarlijke bacteriën of virussen. Als je elkaar niet fysiek mag ontmoeten, is het...

Bekijk dit project

Meet My Fear, samen de angst voorbij

Lopend (augustus 2019 - augustus 2021)

Meet My Fear is een online ontmoetingsplatform voor mensen die te kampen hebben met een angst- en/of dwangklachten. Dit initiatief komt voort uit de behoefte van veel angstige jongeren en jongvolwassenen om elkaar op te zoeken voor ondersteuning, inspiratie en hoop.   Meet My Fear is een geavanceerd ontmoetingsplatform dat zowel online lotgenotencontact als ‘echte ontmoetingen’ faciliteert. Zo...

Bekijk dit project

Musi-CI, muziek voor mensen met een Cochleair Implantaat

Lopend (augustus 2019 - februari 2021)

Als iemand zijn gehoor verliest, kan een cochleair implantaat (CI) uitkomst bieden. Met dit kunst-oor, dat in het binnenoor wordt geïmplanteerd, kan je na intensieve training weer leren verstaan. Muziek klinkt echter zo vreemd, dat veel CI-dragers hier niet meer van kunnen genieten. Dat is een groot gemis, want muziek is overal om ons heen. Waarom muziek? Muziek is een ingewikkeld geluid,...

Bekijk dit project

Naasten in Kracht - community

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

In het project “Naasten in Kracht – community” willen we met 10 cliënten- en naastenorganisaties verbonden aan MIND www.naasteninkracht.nl doorontwikkelen. Van een website vol ervaringsverhalen willen we komen tot een community, oftewel een interactief platform dat fungeert als aanvullende vorm van psycho-educatie. Dat is hard nodig omdat door de bezuinigingen in de ggz psycho-educatie voor...

Bekijk dit project

Nah ambassadeurs

Lopend (september 2019 - maart 2021)

In dit project wil Hersenletsel.nl in 8 regio's NAH ambassadeurs opleiden. De directe vraag vanuit de doelgroep zelf is de basis voor het projectidee. In heel het land gaan we NAH ambassadeurs scholen en inzetten bij uiteenlopende activiteiten. Voor de vereniging voorziet dat in een behoefte, omdat de vraag naar ervaringsdeskundigen steeds groter wordt. Mensen met NAH biedt het de mogelijkheid om...

Bekijk dit project

Oudersteuners in de shared care; ondersteunen van ouders vanuit de shared care

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online tool patiëntenparticipatie bij innovatie

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Binnen dit project gaan wij het in co-creatie ontwikkelde Patient Innovation Model implementeren. Middels deze tool kunnen organisaties de meest passende patiëntenparticipatiemethode bij een voorliggend innovatievraagstuk selecteren, op basis van tal door hun als relevant aangegeven criteria, en verkrijgen zij informatie hoe deze uit te voeren. Dat doen wij door dit model, wederom in co-creatie...

Bekijk dit project

implementatie 3 ontwikkelde leergangen voor en door ervaringsdeskundige ouders van (zorgintensieve)kinderen

Lopend (maart 2019 - maart 2020)

Oudervereniging Balans heeft gemerkt dat (eigen) scholingsaanbod voor ouders het proces van acceptatie, empowerment en belangenbehartiging bij ouders kan versnellen en versterken. Dit scholingsaanbod zou als een hefboom voor krachtiger ouderparticipatie kunnen fungeren. Concreet wil Balans drie leergangen voor ouders, die zijn ontwikkeld door deskundige ouders in samenwerking met professionals,...

Bekijk dit project

Ik bin der klear foar

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Dit project Burgercompetenties is geënt op het rapport ‘Competenties voor burgers en professionals’, dat in november 2018 binnen project ‘Seker en Sûn’ is gepubliceerd (www.sekersun.frl). In dit rapport wordt geconstateerd dat de veranderende visie op de samenleving en de rol van de burger onmiskenbaar is; verantwoordelijkheden worden van de overheid bij de burger belegd. Dit betekent dat burgers...

Bekijk dit project

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis

Lopend (juli 2019 - oktober 2020)

‘Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis’ gaat over de inzet van jongeren om andere jongeren te ondersteunen in de transitiefase van kindzorg naar volwassenenzorg in de curatieve zorg. Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die gekoppeld zijn aan jongeren die overgaan naar de volwassenzorg. Het concept is ontwikkeld in...

Bekijk dit project

De Spieracademie in de revisie: op naar een groter bereik!

Lopend (juni 2019 - november 2019)

De Spieracademie in de revisie: op naar een groter bereik! Mensen met een spierziekte kunnen voor informatie over hun ziekte en het uitwisselen van ervaringen met anderen terecht bij de Spieracademie. De Spieracademie biedt bijeenkomsten/gespreksgroepen, online cursussen en webcasts. Deze gaan zowel over specifieke spierziekten als over thema’s of vraagstukken waar alle mensen met een spierziekte...

Bekijk dit project

Visuele toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwen

Lopend (september 2019 - september 2021)

Een MD VR Bril wordt in samenwerking met de TU Delft ontwikkeld voor bestuurders en architecten. Leden van de MaculaVereniging schouwen in een tiental gemeenten op visuele toegankelijkheid, stellen schouwrapporten op welke vervolgens worden aangeboden aan de betreffende wethouders voor verdere implementatie. In deze gemeenten zullen ook diners worden georganiseerd om met bestuurders en...

Bekijk dit project

Willie Wortel App- ervaringstips voor het dagelijks leven

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

In het dagelijks leven lopen volwassenen met een beperking en ouders van kinderen met een beperking echter tegen allerlei praktische zaken of problemen aan, waarvoor ze lang niet altijd terecht kunnen bij de behandelaar. Ervaringskennis, weten we, helpt bij het vinden van oplossingen voor deze dagelijkse issues. In het reeds bestaande Willie Wortel boekje waren tientallen ideeën, handige...

