Klachten en bezwaar maken

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van ZonMw, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over een antwoord dat u niet op tijd heeft gekregen of over hoe u door een medewerker van ZonMw bent behandeld. Bent u het niet eens met het besluit dat ZonMw genomen heeft over uw projectvoorstel? Dan kunt u bezwaar maken.

Klachten kunt u schriftelijk indienen of via de mailbutton. Let erop dat u alle benodigde gegevens meegeeft. Een bezwaar indienen doet u schriftelijk.

Een klacht indienen

Mail u klacht via de mailbutton hieronder.  Omschrijf de kern van uw klacht. Stuur een brief als bijlage mee. De klachtenbrief moet ook de omschrijving van de kern van de klacht bevatten én uw naam, adres, verzenddatum en ondertekening. 

Klacht indienen

Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen stuurt u deze naar:

ZonMw
t.a.v. de directeur
Postbus 93245
2509 AE Den Haag

Wet open overheid (Woo) 

Heeft u specifieke vragen of een verzoek in het kader van de Wet open overheid? Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Wet open overheid

Hoe verloopt de procedure bij een klacht?

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. De klacht wordt vervolgens getoetst aan de verdere eisen die de wet stelt. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u hierover binnen vier weken bericht. Als ZonMw uw klacht in behandeling neemt, ontvangt u een uitnodiging om door de ZonMw-directeur gehoord te worden. Dit vindt telefonisch plaats of op het ZonMw-kantoor. Na de hoorzitting neemt de ZonMw-directeur een beslissing. De beslissing en het verslag van de hoorzitting worden u toegestuurd.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de ZonMw-directeur, kunt u daarover vervolgens een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Iedere klacht wordt zorgvuldig onderzocht en afgehandeld. Alle schriftelijke klachten komen terecht in de klachtenregistratie en worden gepubliceerd in het jaarverslag. ZonMw neemt geen persoonlijke gegevens op in deze registratie.

Een bezwaar indienen

Uw bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. De brief waarin u bezwaar maakt, -het bezwaarschrift- moet uw naam, adres, verzenddatum en ondertekening bevatten. Omschrijf zo duidelijk mogelijk op welke gronden u het niet eens bent met het ZonMw-besluit. Stuur voor de duidelijkheid een kopie van het ZonMw-besluit mee. Ook kunt u bijlagen meesturen om uw standpunt te ondersteunen.

U stuurt het bezwaarschrift naar:

Bestuur van ZonMw
Postbus 93245
2509 AE Den Haag.

Bezwaar indienen

Hoe verloopt de procedure bij een ingediend bezwaar?

ZonMw valt onder de Algemene wet bestuursrecht, waarin de procedure voor het maken van bezwaar is vastgelegd. Hierin staat onder andere dat het bezwaar binnen zes weken na het verzonden besluit van ZonMw ingediend moet zijn. De wet schrijft voor, dat de procedure binnen achttien weken na het besluit moet zijn afgerond. Lees het hele proces in de brochure.

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft ZonMw een onafhankelijke commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur dat uiteindelijk een beslissing op uw bezwaar neemt. De commissieleden zijn niet in dienst van ZonMw en kunnen zodoende een onafhankelijk oordeel vormen.