InZicht

InZicht wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw zet subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Op kwaliteit, én op relevantie, zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften die in het veld leven.

Aanleiding

InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk.

Doel

De hoofdactiviteit van het programma InZicht is het financieren van wetenschappelijk onderzoek. In augustus 2021 is de 14e financieringsronde gestart voor onderzoek voor mensen die blind of slechtziend zijn. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen. Activiteiten ter versterking van de infrastructuur voor onderzoek en implementatie zijn onder andere:

  • Een inventarisatie van onderzoek naar kwaliteit van leven en participatie van mensen met een visuele beperking;
  • De financiering van projecten voor verspreiding en implementatie van projectresultaten (VIMPs).

Samenwerking

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten van de volgende fase van InZicht bepaald. De 2 programma's zijn met elkaar verweven. Het programma InZicht richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij vragen uit de praktijk. Daarmee is het programma verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

Programma specifieke informatie

Implementatie

Binnen het programma InZicht is er veel aandacht voor implementatie. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) toe te kennen aan succesvol afgeronde onderzoeksprojecten, die door InZicht zijn gefinancierd. Met deze financiering kan een project activiteiten ondernemen om een project te laten landen in de dagelijkse praktijk. Meer informatie hierover? Neem contact op m via inzicht@zonmw.nl.

Stichting InZicht

De hoofdfinancier en opdrachtgever voor dit onderzoeksprogramma is de Stichting InZicht, waarvan het bestuur gevormd wordt vanuit 2 instellingen: Bartiméus en Koninklijke Visio.  Deze instellingen zijn gericht op revalidatie, zorg, arbeid en onderwijs van mensen die slechtziend of blind zijn met eventuele bijkomende beperkingen. InZicht kent daarnaast een expertisecommissie. De financiële en secretariële ondersteuning van het programma vindt plaats door Bartiméus en ZonMw.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de programmacommissie.

Voorzitter

  • Prof. dr. C. (Chris) van Weel (voorzitter), Radboudumc

Leden

  • Drs. A. (Annelies) Versteegden, Koninklijke Visio
  • Drs. J. (Julianne) Meijers, Bartiméus

Het bestuur van InZicht wordt gevormd door de bestuurders van twee participerende zorginstellingen voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen, Bartiméus en Koninklijke Visio, en een onafhankelijke voorzitter. Het streven is hier een vertegenwoordiger vanuit de belangenbehartiging aan toe te voegen. Het secretariaat voor het bestuur wordt verzorgd door Koninklijke Visio. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma op korte en langere termijn, waaronder de verdeling van het budget, het vaststellen van inhoudelijke kaders, het toekennen van projectfinanciering, het behalen van de doelstellingen en het realiseren van een vaste financieringsbron voor vervolg van het onderzoeksprogramma.

De behandeling van alle organisatorische en administratieve zaken rond activiteiten van de expertisecommissie ligt in handen van ZonMw. De programmamanager en -secretaris van ZonMw dragen, in samenspraak met de expertisecommissie, zorg voor de rapportage over deze activiteiten aan het bestuur van InZicht, zijnde de opdrachtgever en financier van het programma. De programmamanager en -secretaris van ZonMw zijn eveneens bij de bestuursvergaderingen aanwezig.