Nieuwe projecten van start om passende (langdurige) zorg te bevorderen.

Dit najaar starten de 8 projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidieronde ‘Passende zorg bevorderen aan de hand van actieonderzoek in de langdurige zorg en ondersteuning’. Deze ronde is onderdeel van het programma Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Gehonoreerde projecten

De acht projecten die binnenkort van start gaan hebben als doel om door middel van actieonderzoek passende zorg te bevorderen in de praktijk van de langdurige zorg en ondersteuning. De projecten brengen directe veranderingen in de praktijk teweeg, dragen bij aan het leerproces van zorgprofessionals en leveren kennis op die elders ook gebruikt kan worden.

De volgende projecten gaan van start:

 • Mensen met een ernstige verstandelijke beperking aan het roer: Dit participatief actieonderzoek, uitgevoerd door Koraal en Zuyd Hogeschool in samenwerking met zorgmedewerkers, cliënten en naasten, richt zich op het ontwikkelen van tools om zorg en ondersteuning te bevorderen die aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt.
 • Samen op weg naar data-geïnformeerde besluitvorming: Dit project, uitgevoerd door Maastricht University, onderzoekt het gebruik van data om de zelfregie van cliënten te bevorderen en betere besluitvorming te realiseren.
 • De mens zien, die (ook) dementie heeft: Dit actieonderzoek focust op het verkrijgen van inzichten over het bieden van passende zorg aan mensen met dementie, en voorziet zorgprofessionals van praktische handvatten.
 • Samen-zorgen-dat: Geïnitieerd door Radboud UMC, onderzoekt dit project de ontwikkeling, evaluatie en borging van een cultuurverandering in het verpleeghuis, gericht op het aanpakken van de uitdagingen in langdurige zorg door personeelstekorten en toenemende zorgvragen.
 • Samen beslissen en passende zorg met kwetsbare mensen die in instellingen voor langdurige zorg wonen: Dit actieonderzoek richt zich op het bieden van passende zorg die aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van ouderen met psychiatrische aandoeningen en mensen met verstandelijke beperkingen die zorg ontvangen van de instellingen Amsta en Ons Tweede Thuis.
 • Actieonderzoek naar inclusieve besluitvorming in het verpleeghuis: Amsterdam UMC Locatie VUmc werkt aan het ontwikkelen van een werkwijze om verpleeghuisbewoners, bij wie de beslisvaardigheid onder druk staat, te betrekken bij beslissingen over hun welzijn en zorg.
 • 'Als je het ons vraagt': Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelt binnen dit project modules voor de methode 'Als je het ons vraagt', die cliënten, naasten en professionals ondersteunt in het samen vormgeven van passende woonzorg.
 • Wilsreconstructie in actie: Dit onderzoek, geïnitieerd door Radboud UMC, richt zich op het leren van zorgverleners en naasten over het nemen van passende besluiten voor patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen, waarbij stapsgewijs wordt ontdekt hoe het beste bepaald kan worden wat een patiënt zelf zou willen.

Gebruik methode Cirkelen Rond je Onderzoek

Tijdens deze subsidieronde organiseerde ZonMw in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een serie workshops Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) voor indieners van een subsidieaanvraag. Een aantal van bovenstaande projecten hebben gebruik gemaakt van deze workshops. Tijdens de workshops hebben de deelnemers geleerd wat de CRJO-methode is en pasten ze de onderdelen van deze methode toe bij het schrijven van hun subsidieaanvraag.

De aanpak 'Cirkelen Rond Je Onderzoek', ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht in opdracht van ZonMw, is bedoeld om onderzoekers te helpen bij het integreren van belangrijke stakeholders vanaf de start van hun onderzoek. Deze methode focust op acht kernaspecten:

 1. Specifiek onderwerp: Het centrale thema van het onderzoek.
 2. Benodigde kennis: De essentiële informatie en inzichten voor het onderzoek.
 3. Voorwaarden: De eisen en criteria waaraan het onderzoek moet voldoen.
 4. Doelstellingen: De beoogde uitkomsten en ambities van het onderzoek.
 5. Hoofdvraag en subvragen: De centrale onderzoeksvraag en afgeleide vragen.
 6. Verwachte resultaten: De anticipeerde uitkomsten van het onderzoek.
 7. Onderzoeksopzet: De structuur en methodologie van het onderzoek.

Deze methode helpt samenwerkingsverbanden (in oprichting) bij het verbeteren van hun gezamenlijke onderzoeksvoorstel, zorgt voor een betere afstemming van het onderzoek op vraagstukken uit de praktijk en stimuleert het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Vervolg programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023-2027 (LZO II)

Het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning krijgt een vervolg met het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 2023-2027 (LZO II). Dit programma bouwt verder in het ontwikkelen van een duurzame kennisinfrastructuur in de langdurige zorg, zodat er kennis ontwikkeld en toegepast wordt die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met behoefte aan langdurige zorg en ondersteuning. Jaarlijks gaat er binnen dit programma een subsidieronde open die gericht is op kennisontwikkeling.