Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten, zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Het programma Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 gaat over de effecten van uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg.

Aanleiding

Ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ richt zich op de uitwerking van 3 kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen.

De 3 kennishiaten zijn:

  • Uitgestelde zorg: wat zijn de effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van ziekte van non-COVID-19-patiënten?
  • Specifieke groepen:
    Kwetsbaren: wat is het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen?
    Zwangeren: wat verklaart de onverwachte vermindering in vroeggeboorte na de coronamaatregelen en wat kunnen we hiervan leren om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen?
  • Postoperatieve uitkomsten: wat zijn de gevolgen voor uitkomsten van zorg als in de periode na een operatie een COVID-19-infectie plaatsvindt?

Doel

Het doel van ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ is om de gevolgen van COVID-19 op de zorguitkomsten voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben in kaart te brengen en deze te relateren aan de doelen van uitkomstgerichte zorg:

  • inzicht in relevante uitkomsten bij behandeling en/of actief wachten op een behandeling door uitgestelde zorg voor patiënten
  • concrete bijdrage aan samen beslissen over de passende behandeling

Bij de uitwerking van de 3 kennishiaten staan bovengenoemde doelen van uitkomstgerichte zorg centraal.

Samenwerking

De onderzoeken ondersteunen daarmee het landelijke VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. De uitkomsten worden dan ook gedeeld op het landelijke Platform Uitkomstgerichte Zorg.

Subsidierondes

Vanwege de urgentie van het beantwoorden van bovenstaande kennishiaten, nodigen we een specifiek consortium of onderzoeksgroep uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit consortium is voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen die de betreffende kennisvraag hebben ingediend bij de FMS bij de totstandkoming van de COVID-19-kennisagenda’s.

We maken daarbij gebruik van bestaande, lopende samenwerkingsverbanden, onderzoeksprojecten en cohorten. Al bij het uitwerken van de subsidieaanvraag moet dit consortium zoveel mogelijk in gezamenlijkheid werken. Daarbij is het van belang om ook verschillende disciplines, patiënten en ketenpartners te betrekken in het consortiumverband.

Gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen

Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom financieren wij 2 projecten die hier onderzoek naar doen.

Effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van ziekte van non-COVID-19-patiënten

Door de COVID-19-pandemie waren veel ziekenhuizen genoodzaakt delen van de geplande zorg tijdelijk te staken. Een groep gedreven artsen onderzoekt de komende tijd wat precies de effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van zorg waren en wat de ervaringen waren van patiënten die moesten wachten, maar wel een behandeling nodig hadden. In hun blog vertellen ze meer over de effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van ziekte van non-COVID-19-patiënten .

Kennisvragen effecten van zorgmijding in de eerste lijn

Wat zijn de gevolgen van zorgmijding in de eerste en tweede lijn tijdens de COVID-19-pandemie? Het project Zorgmijding en verminderde toegankelijkheid van zorg tijdens de COVID-19-pandemie: beloop en lange termijn effecten op incidentie en prognose van hart- en vaatziekten en kanker in Nederland gaat dat in kaart gaat brengen voor hart- en vaatziekten en/of oncologische zorg. In hun blog vertellen ze hoe ze dit aanpakken.

Kennisvraag vroeggeboorte

Wat zijn verklaringen voor de onverwachte reductie in vroeggeboorte tijdens de COVID-19-pandemie en bijbehorende coronamaatregelen? En welke geleerde lessen kunnen we uit deze mechanismen halen, om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen? Het project PREgnancy outcomes during a PAndemic REsponse (PREPARE): een pandemie met een gouden randje? doet hier onderzoek naar.

Substitutievraagstukken

Wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast? Om dat te onderzoeken voor de benigne gynaecologie, gynaeco-oncologie en reumatologische zorg, hebben 3 consortia/onderzoeksgroepen subsidie ontvangen. De onderzoeken moeten inzicht geven in het maatschappelijk probleem dat ontstaat bij schaarste als gevolg van COVID-19 en hoe in de medisch specialistische zorg hierop geanticipeerd is door substitutie van zorg. Minder invasieve behandelingen, kortere ligduur en minder contactmomenten kunnen hiervan het gevolg zijn. Het kan ook een beeld geven van patiëntkarakteristieken en patiëntkeuzes in relatie tot bepaalde behandelingen. Het gaat om de volgende 2 projecten:

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

J. (Jacob) Hofdijk
C.G. (Casper) Schoemaker
M.C. (Marieke) Visser
M. (Mariska) de Jongh
A.E.A.M. (Angelique) Weel

Secretaris

K.J. (Kees-Jan) den Heijer

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Om de best passende zorg te kunnen bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg. Daarom stimuleren we vanuit verschillende ZonMw-programma's onderzoek naar (het gebruik van) uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op het gebied van uitkomstgerichte zorg

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Kees-Jan den Heijer

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Simone Schellekens

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bobby Otto

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl