Over dit programma

Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving

Een structurele, integrale wijk- of gebiedsgerichte aanpak is een uitstekend startpunt om de gezondheid van mensen te verbeteren. De gezondheid van burgers wordt immers beïnvloed door veel factoren waarop binnen allerlei lokale sectoren beleid wordt ontwikkeld. Andersom beïnvloedt de gezondheid van burgers (en dus ook het gezondheidsbeleid) het succes van beleid op allerlei andere terreinen, zoals arbeid, onderwijs, participatie en financiën.

Doel

Het domein Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving stimuleert kennisontwikkeling en -toepassing ter versterking en ondersteuning van:

  • Verspreiding en implementatie van dat wat werkt;
  • Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;
  • Het bereiken van gezondheidswinst op langere termijn (terugdringen ziektelast), met name bij kwetsbare groepen;
  • Participatie in werk en samenleving.

Prioriteiten

Het vijfde Programma Preventie geeft prioriteit aan het vergroten, bundelen en benutten van kennis over de volgende aspecten van preventie in het domein Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving:

  • Het bereiken en ondersteunen van kwetsbare groepen in het kader van gezondheidsbevordering in de wijk, met aandacht voor burgerparticipatie en ethische afwegingen;
  • De relatie tussen omgeving (sociaal-fysiek) en leefstijl bij verschillende doelgroepen en daaruit voortkomende aangrijpingspunten voor nieuwe, innovatieve methoden;
  • Aansluiting op wijkniveau tussen universele en selectieve preventie enerzijds en geïndiceerde en zorggerelateerde preventie anderzijds in samenwerking met het domein zorg;
  • De wetenschappelijke evaluatie op effectiviteit en implementatievoorwaarden van wijkaanpakken die in het kader van het NPP uitgevoerd worden;
  • De determinanten van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (biologisch, omgeving, leefstijl) en effectieve aangrijpingspunten om deze verschillen tegen te gaan;
  • De inzet van eHealth en technische innovaties in het kader van integraal gezondheidsbeleid.

Voor meer informatie over Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving gaat u naar:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website