Bekijk dit project

Voor elkaar en met elkaar! Van modellen op een website naar betere zorg voor zeldzame aandoeningen

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Patiëntenorganisaties en/of zorgverleners kunnen bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven van patiënten met een zeldzame aandoening. Denk aan ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsstandaard, inrichting van een zorgnetwerk of het opstellen van een individueel zorgplan. Vaak ontbreekt het patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen, die zijn aangewezen op besturen...

Bekijk dit project

Van zelfhulp naar zelfregie in de Westelijke Mijnstreek

Lopend (april 2019 - april 2021)

Van Zelfhulp naar Zelfregie in de Westelijke Mijnstreek Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat helpt! Mensen kunnen elkaar vaak verder helpen door persoonlijke ervaringen en kennis te delen. Zelfhulp of lotgenotencontact kan extra hulp en ondersteuning bieden wanneer iemand zelf iets willen veranderen in zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Zelfhulp gaat over allerlei...

Bekijk dit project

StigmaTools met impact in gesprek over stigma voor meer openheid, begrip, herstel en sociale inclusie

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Doel Op laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek over (zelf)stigma met behulp van 20 StigmaTools, met als doel meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale inclusie. Doelgroep Ervaringsdeskundigen, cliënten, zorgprofessionals, wijkbewoners, studenten, docenten, beleidsmedewerkers in de regio Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Bronckhorst en Enschede. Activiteiten Training en...

Bekijk dit project

Samendenken binnen De Nieuwe GGZ Innovatie in De Nieuwe GGZ door Bijzondere Breinen denksessies

Lopend (januari 2019 - december 2019)

Doelstelling Cliënten, behandelaars en anderen laten samendenken over hóe de zorg beter kan: dat stimuleert innovatie in de (Nieuwe) GGZ. Dit samendenken gebeurt tijdens denksessies, ontwikkeld door Bijzondere Breinen (www.bijzonderebreinen.org). De gelijkwaardigheid binnen deze denksessies stimuleert bovendien het herstel van deelnemende cliënten. Praktische waarde Uitgangspunt van De Nieuwe...

Bekijk dit project

Realisatie Inclusie Agenda Almere Implementatie en uitvoering speerpunten van de Lokale Agenda 22 voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Lopend (februari 2019 - augustus 2020)

Het doel van ons project is het uitvoeren van de inclusie agenda. Ervaringsdeskundigen worden hierbij ingezet. Mensen met een handicap spelen de hoofdrol bij de ontwikkeling en uitvoering. Zij volgen vorderingen op de voet en sturen bij. Niets over ons zonder ons! De adviesgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP) bestaat uit ervaringsdeskundigen. De groep spreekt maandelijks met ambtenaren. De...

Bekijk dit project

Parkinson(ismen): Partners/mantelzorgers op de kaart

Lopend (maart 2019 - september 2020)

‘Parkinson(ismen): Naasten op de kaart’ De Parkinson Vereniging vindt het belangrijk dat naasten van mensen met parkinson(ismen) steun krijgen, zodat ze fit en gezond blijven. Veel naasten merken dat ze in de loop der tijd meer zorgtaken krijgen. Daarnaast verandert de relatie vaak ingrijpend naarmate de ziekte vordert. Workshop Een workshop voor naasten was zeer succesvol en zal nu in het hele...

Bekijk dit project

Ouder worden in een kleinschalig (ouder)wooninitiatief….Heft in eigen hand

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

De ouder(woon)initiatieven zijn woonvormen waarbij ouders zelf het heft in eigen hand hebben genomen om voor een woning voor hun kinderen met een verstandelijke beperking te zorgen. De ouders die deze woonvormen zijn gestart en deze nu leiden, worden ouder en moeten nadenken over hun opvolging. Ook de bewoners worden ouder. Zij krijgen, net als cliënten van (grote) zorgorganisaties te maken met...

Bekijk dit project

Mijn stem telt

Lopend (april 2019 - oktober 2020)

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Mensen met een licht verstandelijke beperking maken vaak gebruik van deze hulp. In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in samenwerking met de LFB onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke...

Bekijk dit project

Mijn Re-integratieplan

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Mijn Re-integratieplan (MRP) is een praktisch en persoonlijk online leerprogramma voor de eerste twee jaar na een ziekmelding. Het is gericht op vier groepen: zieke werknemers, zieke arbeidskrachten zonder werkgevers, zelfstandigen, gehandicapten. Het gratis toegankelijke programma steunt mensen met een aandoening om zelf meer grip te krijgen op hun re-integratietraject en balans te vinden...

Bekijk dit project

Inzet Ervaringsdeskundige in de Praktijk

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Het project Inzet Ervaringsdeskundige in de Praktijk is een initiatief van de Stichting Herstelproces, Boedies (ervaringsdeskundigen maatschap) en het Expertisecentrum Trauma en Verlies. Het project heeft als doel de inzet van ervaringsdeskundigen buiten het ggz domein te bevorderen. Momenteel zijn er bij de vrijgevestigde psychologen praktijken geen ervaringsdeskundigen betrokken. De grootste...

Bekijk dit project

voorlichtingstraject migranten hepatitis B en C

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

In Nederland zijn circa 40.000 mensen drager van  hepatitis B en 28.000 van hepatitis C. Zeker 50% weet niet dat zij geïnfecteerd zijn en zonder behandeling hieraan overlijden. Het advies van de Gezondheidsraad, om met name de eerste generatie migranten op te sporen en te screenen op chronische virale hepatitis B en/of C en zonodig te behandelen, is overgenomen door de minister van...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website