Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie

Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling

Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze niet altijd benut. Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau. Die verbetering zit bijvoorbeeld in de vertaling van ontwikkelde kennis naar lokaal niveau, maar ook in het terugkoppelen van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies.  

Regionale samenwerkingspartner voor gemeenten

GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ ontvangen. Hiermee maken ze personeel vrij. Enerzijds om gemeenten te helpen bij het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Anderzijds om deel te nemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen (zie verderop).

Dit is nodig. Want de verwachting is dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate een beroep op hen doen. De ambities in het IZA en GALA -om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Hierop bereiden GGD’en zich voor. Ze willen een belangrijke rol spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie en willen gemeenten kunnen adviseren.

Bij het implementeren van erkende preventieve interventies, kiezen GGD’en en gemeenten voor een aanpak die goed aansluit op de lokale context. Het gaat dan om één van deze erkende interventies:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op Recept

Overkoepelend leernetwerk van kennispartijen

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' wordt nu een samenwerkingsverband opgestart van landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Dit consortium gaat de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

De kennispartijen gaan samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Gehonoreerde aanvragen GGD impulsen

 • Versterking kennis en adviesfunctie van GGD Gelderland-Zuid voor betere implementatie van de GLI's.
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gelderland-Zuid, G.A.J. Fransen
 • Versterken kennisfunctie GGD IJsselland door regionale begeleiding bij de implementatie van Ketenaanpak overgewicht bij kinderen
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD IJsselland, M.A.J.G. de Jong
 • Versterking Kennisfunctie GGD West-Brabant aan de hand van Welzijn op Recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD West-Brabant, S. Kuiper
 • Opvallend vitaal: Vallen verleden tijd door inzet op vitaliteit
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Groningen, E.J. Kalisvaart
 • Versterken kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Noorden m.b.t. implementatie GLI's in de regio Noord- Holland-Noord
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Hollands Noorden, M. Bedeke
 • Blijf op de been in regio Brabant-Zuidoost. De implementatie van valpreventie beweeginterventie(s) en risico verminderende maatregelen voor 65plussers met een verhoogd valrisico
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Brabant-Zuidoost, P.W.M. Nierop
 • Doorontwikkeling en bestendiging regionale programmacoördinatie Ketenaanpak overgewicht bij kinderen binnen GGD Hart voor Brabant
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Hart voor Brabant, A. Bolat
 • Foodways: een cultuur-sensitieve inventarisatie van voedingspatronen en gewoonten voor een betere aansluiting bij gezinnen en meer passende ondersteuning vanuit professionals ter bevordering van de resultaten in de ketenaanpak
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zuid-Holland Zuid, A.C. Mellaard
 • Samen leren van implementeren: Versterking Kennisfunctie GGD Hollands Midden aan de hand van Welzijn op Recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Hecht (GGD Hollands Midden), A.P.L. van Bergen
 • Vitaal en in balans op het platteland; ontwikkelen en implementeren van valpreventie in Fryslân
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Fryslân, K.E. de Ruijsscher
 • Pilot Kind naar Gezonder Gewicht in gemeente Amersfoort: inzet van een JGZ-verpleegkundige als centrale zorgverlener en aansluiting op collectieve aanpak B.Slim
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD regio Utrecht, C. Mullie
 • Versterking kennisfunctie GGD SA 2022 GGD Gooi en Vechtstreek rondom Welzijn op recept
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gooi en Vechtstreek, I.C. Lameris
 • Versterking kennis- en adviesfunctie van GGD Limburg-Noord voor betere implementatie van Keigezond Limburg
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Limburg Noord, A.H.C. Wevers
 • Leren van Welzijn op Recept in de regio Rotterdam-Rijnmond. Een verkenning voor de ontwikkeling van een regionaal kennisknooppunt ter versterking van de regionale preventieve infrastructuur
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond, H.D. Stoorvogel
 • Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen (regio Drenthe)
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Drenthe, K. Speekhout
 • Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Haaglanden, I.P.C.F. van Kessel
 • Versterking kennis- en adviesfunctie van GGD Zuid Limburg voor betere implementatie van Keigezond Limburg
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zuid Limburg, M.M.N. Leurs-Stijnen
 • Regionale aanpak voor de implementatie van erkende valpreventie interventies door kennisversterking van de GGD Zaanstreek-Waterland
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Zaanstreek Waterland, B.S.C. Zondag
 • Valpreventie bij Ouderen in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Noord en Oost Gelderland, J. Dieleman
 • Optimaliseren van toeleiding van Flevolandse ouderen naar erkende valpreventie interventies: een ontwikkelproject
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Flevoland, M.L. Tienstra
 • Impulsversterking kennisfunctie GGD Kennemerland – Valpreventie
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Kennemerland, K. van der Geest
 • Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen in de regio Gelderland-Midden
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, F. Raaijmakers
 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het arrangement 'De Kracht van de Natuur' van Welzijn Op Recept in 3 stadsdelen in Amsterdam als onderdeel van de kwalitatieve ontwikkelagenda WoR. Hoe kan het arrangement De Kracht van de Natuur worden versterkt en hoe kunnen groeninitiatieven bijdragen aan gezondheidsverbetering en aan positieve gezondheid? Een pilot vanuit Welzijn op recept.
  Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Amsterdam, M.W. van der Velde

Gehonoreerde aanvraag kennisinfrastructuur

Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Aanvragende organisatie en hoofdaanvrager: GGD Gelderland-Zuid, G.A.J. Fransen
Dossiernummer: 05550092220002

Samenvatting:
Doel van dit project is het versterken van de kennis- en adviesrol van GGD’en via een leernetwerk, gericht op vier interventies: gecombineerde leefstijl interventie (GLI), ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept. De inzichten die met het leernetwerk worden opgedaan zijn de basis voor (1) een voorstel om het leernetwerk te borgen en breder te implementeren en (2) overeenstemming tussen kennispartners over benodigde randvoorwaarden om kennis over gezondheidsbevordering en preventie beter te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden (kennisinfrastructuur).

Contact

Pauline Mourits

Senior programmamanager
implementatiepreventie [at] zonmw.nl