Subsidieoproepen Beter Laten/Beter Doen in de verpleging en verzorging online

In juni 2023 zijn de Beter Laten/Beter Doen Lijsten (BLBD-lijsten) gepubliceerd voor passende zorg in de verpleging en verzorging in 5 sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg. Wilt u aan de slag gaan met (de-)implementatie van deze interventies? Maak dan gebruik van onze subsidiemogelijkheden.

Projectidee

Samenwerkingsverbanden van zorginstellingen, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen nu een projectidee indienen binnen onze subsidieoproep Beter Laten/Beter Doen: passende zorg in de verpleging en verzorging | implementatieprojecten. De deadline voor het indienen van een projectidee is 12 december 2023, 14.00 uur.

5 sectoren

We streven naar een evenwichtige spreiding van projecten over de verschillende zorgsectoren en BLBD-interventies. De 5 sectoren zijn:

  • geestelijke gezondheidszorg
  • verpleeghuiszorg
  • verstandelijk gehandicaptenzorg
  • wijkverpleging
  • ziekenhuiszorg

Projectideeën die BLBD-interventies (de-)implementeren in meerdere sectoren worden hoger geprioriteerd bij de beoordeling van de projectideeën.

Inhoud

Uw project geeft naast het (de-)implementeren van de interventie(s) ook inzicht in waarom de BLBD-interventies nog niet waren ge(de-)ïmplementeerd en welke determinanten van invloed zijn op het succesvol (de-)implementeren van deze interventies. Daarnaast geeft uw project inzicht in:

  • hoe het werken volgens BLBD-interventies wordt ervaren
  • wat het werken volgens de BLBD-interventie oplevert
  • én hoe het werken volgens BLBD-interventies duurzaam geborgd kan worden

Het gaat dus zowel om het (de-)implementeren en leren hoe dat het beste kan in de V&V, als om het gebruiken van onderzoeksmethoden om onder andere financiële effecten en effecten op zeggenschap aan te tonen.

Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag per subsidieaanvraag is maximaal € 250.000,-, inclusief btw. De looptijd van de projecten is maximaal 24 maanden. Cofinanciering ter hoogte van 15% van het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd is verplicht vanuit de bij het project betrokken zorginstellingen. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 3.000.000,-.

Overkoepelend project

Voor het formuleren van overkoepelende conclusies over onder andere welke winst er te verwachten is door het toepassen van BLBD-interventies en om kennisuitwisseling uit gehonoreerde BLBD-(de-)implementatieprojecten te stimuleren, stellen we ook subsidie beschikbaar voor een overkoepelend project. In deze subsidieronde kan een onderzoeksorganisatie maximaal € 300.000,- aanvragen voor 1 project met een looptijd van maximaal 30 maanden. De deadline voor het indienen van een projectidee is 12 december 2023, 14.00 uur. Gehonoreerde BLBD-(de-)implementatieprojecten nemen verplicht deel aan dit overkoepelende project.

Algemene subsidieronde ‘Implementatie van kennis en interventies in de praktijk’

Naast de bovenstaande subsidieoproepen van BLBD-interventies in de verpleging en verzorging, publiceert ZonMw op 31 oktober 2023 ook de (niet specifiek op de V&V gerichte) subsidieoproep ‘Implementatie van kennis en interventies in de praktijk’: een implementatiesubsidie voor verdere implementatie van afgeronde, bewezen kosteneffectieve, niet-farmaceutische interventies die vergoed worden door de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Deze implementatieprojecten moeten leiden tot een brede borging en zijn bedoeld voor blijvende toepassing.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep, gericht op de verdere versterking van hun professionaliteit. Daarmee werken we aan de kwaliteit van zorg én de aantrekkelijkheid van het beroep. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/vv.