Modules

Alle gehonoreerde projecten binnen de modules zijn te vinden in het tabblad projecten.

Module Internationale samenwerking

Voor wereldwijde transitie naar proefdiervrije innovaties is internationale samenwerking essentieel. De Tweede Kamer heeft ZonMw verzocht om in het programma MKMD tegemoet te komen aan de ambitie om Nederland sterker internationaal te positioneren in de discussie over bruikbare alternatieven voor dierproeven. Daarom is in 2014 de module Internationalisering gestart.

Bi-nationale oproep

Vanuit deze module is een eerste bi-nationale oproep uitgezet op het gebied van proefdiervrije innovaties voor systeembiologie en toxicologie: InnoSysTox, Voor deze oproep werken ZonMw en het Duitse ministerie van Onderwijs en Wetenschap (BMBF) en Projektträger Jülich (PtJ) samen om internationale samenwerking mogelijk te maken. In totaal zijn 4  projecten gefinancierd waarin tenminste één Duitse en één Nederlandse partij samenwerken. De projecten zijn eind 2018 afgerond.

Module Toepassen van innovaties

De module Toepassen van Innovaties richt zich op toepassing van innovatieve methodieken gebaseerd op menselijk materiaal (dus zonder gebruik van proefdieren) op het gebied van humane ziekten. Onder innovatieve methoden/technieken verstaan we vernieuwende technieken die een directe bijdrage leveren aan proefdiervrij-onderzoek zoals organ-on-a-chip modellen, 3D tissue engineering, organoid culturen, (stam)celtechnologieën, -omics-technologieën en systeembiologie.

Module Maatschappelijke partners

Met de module maatschappelijke partners willen we maatschappelijke organisaties actief betrekken bij onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Dat doen we door potentiële partners de mogelijkheid te bieden projecten mede te financieren en door samen op te trekken in de communicatie over alternatieven voor dierproeven.

Binnen deze module zijn in 3 rondes (2015, 2016 en 2017) 13 projecten gefinancierd, waarvan 6 voor de helft zijn medegefinancierd door stichting Proefdiervrij. Naast maatschappelijke partners zoals de Hartstichting, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Maag Lever Darm Stichting, hebben ook private partijen financieel en inhoudelijk bijgedragen aan verschillende projecten.

Module Proefdiervrije Technieken

In de module Proefdiervrije Technieken wordt de nadruk gelegd op ontwikkeling en toepassing van Vervangingsmethodieken. Het accent ligt hierbij op een verandering van 'mindset': niet zozeer vervanging maar vermijding van een dierproef is het doel. Dit kan mogelijk gemaakt worden door kennis over humane systemen uit te breiden. In 2012 zijn voor deze module 12 projecten van start gegaan.
De ASAT Foundation en Stichting Proefdiervrij voert een haalbaarheidsstudie (project Chembridge) uit, die medegefinancieerd wordt vanuit het programma MKMD. In deze studie doen wetenschappers onderzoek naar het beoordelen van het risico op het ontstaan van kanker bij blootstelling aan producten (verzameling van stoffen) bij de mens. Inzicht in mechanistische routes bij het ontstaan van kanker en het gebruik van concentraties van stoffen uit de dagelijkse praktijk of lager (reële blootstelling) moet leiden tot een robuust onderbouwde beoordeling van risico’s bij de mens. Dit project is in maart 2017 gestart.

Module Life Sciences & Health

De module Life Sciences & Health (LSH) is gericht op de vraagstukken waar partijen uit de maatschappij en de industrie tegenaanlopen bij de transitie naar proefdiervrije innovaties. In de projecten werken wetenschappers en publieke- en private partijen samen aan onderzoek en implementeren de oplossingen. Drie publiek-private consortia hebben inmiddels hun projecten naar proefdiervrije innovaties voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor humaan gebruik afgerond. Deze projecten droegen bij aan de doelstellingen van de Topsector Life Sciences & Health.

In de periode 2018-2020 ontwikkelt ZonMw Create2Solve, een programma voor publiek-private samenwerking met de industrie en het bedrijfsleven waarbij vragen van de private partners centraal staan. Wilt u meer weten over Create2Solve lees dan verder op de website.

Module Kennisinfrastructuur

De module Kennisinfrastructuur is opgezet om de Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek en het Open Access publiceren van solide negatieve- of neutrale dierexperimentele resultaten te stimuleren. Binnen deze module is het ook mogelijk financiering aan te vragen voor een systematic review workshop in huis en voor het opbouwen en uitbreiden van netwerken. Ook stimuleringssubsidies behoren nu tot de mogelijkheden. Consortia die een subsidieaanvraag op het terrein van proefdiervrije innovaties willen indienen bij een groter subsidieplatform zoals NWA of EU, kunnen deze stimuleringssubsidie aanvragen. Zie de ZonMw subsidiekalender voor actuele informatie over de verschillende oproepen binnen deze module.

Ook in de periode 2018-2020 biedt de module Kennisinfrastructuur mogelijkheden voor:

  1. Stimuleren van het publiceren van negatieve resultaten waarbij proefdieren zijn gebruikt.
  2. In Huis-WorkshopSynthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek.
  3. De praktijk van een SE: onderzoekers voeren zelf een Synthesis of Evidence uit.
  4. Netwerksubsidies op gebied van de kennisinfrastructuur voor proefdiervrije innovaties.
  5. Stimuleringssubsidie 2018 (2019 nog onder voorbehoud).
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website