Kennis- en implementatie impuls bewegen in het dagelijks leven

Bij dit programma worden lokale beweeginitiatieven gericht op jeugd en op mensen met minder kansen ondersteund en gestimuleerd. Door actief kennis te implementeren en samenwerking aan te jagen, worden obstakels om beweeginitiatieven te implementeren en op te schalen weggenomen. Hiermee versterken we lokale initiatieven en stimuleren we kennisuitwisseling actief met als doel dat meer mensen duurzaam bewegen in het dagelijks leven.

Achtergrond

Dit programma is een opdracht van het ministerie van VWS en maakt mede onderdeel uit van het Groeiprogramma van de Beweegalliantie. Het groeiprogramma jaagt lokale laagdrempelige beweeginitiatieven aan met kennis, netwerk, onderzoek(monitoring) en financiën. En is bedoeld om initiatieven lokaal door te ontwikkelen of regionaal, dan wel landelijk op te schalen. De Beweegalliantie is aanspreekpunt voor deze lokale initiatieven. Bij het Groeiprogramma gaat het om bestaande lokale beweeginitiatieven, die dagelijks bewegen op een laagdrempelige en leuke manier stimuleren in de diverse contexten, zoals werk, onderwijs, vrije tijd of zorg. 

Doelstelling

Het doel is om de toepassing en opschaling van beweeginitiatieven te bevorderen en te versterken, gericht op jeugd en mensen met minder kansen. Door actiegerichte implementatie van kennis worden obstakels inzichtelijk gemaakt die belemmeren en wordt de methode bepaald hoe hier mee om te gaan. 

Kennisdeling

Voor ‘Bewegen in het dagelijks leven’ richten we op kennis en toepassing door ‘learning by doing’ ofwel actiegerichte implementatie kennis, waarbij obstakels inzichtelijk worden gemaakt die belemmeren evenals de methode hoe hier mee om te gaan. De geleerde lessen worden door ZonMw en de Beweegalliantie verzameld en gedeeld.

Als start zijn 10 lokale beweeginitiatieven beschreven. Bij deze initiatieven lukt het om mensen in beweging te krijgen. Tegelijk ervaren zij obstakels om te borgen en/of op te schalen.