Over dit programma

Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en -organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en 'beschrijvingen van goede zorg' op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Werken aan kwaliteitsontwikkeling

Het programma Beter Thuis wil - in opdracht  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - het ontwikkelen van 'beschrijvingen van goede zorg' in de tijdelijke intensieve zorg en behandeling stimuleren. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Wij richten ons de komende vier jaar op het bevorderen van de volledige kwaliteitscyclus binnen de drie zorgvormen. Dit doen wij door:

  • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
  • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
  • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.

Het perspectief van de zorgvragers is bij het ondernemen van onze activiteiten altijd het uitgangspunt. Het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming met de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld zien wij als noodzakelijke voorwaarden voor het bereiken van ons doel en onze resultaten.

Ontwikkelingsgerichte aanpak

Het programma Beter Thuis kiest - op basis van de voorbereidende activiteiten (zoals een uitgebreide quickscan en gesprekken met het werkveld) en de verwachte ontwikkelingen binnen de zorgvormen - voor een ontwikkelingsgerichte aanpak. In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij subsidies beschikbaar gesteld en opdrachten uitgeschreven die bijdragen aan het leggen en verder uitbouwen van het fundament van het programma Beter Thuis. In de komende jaren kunnen we vervolgens - vanuit die stevige basis -  verder werken aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de zorgvormen ELV, GRZ en GZSP.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de huidige stand van zaken rond de 'beschrijvingen van goede zorg' en wilt u weten hoe de drie zorgvormen nu (en in de afgelopen jaren) zijn gebruikt? Dan kunt u de quickscan downloaden.

Algemene inventarisatie van ervaringen (organisatie en inhoud) onder zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners binnen de GRZ, het ELV en de GZSP
Uitgevoerd door Amsterdam UMC en Studio GRZ, o.l.v. Roland van Peppen en Bianca Buurman

Evaluatie naar de proeftuinen en experimenten in de GRZ, ELV en GZSP - Uitgevoerd door Q-consult Zorg

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website