Beter Thuis 2

Ouder die thuis bewegingshulp krijgt
Het ZonMw-programma Beter Thuis 2 draagt bij aan het behoud van de toegankelijkheid en de organisatie van zorg voor kwetsbare patiëntgroepen. Het programma richt zich op kortdurende herstelgerichte zorg die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is georganiseerd. De focus ligt hierbij op het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ), de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en de acute zorg voor deze patiëntgroepen.

Aanleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw verzocht om dit programma te ontwikkelen als vervolg op het ZonMw-programma Beter Thuis. Beter Thuis 2 bouwt deels voort op doelen uit dit programma, maar heeft ook nieuwe accenten. Het programma is gericht op de Zvw-verzekerde herstelgerichte zorg die geleverd wordt via het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). In Beter Thuis 2 is er aanvullende aandacht voor de verbinding van deze zorgvormen met de andere vormen van eerstelijnszorg, met de acute zorg, met ondersteuning in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en met de Wet Langdurige zorg (Wlz).

Het programma sluit aan op de landelijke beleidsdoelstellingen voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de toekomst, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).

Doel

De zorgvormen ELV, GRZ en GZSP representeren een cruciaal zorgaanbod voor kwetsbare mensen die thuis wonen en continu, regelmatig, acuut of in toenemende mate medische zorg nodig hebben. De missie van dit ZonMw-programma is om te zorgen voor passende zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor deze kwetsbare mensen. Daarnaast is versterking en organisatie van de kortdurende herstelgerichte zorg belangrijk voor de houdbaarheid van het zorgstelsel, in het licht van de vraagstukken rond schaarste in alle sectoren. 

Het programma is daarom ingedeeld in drie programmalijnen:

  • Programmalijn 1: Inhoudelijke kwaliteit van herstelgerichte zorg
    Programmalijn 1 richt zich op de doorontwikkeling van inhoudelijke kwaliteit van zorg. De focus ligt op het aanscherpen van het gewenste sector- en domeinoverstijgende zorgcontinuüm voor patiëntgroepen in een kwetsbare fase van hun leven en ziekteverloop. 
  • Programmalijn 2: Regionale organisatie van herstelgerichte zorg
    Programmalijn 2 richt zich op het ontwikkelen en testen van modellen voor houdbare regionale organisatie van herstelgerichte zorg, in het licht van beperkte menskracht en opnamecapaciteit. 
  • Programmalijn 3: Leren en evalueren
    Via deze programmalijn wordt er ruimte gemaakt voor ondersteuning in de monitoring van projecten en voor project overstijgend leren in leernetwerken. Ook de programmaevaluatie is onderdeel van deze lijn.

Samenwerking

Om goed te kunnen inspelen en aansluiten bij de (kennis)behoeften op landelijk beleidsniveau, sluit ZonMw vanuit het programma regelmatig aan bij overleggen met de stelselpartijen VWSZorginstituut Nederland (ZIN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze partijen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in de herstelgerichte zorg. 

Daarnaast zoekt het programma actief aansluiting met het veld. De gewenste ontwikkelingen in de herstelzorg zijn impactvol voor verschillende beroepsgroepen en zorgbranches. Het programma neemt initiatief om plannen af te stemmen met relevante patiëntvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van mantelzorgers en naasten, beroepsgroepen, brancheorganisaties en financiers. 

Binnen ZonMw wordt verbinding gezocht met andere relevante ZonMw-programma’s die zich richten op kwetsbare patiëntgroepen, op herstelgerichte zorg (in andere domeinen) en op organisatie en transformatie van zorg.

Programmacommissie

De commissie wordt op dit moment samengesteld. 

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 15.000.000
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
Vervolg op programma:

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Merel Tabor

Programmamanager
beterthuis [at] zonmw.nl

Vivianne van Beyeren Bergen en Henegouwen

Programmamanager
beterthuis [at] zonmw.nl