Regionale versterking eerstelijnszorg: tweede mogelijkheid aanvragen voorbereidingssubsidie

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Voorbereidingssubsidie

Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt: het totale aantal subsidieaanvragen dat in de 1e subsidieronde is ingediend, omvat al ongeveer 2/3e  van Nederland! Deze 2e mogelijkheid om een voorbereidingssubsidie aan te vragen, is uitsluitend bedoeld voor regio’s die tijdens de 1e subsidieronde géén subsidieaanvraag hebben ingediend of waarvan de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd.

Weet u niet zeker of er uit uw regio al een subsidieaanvraag is ingediend? Neem dan contact op met ZonMw. Heeft u in de 1e subsidieronde een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u medio oktober bericht of uw subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Activiteiten

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen

Definitie regio

Voor deze voorbereidingssubsidie is een regio gedefinieerd als het gebied dat onder een regiobeeld of een daaruit voortvloeiend regioplan valt. Dit kan betekenen dat dit dezelfde regio betreft als een zorgkantoorregio, maar er kunnen ook meerdere regioplannen binnen één zorgkantoorregio ontwikkeld worden.

Subsidiebedrag en deadline

Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal € 150.000,- aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Neem dus contact op met uw partners in de regio en dien uiterlijk 29 november 2023, 14.00 uur gezamenlijk een subsidieaanvraag in. De subsidieaanvragen worden niet in onderlinge competitie beoordeeld; voor iedere regio (volgens bovenstaande definitie) is budget beschikbaar.

Regio en betrokken partijen

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

  • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties
  • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-)organisaties
  • de marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden bij de subsidieaanvraag en uitvoering van het project ook een apothekersorganisatie en een paramedische organisatie actief betrokken.

Taakverdeling

De basis van het project zijn de kaders van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de daarin gemaakte afspraken. Hoe de taken in de regio verdeeld worden tijdens de voorbereidingsfase, is aantoonbaar gedragen door bovenstaande eerstelijnspartijen. Het is aan de regio zelf om te bepalen welke partij welke activiteiten zal uitvoeren, zolang hier overeenstemming over is. Indien de regio dat wilt, kan dit bijvoorbeeld ook een ROS zijn.

Vervolg en borging

Medio 2024 komt er subsidie beschikbaar om met concrete activiteiten uitvoering te kunnen geven aan de visie op de eerstelijnszorg van 2030. Hoe deze uitvoeringsfase specifiek wordt vormgegeven, is afhankelijk van de visie op de eerstelijnszorg met plan van aanpak voor de eerstelijnszorg van 2030. Zodra deze definitief zijn vastgesteld, naar verwachting na de zomer van 2023, werkt ZonMw de uitvoeringsfase verder uit. Het is belangrijk dat u vanaf de start aandacht heeft voor de borging van het regionale samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is dat regionale samenwerking na 2026 wordt opgenomen in de bekostiging.

Ondersteunings- en stimuleringsprogramma

De voorbereidingssubsidie komt uit het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Dit programma is nog in ontwikkeling en sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030. Het is bedoeld om regio’s te ondersteunen en voorzien van regionale uitvoeringskracht bij het vertalen van de landelijke visie en het plan van aanpak naar regionale en lokale passende implementatietrajecten/projecten. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

ZonMw en eerstelijnszorg

Eerstelijnszorgprofessionals zijn voor mensen vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Ook zijn ze de poortwachter voor de tweedelijnszorg. De eerstelijnszorg staat echter onder druk door onder andere de toenemende en complexere zorgvraag en personeelstekorten in de zorg. Om de eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit van zorg, investeren we in versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg én in kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en de toepassing daarvan. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/eerstelijnszorg.