Beter Thuis

Het programma Beter Thuis werkt - in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - aan het ontwikkelen van de kwaliteitscyclus van de kortdurende herstelgerichte zorg. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Over het programma Beter Thuis

Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). 

De zorgprofessionals en -organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en 'beschrijvingen van goede zorg' op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. 

Opdracht bevorderen kwaliteitscyclus zorgvormen ELV, GRZ en GZSP

Het programma Beter Thuis richt zich van 2019 t/m 2023 op het bevorderen van de volledige kwaliteitscyclus binnen de zorgvormen ELV, GRZ en GZSP en dat doen wij middels:

  • de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
  • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
  • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.

Het perspectief van de zorgvragers is bij het ondernemen van onze activiteiten altijd het uitgangspunt. Het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming met de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld zien wij als noodzakelijke voorwaarden voor het bereiken van ons doel en onze resultaten.

Subsidierondes Beter Thuis

Het programma Beter Thuis kiest - op basis van de voorbereidende activiteiten (zoals een uitgebreide quickscan en gesprekken met het werkveld) en de verwachte ontwikkelingen binnen de zorgvormen - voor een ontwikkelingsgerichte aanpak.

In de afgelopen jaren hebben wij subsidies beschikbaar gesteld en opdrachten uitgeschreven die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de zorgvormen ELV, GRZ en GZSP.

Commissieleden Beter Thuis

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter: de heer dr. J.J.E. (Jannes) van Everdingen
Vice-voorzitter:  
Leden: de heer prof. dr. W.J.A. (Wim) van den Heuvel
  mevrouw dr. L.M.T. (Loes) Schouten
  de heer prof. dr. E. (Egbert) Schroten 
  mevrouw drs. M.K. (Mariska) Tuut
  de heer prof. dr. P.J. (Philip) van der Wees
 

de heer dr. R.T. (Ruben) van Zelm

  de heer B.M. (Boris) van Zalk, MSc
  mevrouw dr. M. (Marieke) Perry
  de heer drs. M.J. Menno Buiskool
Ervaringsdeskundigen: de heer prof. dr. E. (Egbert) Schroten 
Waarnemers mevrouw S. (Sabine) Taal (VWS)
  mevrouw L. (Laura) Steentjes (VWS)
  mevrouw L. (Lisanne) Dennesen (ZinI)
Managers: mevrouw dr. A. (Annelien) Wendrich-van Dael

Bent u geïnteresseerd in de huidige stand van zaken rond de 'beschrijvingen van goede zorg' en wilt u weten hoe de drie zorgvormen nu (en in de afgelopen jaren) zijn gebruikt? Bekijk dan dan onderstaande links en publicaties.

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.000.000
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %