Subsidie voor de doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg

Op 30 september wordt de subsidieronde ‘Doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen’ vanuit het ZonMw-programma Beter Thuis opengesteld. Deze oproep beoogt de doorontwikkeling van goede voorbeelden richting de beschrijving van een kansrijk zorgtraject in de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen te faciliteren.

Dit bericht bericht verscheen eerder op 7 september 2022. Dit is een vernieuwde versie.

Let op: Deze subsidieoproep is nog in ontwikkeling. De uiteindelijke oproeptekst kan daarom op onderdelen nog afwijken van deze vooraankondiging.

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor het eenduidig onderzoeken van de effecten van een kansrijk zorgtraject (voortbouwend op bestaande goede voorbeelden) middels het inrichten of opschalen van een proeftuin volgens een gezamenlijk kader, in minimaal twee regio’s. Aan het eind van de subsidieperiode wordt een beschrijving van een zorgtraject opgeleverd. Indien gewenst kan een reeds beschreven aanpak die een deel van het zorgtraject beslaat ook uitgebreid worden naar het hele zorgtraject.

Er wordt verwacht dat er een samenwerkingsverband wordt opgezet dat minimaal bestaat uit een onderzoeksorganisatie, een zorgaanbieder, een zorgverzekeraar en (een vertegenwoordiging van) cliënten. Binnen deze oproep valt ook het vormen van een leernetwerk binnen het samenwerkingsverband. Dit netwerk heeft onder andere een functie in de uitwisseling van ervaringen en het delen van tussentijdse uitkomsten met stakeholders.

Deze subsidie stimuleert ontwikkelingen en initiatieven die uitgaan van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënten in plaats van het bestaande aanbod. Zorg op maat vanuit het cliëntperspectief, zonder dat de bekostiging dit belemmert.

Budget en looptijd

Het totale budget van deze subsidieronde bedraagt €1.500.000. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag per project is €500.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Omdat deze subsidieoproep een stimulans wil geven aan de doorontwikkeling van de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen in de volle breedte, richt deze subsidieoproep zich zowel op de GRZ, het ELV als de GZSP. Per (zorg)vorm is er budget beschikbaar om 1 project te honoreren. We stimuleren aanvragers om met zo veel mogelijk partijen samen te werken. Wanneer er binnen een (zorg)vorm geen of geen honoreerbare aanvragen worden ingediend, valt het budget vrij voor de eerstvolgend geprioriteerde aanvraag.

Voor alle randvoorwaarden en criteria, bekijk op 30 september de oproep in de subsidiekalender.

Over Beter Thuis

Deze subsidieoproep gaat uit van het ZonMw-programma Beter Thuis. Dit programma richt zich op het stimuleren van de (integrale) kwaliteitscyclus voor de zorgvormen Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV), en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Daarmee beoogt het een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Het perspectief van de zorgvrager is het vertrekpunt. Het programma doet dit door het bevorderen van kennisontwikkeling, het stimuleren van de ontwikkeling van (integrale) kwaliteitsstandaarden en het ophalen en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. Het bevorderen van samenhang in de zorg en afstemming tussen relevante veldpartijen is hierbij essentieel.

Meer weten?