Over dit programma

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Binnen netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking en mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag op een van de thema’s: Gezondheid, Gedrag en Participatie. Elk netwerk selecteert relevante kennisvragen samen met de doelgroep en ontwikkelt activiteiten om deze vragen te beantwoorden.

Bekijk de netwerken van Gewoon Bijzonder

De netwerken hebben ook een rol in het landelijk verspreiden en toepassen van de uitkomsten van de activiteiten. Daarbij maken zij gebruik van landelijke vindplaatsen van kennis, zoals het Kennisplein Gehandicaptensector.

Met dit programma wordt een duurzame kennisinfrastructuur opgebouwd, waarin mensen met een (verstandelijke) beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing.

Participatie

Meer over het meedoen van mensen met een beperking aan het programma en de projecten leest u bij het speerpunt Participatie, 'Betrekken van mensen met een beperking'

Gemeenten

Voor gemeenten zijn in 2017 middelen beschikbaar gesteld om 11 kortdurende praktijkgerichte projecten over jongeren met een licht verstandelijke beperking uit te voeren. 

Daarnaast zijn in 2017 binnen Gewoon Bijzonder én het ZonMw Actieprogramma verward gedrag 12 kortdurende praktijkgerichte projecten gehonoreerd. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van integrale aanpakken, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevorderen. 

Raad van 15

Via de ‘Raad van 15’, een klankbordgroep van wethouders, betrekt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder gemeenten bij het programma en de projecten. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten hun gehandicaptenbeleid beter vorm kunnen geven en uitvoeren. Met als doel dat inwoners met een beperking beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Lees meer over de Raad van 15.

Nieuws

De nieuwsrubriek vindt u onder het thema Gehandicapten en Chronisch Zieken

Commissieleden stellen zich voor

In een serie filmpjes  stellen commissieleden van Gewoon Bijzonder zich voor, vertellen zij waarom ze betrokken zijn bij ‘Gewoon Bijzonder’ en op welke resultaten ze hopen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website