Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg

Passende Zorg - programmabeeld
Het programma Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg bouwt aan meer kennis over de effectiviteit van zorg vanuit de Wlz, door passend onderzoek met geschikte onderzoeksmethodieken in te zetten. De ontwikkelde kennis leidt uiteindelijk tot meer passende zorg in de praktijk en op termijn tot de mogelijkheid om op basis van het juiste onderzoek besluiten over het basispakket van de Wlz te kunnen nemen.

Aanleiding

De praktijk van de langdurige zorg wordt gekenmerkt door een diversiteit aan doelgroepen, locaties waar de zorg wordt geleverd, opleidingsniveaus van professionals en verschillen in complexiteit bij zorg- en ondersteuningsvraag. Deze diversiteit draagt ertoe bij dat kennisontwikkeling, -uitwisseling en -implementatie in de langdurige zorg ingewikkeld is, terwijl de noodzaak om te werken aan de versterking van de kennisbasis in de langdurige zorg urgenter is dan ooit.

Het is van belang om te onderzoeken welke vormen van zorg het meest effectief zijn voor verschillende cliënten binnen de langdurige zorg. Met kennis over bewezen effectieve zorg kunnen zorg- en ondersteuningsprofessionals Passende zorg beter als norm inzetten voor hun cliënten in de langdurige zorg.

Programmadoelen

Voor dit programma zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Kennisvermeerdering over de (kosten)effectiviteit van interventies, methodieken, aanpakken en instrumenten die breed gebruikt worden in de zorg die valt onder de Wlz;
 2. Kennisvermeerdering over onderzoeksmethoden en uitkomstmaten die in deze sector bruikbaar zijn;
 3. Bijdragen aan een toekomstbestendige kennisinfrastructuur langdurige zorg, welke het doen van onderzoek en het breed toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten faciliteert en optimaliseert.

Het programma Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg werkt aan deze doelen in drie programmalijnen: Kennisontwikkeling, Kennisbenutting en Leren en professionaliseren.

Samenwerking

Er wordt in dit programma met verschillende partijen samengewerkt. Vooral de samenwerking met het Zorginstituut is van belang vanwege de aansluiting van dit programma op de activiteiten van het Zorginstituut in het kader van de Verbeterde en verbrede toets op het basispakket binnen de Wet langdurige Zorg (Wlz).

ZonMw betrekt HTA-methodologen om samen met onderzoekers uit de langdurige zorg geschikte onderzoek methodologieën en relevante uitkomstmaten (door) te ontwikkelen.

Verder werkt ZonMw samen met Vilans, het Trimbos-instituut en het Zorginstituut Nederland voor de versterking van kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Er wordt ook afgestemd met koepelorganisaties Actiz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland om de opgedane kennis naar de praktijk te brengen.

Academische werkplaatsen (Ouderenzorg en Verstandelijke beperkingen) bieden een bestaande onderzoeksinfrastructuur zodat de hbo- en mbo-professionals actief kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Commissie Zorg en Ondersteuning voor mensen met een langdurende zorgvraag

De commissie Zorg en Ondersteuning voor mensen met een langdurende zorgvraag is een overkoepelende commissie voor de programma's Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg en Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023-2027 (LZO II). 

Per subsidieronde wordt bepaald welke commissieleden deel uitmaken van de beoordelingscommissie in functie van hun expertise en interesse. 

Voorzitter

G.J.J. (Trudy) Prins

Leden

 • H.E.H. (Han) Dahlmans
 • drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
 • drs. M.C. (Maarten) Dekker
 • M. (Maarteke) Erkens
 • dr. R.G.A. (Roelof) Ettema
 • P.C. (Dik) Hermans
 • prof. dr. J.A. (Wim) van den Heuvel
 • M.H. (Rick) Kwekkeboom
 • drs. J.J. (Job) Schreuder
 • dr. M. (Marlies) Welbie
 • dr. C. (Canan) Ziylan
 • J. (Jeroen) Zomerplaag
 • H.M.T. (Rieneke) de Wit
 • S. (Sabina) Kef
 • T.C.W. (Theo) Maas

Waarnemer

I.D. (Ingrid) Blok | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.356.000, -
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %

Janneke van Wijngaarden

Senior Programmamanager
PZWLZ [at] zonmw.nl