Kennisvergroting en onderzoek in de paramedische zorg

We financieren onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de paramedische beroepsgroepen, waarbij er gelegenheid is voor het op maat investeren in een onderzoeksinfrastructuur. Daarnaast stimuleren we multidisciplinair onderzoek, om daarmee een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de juiste zorg op de juiste plek.

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn verbeteren en onderbouwen

6 projecten onderzoeken en onderbouwen binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking, en beschrijven, evalueren en verbeteren het proces van samenwerken . Aansluitend bij de aanbevelingen van de kennisagenda De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wordt de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderbouwd met minimaal 1 van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid vanuit de brede benadering van gezondheid, kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en/of het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Beantwoorden kennisvragen kennis- en onderzoeksagenda's

8 projecten richten zich op de beantwoording van kennisvragen uit de kennisagenda's Paramedische zorg. De beroepsverenigingen hebben de kennisvragen geprioriteerd waar de projecten op zijn gericht. De resultaten zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen.

Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg

Onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren konden subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. De volgende 6 projecten krijgen subsidie: