Gezonde wijk

De buurt of wijk waarin je woont -met de aanwezige voorzieningen daarin- creëert kansen op of belemmeringen in gezondheid. Onderzoekers ontwikkelen en implementeren kennis voor gemeenten. Om hen te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Kennis over een gezonde wijk

De sociale omgeving, fysieke omgeving en iemands sociaaleconomische status, hebben invloed op gezondheid, gezond gedrag en of je kan meedoen in de samenleving.

Een gezonde leefomgeving is actueel én belangrijk. Niet alleen voor burgers, maar ook voor regio, stad, dorp en wijk. Het is een speerpunt voor beleidsmakers in het fysieke en sociale domein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

ZonMw signaleert aan welke nieuwe kennis gemeenten behoefte hebben en wat er nodig is om kennis goed te implementeren. Samenwerking en kennisuitwisseling zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Met als doel: ervoor zorgen dat professionals bij gemeenten  de juiste tools in handen hebben om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in de wijk.

Omgevingsgerichte aanpak

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Groen in de wijk lijkt een positieve invloed op gezondheid te hebben. Professionals uit praktijk, beleid en wetenschap uit verschillende vakgebieden onderzoeken hoe dit precies werkt

Met een omgevingsgerichte aanpak  maken gemeenten keuzen voor de inrichting van de leefomgeving. Bijvoorbeeld de aanleg van een aantrekkelijk fietspad of een mooi groen park. Spoort de aanleg van een groen park inwoners aan om meer te gaan bewegen?

Afbeelding
Groen

Bijeenkomsten Maak ruimte voor gezondheid

Zeven regionale consortia werken aan een omgevingsgerichte aanpak. Wat leren ze van elkaar?
Afbeelding
Ga je meer bewegen

Ga je meer bewegen als je dichtbij een park woont?

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. Hoe pakt Space2Move dit aan?
Afbeelding
dorp weiland

Breder kijken naar de behoeften van een dorp voor een gezonde leefomgeving

In dorpen spelen andere thema's dan in steden. Hoe kan je in dorpen aan de slag met de GO!-methode?

Preventief gemeentebeleid

Gemeenten spelen een essentiële rol in een betere gezondheid van hun inwoners en in het verkleinen van gezondheidsverschillen. Met kennis willen we gemeenten ondersteunen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Onderzoekers ontwikkelen kennis om het gebruik van erkende interventies te stimuleren enzetten hierin het ‘samen leren’ centraal.

Preventie vraagt om een integrale aanpak. Naast zorg moet er ook aandacht zijn voor welzijn, ruimtelijke ordening, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen. Het is dan ook belangrijk dat gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein in elke regio samenwerken.

Afbeelding
preventief gemeentebeleid

Bijeenkomsten Aan de slag met preventie in uw gemeente

Zes lokale consortia werken aan preventief gemeentebeleid. Wat leren ze van elkaar?
Afbeelding
Aan de slag

Consortia in beeld: Aan de slag met preventie

In deze filmpjes vertellen de projectleiders hoe zij in de lokale consortia werken aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

GGD'en helpen gemeenten met erkende preventieve interventies

Gemeenten doen de komende jaren in toenemende mate een beroep op GGD'en. Dit heeft te maken met de ambities in het IZA en GALA. Dankzij een impuls van ZonMw kunnen GGD'en nu hun kennis- en adviesfunctie versterken. Zodat zij voor gemeenten een belangrijke rol kunnen gaan spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

GGD'en gaan bijvoorbeeld helpen bij het implementeren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. Denk aan: Gecombineerde leefstijlinterventie, Ketenaanpak overgewicht kinderen, Valpreventie bij ouderen, Welzijn op recept.

Implementatie gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gemeenten werken aan verschillende trajecten rond gezondheidsbevordering en de gezonde leefomgeving. Hoe zorg je ervoor dat de implementatie van zo’n traject goed gaat? Onderzoekers ontwikkelen kennis om de kans van slagen te vergroten en om te komen tot veelbelovende aanpakken.

Dit doen ze door (al ontwikkelde) veelbelovende aanpakken te versterken en verduurzamen, zowel in de beleidsinfrastructuur als in de uitvoeringspraktijk. Gemeenten, kennispartners, GGD-en bewoners(organisaties) werken nauw samen om voortgang te maken en om impact in de lokale context expliciet te maken.

Effectiviteit van aanpakken

Dat de directe sociale en fysieke leefomgeving en de voorzieningen daarin van grote invloed zijn op gezondheid wijzen vele studies uit. Ook factoren als opleiding en inkomen spelen een grote rol.

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. Onderzoekers richten zich op positieve gezondheid, burgerparticipatie, een brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s als voeding en bewegen.

Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad?

Handreiking voor een participatieve aanpak van de publieke ruimte

Peuters met een gezonde leefstijl

De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.

Sociaal economische gezondheidsverschillen

De meest kwetsbare groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Ook kampen ze vaak met andere problemen waardoor het lastig is gezonde(re) keuzes te maken.

Tussen groepen in de samenleving bestaan grote verschillen in gezondheid en (gezonde) levensverwachting. De verschillen lijken groter te worden. Hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe kleiner de kans op een lang en gezond leven. Daarom is er behoefte aan meer kennis om die verschillen te voorkomen en te verminderen. Zoals kennis over effectieve interventies.

Om deze gezondheidsachterstanden te verklaren, te voorkomen en te verkleinen doen elf projecten kennis en inzicht op over Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV):

  • Zes projecten werken aan integrale lokale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen.
  • Vijf projecten willen met verklarend onderzoek inzicht geven in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van verschillen.

Prioriteit aan onderzoek naar een gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen. Op onze pagina Gezonde leefomgeving lees je hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Op de hoogte blijven?

Astrid van den Broek
Senior Programmamanager Gezonde wijk en Omgeving, Maak ruimte voor gezondheid
gezondewijk [at] zonmw.nl
Pauline Mourits
Senior programmamanager Aan de slag met preventie
aandeslag [at] zonmw.nl
Jet Goppel
Programmamanager SEGV
goppel [at] zonmw.nl