Doorontwikkelen van interventies in de palliatieve zorg: 9 projecten van start

Om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen in de palliatieve fase, is de afgelopen jaren veel ingezet op de ontwikkeling van interventies in de palliatieve zorg. Nu gaan 9 projecten verschillende interventies doorontwikkelen en implementeren.

Doorontwikkeling interventies

Het voorgaande programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ leverde interventies op die de zorg voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbetert. In het programma ‘Palliantie II’ bieden wij ruimte om deze interventies te doorontwikkelen. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht, zodat uiteindelijk de interventies gereed zijn voor bredere opschaling. Zoals een duidelijke eigenaar die de interventie aanbiedt en de opschaling monitort, trainingsmateriaal dat geschikt is om ook te gebruiken in andere (zorg)organisaties, een train-de-trainer zodat meer trainers (bijvoorbeeld binnen zorgorganisaties) opgeleid kunnen worden en een implementatiehandreiking ter ondersteuning van toepassing in andere (zorg)organisaties.

Blogs

Met blogs willen we alle doorontwikkelingen op onze website uitlichten. Momenteel kunt u 2 blogs lezen, deze vindt u in onderstaand overzicht. De komende maanden volgen nieuwe blogs over de overige projecten.

9 projecten doorontwikkeling van start

We stellen de projecten graag aan u voor:

 1. Signalering van palliatieve zorgbehoeften tijdens acute opnames: inzet van de dubbele surprise question en kwadrantenkaart (de ACUTE-studie)
  projectleider Lia van Zuylen (Amsterdam UMC)
  Komen tot een tijdige en accurate herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten die acuut worden opgenomen door implementatie van de dubbele surprise question (SQ) en kwadrantenkaart op afdelingen waar regelmatig patiënten ongepland worden opgenomen. Enerzijds evalueren verpleegkundigen de toepasbaarheid van de dubbele SQ en kwadrantenkaart binnen de klinische setting en toegepast. Anderzijds richt het project zich op het versterken van de bewijskracht van deze instrumenten.
   
 2. I-HARP ontwikkeling voor patiënten met perifeer vaatlijden (I-AVP)
  projectleider Marie-José Vleugels (Maastricht UMC+)
  I-HARP doorontwikkelen voor toepassing bij ernstig PAV (I-AVP) en een effectmeting van I-AVP op mogelijke ongepaste zorg in de laatste levensfase. De I-HARP is een gesprekshulp om palliatieve zorgbehoeften van patiënten met chronisch hartfalen en hun mantelzorgers in kaart te brengen.
   
 3. Goed Begrepen - deel 2
  projectleider Gudule Boland (Pharos)
  Implementatie van de geleerde lessen en interventies (hulpmiddelen en materialen) die ontwikkeld zijn in de projecten ‘Goed Begrepen’ en ‘In gesprek over leven en dood’ zodat zij een stevigere plek krijgen in de zorg. Het uiteindelijk doel is dat patiënten en naasten, en dan met name de groep patiënten en naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond, zich ondersteund en gehoord voelen in hun laatste levensfase, door alle zorgverleners die zij in die tijd tegenkomen.
   
 4. De PENG-studie: evaluatie en implementatie van pijnstilling middels PEricapsular Nerve Group blokkade (PENG) in de palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen met een heupfractuur
  projectleider Hanna Willems (Amsterdam UMC)
  De bewijskracht voor toepassing bij Palliatief Niet-Operatief Management (PNOM) met behulp van effectiviteit en winst in kwaliteit van leven en sterven bij kwetsbare patiënten met PNOM versterken met het PEricapsular Nerve Group (PENG) blok. Met PENG kunnen PNOM-patiënten effectievere pijnstilling krijgen, met minder ongewenste symptomen.
  > Lees de blog van Hanna Willems en Henk Jan Schuijt
   
 5. Verbeteren van palliatieve zorg voor verpleeghuisbewoners: een doorontwikkeling van het PACE 'Steps to Success' Programma
  projectleider Mariska Oosterveld (Nivel)
  Doorontwikkeling naar een landelijk opschaalbaar PACE-programma, dat effectief en breed toepasbaar is, en een blijvende rol krijgt in verpleeghuizen. Om dit te bereiken is het belangrijk om inzichten op te doen over praktisch-organisatorische randvoorwaarden en bevorderende en belemmerende factoren. Verder ook het ervaren van de meerwaarde en effecten op kennis en vaardigheden van zorgmedewerkers en geboden zorg aan het levenseinde.
  > Lees de blog van Mariska Oosterveld
   
 6. PASVORM - PASsend VOoRschrijven voor Mensen in de palliatieve fase thuis
  projectleider Matthew Grant (UMC Utrecht)
  Onnodige bijwerkingen van potentieel overbodige medicatie (POM) beperken en de kwaliteit van leven van de individuele patiënt optimaliseren. Dit bereiken met de doorontwikkeling en implementatie van een eerdere medicatiebeperkende interventie in de eerstelijnszorg, PASsend VOoRschrijven voor Mensen (PASVORM) thuis.
   
 7. Doorontwikkelen SigMa-methodiek voor de thuiszorg
  projectleider Roeline Pasman (Amsterdam UMC)
  De signalerende rol (het herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij cliënten) van medewerkers in de thuiszorg verbeteren door de SigMa-methodiek samen met hen door te ontwikkelen voor de thuiszorg. Door op zoek te gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij behoeften, werkwijzen en wensen en de Sigma-methodiek het beste vorm te geven voor de thuiszorgsetting.
   
 8. Complementaire zorg in de palliatieve fase: doorontwikkeling en implementatie van de nieuwe handreiking in verpleeghuis en hospice.
  projectleider Marieke Groot (Hogeschool Rotterdam)
  Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie en (door)ontwikkeling van de handreiking ‘Cz in de palliatieve fase’ in hospices en verpleeghuizen? Doel is om de implementatie van de handreiking in de deelnemende organisaties te realiseren en inzicht te krijgen in het implementatieproces.
   
 9. Beter gebruik van de MantelzorgBalans-tool: implementatie in diverse settingen
  projectleider Anne Looijmans (UMC Groningen)
  Meer mantelzorgers beter ondersteunen door het verbeteren van het aanreiken en begeleid gebruiken van MantelzorgBalans (MZB) door professionals. Op een manier die aansluit bij de setting waarin professionals werkzaam zijn en aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Daarvoor is het nodig om implementatieplannen op te stellen en uit te voeren in verschillende settingen, en vervolgens te evalueren.

ZonMw en implementatie

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. We willen dat opbrengsten van projecten gebruikt worden in de praktijk, het beleid, het onderwijs en in onderzoek. Om dat te realiseren, stimuleren en faciliteren wij onder meer op gerichte financiering voor doorontwikkeling, verspreiding en implementatie van interventies. Lees meer over zorginnovaties en kwaliteit in de palliatieve zorg.

Op de hoogte blijven?