Subsidieoproep voor regionale organisatie van de kortdurende herstelgerichte zorg

Op 20 juni 2024 opent de subsidieoproep ‘Regionale organisatie van de kortdurende herstelgerichte zorg’. Binnen deze subsidieoproep ligt de focus op het ontwikkelen en testen van modellen voor houdbare regionale organisatie van herstelgerichte zorg.

Doel van de subsidieoproep

De subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw-programma Beter Thuis 2. Het programma Beter Thuis 2 draagt bij aan de realisatie van het zorgcontinuüm voor kwetsbare patiëntengroepen die gebruik maken van zorg uit verschillende sectoren en domeinen. Daarnaast draagt het programma bij aan behoud van toegankelijkheid van de zorg voor deze doelgroepen in de toekomst. Het programma richt zich op herstelgerichte zorg die geleverd wordt via de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (gzsp), het eerstelijnsverblijf (elv) en de geriatrische revalidatiezorg (grz).

De subsidieoproep richt zich op het ontwikkelen en testen van modellen voor houdbare regionale organisatie van herstelgerichte zorg, in het licht van relatieve schaarste in menskracht en opnamecapaciteit. 

De subsidieoproep geeft ruimte voor praktijkprojecten die gericht zijn op:

  • Slim benutten van regionale capaciteit en expertises van verschillende beroepsgroepen en zorgaanbieders (unitlogistiek);
  • Stroomlijnen van instroom (triage), doorstroom, uitstroom van patiënten in de domeinoverstijgende zorgketen/in het zorgnetwerk (keten/netwerklogistiek);
  • Vergroten van inzicht in de trade-offs tussen optimalisatie op unitlogistiek versus keten/netwerklogistiek voor patiënten, voor zorgprofessionals en voor zorgaanbieders.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 10 september, 14.00 uur.

Wat kunt u aanvragen?

Per subsidieaanvraag kan een maximum bedrag van € 300.000,- worden aangevraagd.
Voor de projecten geldt een maximale looptijd van 24-30 maanden.

Het totale subsidiebedrag in deze ronde bedraagt € 8.000.000,-.

Wie kan een aanvraag doen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een bestaand samenwerkingsverband. De inhoud en ambities moeten gelieerd zijn aan een vastgesteld IZA-regioplan en bij voorkeur ook aan een ROAZ-regioplan en/of een regionaal plan in het kader van versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Per IZA-regio kan maximaal 1 subsidieaanvraag worden ingediend.