ZonMw heeft een aantal algemeen geldende relevantiecriteria. In alle ZonMw-programma’s wordt rekening gehouden met deze relevantiecriteria, maar ook in de eigen organisatie en activiteiten. Zo waakt ZonMw er bij de samenstelling van programmacommissies en -werkgroepen voor dat er voldoende deskundigheid over de relevantiecriteria aanwezig is.

Van subsidieaanvragers wordt gevraagd om zowel de algemene relevantiecriteria als de programmaspecifieke relevantiecriteria te verwerken in hun subsidieaanvraag. In de betreffende subsidieoproep staat aan welke criteria zij in hun aanvraag precies aandacht moeten besteden. Op deze pagina lichten we de algemene relevantiecriteria toe. 

De algemeen geldende relevantiecriteria zijn:

Diversiteit

Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project.

ICT in de zorg

ZonMw heeft een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg. Hieronder verstaan we de inzet van eHealth toepassingen, domotica, robotica maar ook de opslag van data met behulp van ICT. We hebben aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek.

Onderwijs

Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geeft u de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert uw project of onderzoek naar verwachting op voor het onderwijs?

Participatie

ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten.

Toegang tot data

ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of -aanvraag de mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande databestanden en onderbouw de noodzaak van nieuwe dataverzameling. Geef bij het opzetten van een nieuwe dataverzameling aan hoe de toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld.

  • Beleidsspeerpunt Toegang tot data

Toepassing

Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of producten in de praktijk of bij het vormen van beleid.

Vragen?

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de contactpersoon van de betreffende subsidieoproep.

Tip

Behandel alle algemene relevantiecriteria in uw projectvoorstel. Indien een relevantiecriterium niet relevant is voor uw project, geef hiervoor dan een onderbouwing. Dan kan daar in de beoordeling rekening mee worden gehouden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website