Over dit programma

Het programma ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Binnen netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking en mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag op een van de thema’s: Gezondheid, Gedrag en Participatie. Elk netwerk selecteert relevante kennisvragen samen met de doelgroep en ontwikkelt activiteiten om deze vragen te beantwoorden. Op deze manier hopen we een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen, waarin mensen met een (verstandelijke) beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing.

Bekijk de netwerken van Gewoon Bijzonder

Kennisplein Gehandicaptensector

De netwerken hebben ook een rol in het landelijk verspreiden en toepassen van de uitkomsten van de activiteiten. Daarbij maken zij gebruik van landelijke vindplaatsen van kennis, zoals het Kennisplein Gehandicaptensector.

Gewoon Bijzonder heeft ook opdracht gegeven aan het Kennisplein Gehandicaptensector om 4 ‘in het vizier-trajecten’ uit te voeren. Elk traject bestaat uit 2 deelprojecten.
Doel van het eerste deelproject is om kennis(producten) op te halen en te bundelen. Vervolgens vindt prioritering plaats van deze kennis op basis van behoeften van professionals en ervaringsdeskundigen zelf, en ook op basis van evidentie (gaat het om evidence based of practice based kennis).
Het tweede deelproject heeft als doel om een leidraad te ontwikkelen, welke bestaat uit praktische tools. Deze helpt begeleiders en organisaties bij het maken, onderbouwen en toetsen van hun ondersteuning van mensen met een beperking. Dit gebeurt via leernetwerken. Meer over de ‘in het vizier-trajecten’ is te lezen op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Participatie

In het programma, maar ook in de (netwerk)projecten, staat het meedoen van mensen met een beperking centraal. Het project ‘Samen werken, samen leren’  evalueert hoe dit er in de netwerken aan toe gaat, en ontwikkelt een training om projectleiders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen te ondersteunen in het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.

Meer over het meedoen van mensen met een beperking aan het programma en de projecten leest u bij het speerpunt Participatie, 'Betrekken van mensen met een beperking'

Gemeenten

Voor gemeenten zijn in 2017 middelen beschikbaar gesteld om 11 kortdurende praktijkgerichte projecten over jongeren met een licht verstandelijke beperking uit te voeren. 

Daarnaast zijn in 2017 binnen Gewoon Bijzonder én het ZonMw Actieprogramma verward gedrag 12 kortdurende praktijkgerichte projecten gehonoreerd. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van integrale aanpakken, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevorderen. 

Data

In het programma Gewoon Bijzonder is eerder een minimale dataset (MDS) ontwikkeld. De minimale dataset bestaat uit een aantal vragenlijsten die (in elk geval bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, maar bij voorkeur ook door zorgprofessionals in zorginstellingen) minimaal zouden moeten worden afgenomen. Zo worden uniforme gegevens vastgelegd over mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, waarmee later (wetenschappelijk) onderzoek kan worden uitgevoerd.

Om het gebruik van bestaande data verder te stimuleren en het belang van dataverzameling aan te tonen, zijn er 8 projecten gehonoreerd die gebruik maken van bestaande, reeds beschikbare, data. Bekijk hier de projecten die gebruik maken van bestaande data.

Nieuws

De nieuwsrubriek vindt u onder het thema Gehandicapten en Chronisch Zieken

Commissieleden stellen zich voor

In een serie filmpjes stellen commissieleden van Gewoon Bijzonder zich voor, vertellen zij waarom ze betrokken zijn bij ‘Gewoon Bijzonder’ en op welke resultaten ze hopen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website