Nieuwe projecten van start Open onderzoeksronde Gewoon Bijzonder

Dit voorjaar starten de 10 projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidieronde ‘Open onderzoeksronde’. Deze ronde is onderdeel van het programma Gewoon Bijzonder. De projecten hebben als doel om kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie voor mensen met een verstandelijke beperking (VB), meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Gehonoreerde projecten

Deze ronde kent een mooie verscheidenheid aan projecten. De projecten zijn divers in opzet, doelgroep en onderwerp. Ze dragen allen op hun eigen manier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 

De projecten gaan dit voorjaar van start en we verwachten dat de onderzoeksprojecten medio 2027 afgerond zijn. Eindresultaten, maar ook tussentijdse resultaten en producten, zullen verspreid worden via onze website, LinkedIn en Kennisplein Gehandicaptensector

De volgende projecten gaan van start:

  • Effecten van  jeugdbescherming op kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking: Kinderen van ouders met LVB worden relatief vaak onder toezicht gesteld (OTS). Dit heeft een enorme impact op het gezin. Het is alleen nog onbekend wat de effecten zijn. Dit project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in deze effecten. Hierbij willen de onderzoekers nadrukkelijk luisteren naar ouders en kinderen zelf. De informatie die de onderzoekers vinden, willen zij toegankelijk maken voor iedereen die met een OTS te maken heeft. Hierbij willen ze een leerinfrastructuur ontwikkelen voor professionals. 
  • NAH in 't Vervolg: Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen met NAH en zorgprofessionals: Dit project richt zich op de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen met NAH en zorgprofessionals. Want hoe geef je de samenwerking goed vorm? Wat zijn NAH specifieke aandachtspunten? En hoe ziet duurzame borging eruit? Dit project beantwoordt deze, en vele andere vragen en borduurt voort op de kennis die eerder is opgedaan, bijvoorbeeld in het NAH Kennisnetwerk Gewoon bijzonder en in Nah in 't Vizier. 
  • Boeien en Binden:  Dit onderzoek focust zich op het hoge verloop aan gespecialiseerd personeel voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking . Het project richt zich op het bevorderen van de duurzame betrokkenheid van professionals bij deze groep. Er wordt onderzocht waarom professionals voor dit werk kiezen (boeien) en welke factoren bijdragen aan het blijven werken (binden). Aan de hand hiervan wordt een app ontwikkelt met persoonsgerichte strategieën voor personeelsbehoud.
  • Signaleren van stress met biocueing bij mensen met een lichte verstandelijke beperking: Dit project onderzoekt de HUME bij mensen met een LVB. De HUME is een digitale tool die fysiologische stress meet en stressopbouw visualiseert met een stoplichtmodel in een app, ook wel bekend als biocueing. Hiermee kan de zorgprofessional of de cliënt herkennen wanneer spanning oploopt en hiernaar handelen. Dit project draagt bij aan de kwaliteit van leven en de autonomie van mensen met een LVB.
  • Samen leren HouVast implementeren: HouVast is een interventie die ouders met een LVB ondersteunt in de opvoeding van hun kinderen. Ouders zijn tevreden, maar professionals hebben behoefte aan betere ondersteuning in de uitvoering van HouVast. Dit project wil daarom de implementatie van HouVast versterken waarmee  een goed onderbouwde interventie beschikbaar komt voor de ondersteuning van ouders met een LVB en hun kinderen.
  • Narratieve Exposure Therapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en PTSS: Narratieve Exposure Therapie (NET) is een therapie voor kwetsbare cliënten met meervoudig trauma.  Dit project wil NET aanpassen voor mensen met LVB en onderzoek doen naar de effectiviteit van deze aangepaste interventie bij mensen met LVB. Dit zou een mooie toevoeging zijn voor de al bestaande behandelingen voor mensen met LVB en PTSS. 
  • Een interdisciplinair dagelijkse zorg perspectief op psychiatrie in de gehandicaptenzorg: Psychische problemen (PP) komen veel voor bij mensen met een VB. De VB zorg en GGZ zijn in verschillende sectoren georganiseerd, gefinancierd en onderzocht. Dit zorgt voor veel uitdagingen. Om de dagelijkse praktijk te ondersteunen, is een overkoepelende en interdisciplinaire blik noodzakelijk.  Dit project ontwikkelt kennis over hoe psychische problemen zich uiten in de dagelijkse praktijk en over wat er nodig is om de samenwerking tussen zorgverleners in de gehandicaptenzorg en GGZ te ondersteunen en de zorg voor mensen met een VB en PP te verbeteren.
  • Het effect van Sterker dan de kick op motivatie bij mensen met een LVB en middelenmisbruik: Voor mensen met LVB en verslavingsproblematiek is stoppen vaak erg lastig. Het programma Sterker dan de kick kan mensen met LVB helpen hun motivatie te vinden om af te willen kicken van hun verslaving. Want juist die motivatie is zo belangrijk in het proces van afkicken. Dit onderzoek toetst bij mensen met verslavingsproblemen en LVB of Sterker dan de kick een effectieve training is.
  • Effectiviteit van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (PEP-id): Palliatieve zorg is gericht op de best mogelijke kwaliteit van leven voor mensen die niet lang meer zullen leven. Goede behandeling van belastende symptomen is hierbij essentieel. In de palliatieve zorg voor mensen met een VB is het onbekend hoe goed deze behandelingen zijn. In deze studie willen de onderzoekers bepalen hoe werkzaam behandelingen zijn voor de symptomen pijn, angst, delier en epilepsie in de palliatieve fase. Door de uitkomsten van deze studie in scholing voor zorgverleners op te nemen, zullen zorgverleners betere palliatieve zorg kunnen geven aan mensen met een VB. 
  • Betere transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen met een gezondheidsprobleemVolwassen worden met VB én lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen is een uitdaging. Bij 18 jaar verandert er veel in het dagelijks leven. Een ingrijpende verandering is de overstap naar andere zorgverleners. Deze transitie in zorg levert vaak problemen op: voor jongeren en ouders is het vaak moeilijk om de juiste zorg te vinden en krijgen. Dit project gaat bij verschillende groepen jongeren met VB kijken hoe de overgang nu verloopt, wat jongeren en hun ouders meemaken en hoe deze overgang beter kan verlopen. Dit wordt ook aan zorgverleners  gevraagd en voorbeelden van goede zorg worden onderzocht.