Landelijke projecten

Hieronder staan de projecten weergegeven die binnen de programmalijn 'Landelijke trajecten' zijn gestart.

Landelijke projecten

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid

In het ZonMw programma Beschermd Thuis is er budget beschikbaar voor regio’s, maar ook voor projecten met een landelijk bereik. Het landelijke platform MIND heeft samen met werkplaats COMO het initiatief genomen om een aanvraag te doen voor een vliegende brigade die als doel heeft om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid. De ondersteuning zal zowel gevraagd als ongevraagd aangeboden worden. Daarnaast is een flexibele schil ingericht met onafhankelijke adviseurs met verschillende achtergronden, competenties en specifieke expertises. Organisaties die hier gebruik van wilden maken, konden hiervoor vouchers aanvragen bij ZonMw.

Lees hier het nieuwsbericht over de start van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.
Lees hier het nieuwsbericht over de flexibele schil van de Vliegende Brigade.
Bekijk de projectpagina

Welkome Wijk

Samen Sterk zonder Stigma heeft een subsidie aanvraag gedaan en gehonoreerd gekregen met de titel ‘Welkome Wijk’. Ambulantisering van de ggz en de transities van zorg naar de gemeenten zorgen ervoor dat mensen met (psychische) kwetsbaarheden en andere kwetsbare situaties zoals een licht verstandelijke beperking of verslaving meer en meer in de wijk wonen. Om de wijk een plek voor hen te laten zijn waar ze zich thuis en gelijkwaardig kunnen voelen, onderzoekt Samen Sterk zonder Stigma samen met Trimbos-instituut, Movisie, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem en Nijmegen hoe vooroordelen kunnen verminderen en het contact met de buurt kan normaliseren. Binnen dit project worden er aparte bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, voor professionals en voor vrijwilligers, in twee wijken van vier gemeenten. Het gekoppelde onderzoek richt zich onder meer op de werkzame elementen, verbreding van de doelgroep en op de borging van de aanpak, o.a. door een borgingsplan en een trainingsopzet om lokale ervaringsdeskundigen en gespreksleiders te trainen. Daarnaast worden de gemeentes geadviseerd over hoe ze langdurig aandacht kunnen hebben voor acceptatie in de wijk. De opgedane kennis wordt voor alle gemeentes beschikbaar en verspreid op kennisdelingsbijeenkomsten.

Bekijk de projectpagina

Regionale quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

Dit project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met complexe ggz-problematiek.Vanwege hun uiteenlopende problemen op verschillende levensgebieden, zijn zij aangewezen op hulp vanuit verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren. De benodigde samenhang en afstemming laat in de praktijk echter nog vaak veel te wensen over (IGJ, 2020). Tijdens dit projectect wordt een instrument (Quickscan) ontwikkeld (1) om middels actieonderzoek zowel de inhoud van zorg (kwaliteit) als samenhang (samenwerking) in een regio in kaart te brengen. Dat wordt gedaan vanuit het perspectief van de cliënt en samen met cliënten en naasten wordt eenverbeteragenda opgesteld. De Quickscan zal in 5 regio’s (inclusief pilot) worden uitgevoerd (2) en in de rapportage Landelijke Lessen (3) worden alle uitkomsten gebundeld, en is er aandacht voor de knelpunten op landelijk niveau. Een stuurgroep met landelijke partijen adviseert bij de ontwikkeling, regionale uitvoering en verdere verspreiding van de Quickscan.

Bekijk de projectpagina

Housing First

Het doel van dit project is het in kaart brengen, evalueren en verspreiden van de werkzame elementen van het Housing First model in de Nederland. Het project richt zich op het ontwikkelen van een infrastructuur en praktische bruikbare handvatten om Housing First in te bedden in de lokale of regionale situatie. Deze zijn gericht op zowel bestaande Housing First-praktijken, als andere relevante stakeholders (zoals gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties). Het project bevat in ieder geval onderstaande onderdelen:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van Housing First in Nederland. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op:
    • de uitkomsten op cliëntniveau en stakeholderniveau
    • de relatie tussen effectiviteit en de mate van modelgetrouwheid.
  • Het opzetten van een landelijke infrastructuur gericht op het verzamelen, bundelen en uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices rondom Housing First.
  • Het inrichten van een expertisefunctie gericht op het adviseren van relevante stakeholders over het inbedden van het Housing First principe in lokaal of regionaal beleid.

De sector is gebaat bij goed geschoolde en gemotiveerde professionals, gedegen beleid, kwaliteitsborging door het opstellen van richtlijnen, doorontwikkeling door innovatie en onderzoek en investering in samenwerking met partners zoals zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties. Tevens is een gedegen kennisoverdracht noodzakelijk over bijvoorbeeld een juiste wijze van implementatie en inzicht in de mogelijkheden- en onmogelijkheden van het model.

Bekijk de projectpagina