Over dit programma

Nieuws

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Achtergrond

In 2018 is de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze Meerjarenagenda bevat de 8 kernthema’s waarop lokale, regionale en landelijke partijen intensiever willen samenwerken:  

  1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving
  2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking
  3. Wonen
  4. Vroegsignalering en schulden
  5. Participatie, werk en inkomen
  6. Toegang
  7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
  8. Continuïteit van zorg en ondersteuning

Het doel van het programma Beschermd thuis is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda.

Een stabiel bestaan

De visie in de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is gericht op sociale inclusie van mensen die moeite hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden. Zij kunnen samen met de juiste zorg en ondersteuning een stabiel bestaan opbouwen. Woonruimte is hierbij een basisvoorwaarde. Voorkomen moet worden dat mensen diep in de schulden raken of dakloos worden. Er moet samen met de mensen aan herstel worden gewerkt vanuit herstelondersteunende zorg.

De initiatieven uit het programma Beschermd thuis dragen hier aan bij door begeleiding en ondersteuning in 'gewone' woningen en wijken, in de eigen sociale omgeving van mensen, en zijn gericht op herstel en zelfredzaamheid.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website