Create Health: een samenwerking tussen de zorg, wetenschap en creatieve industrie

Eindpublicatie van het programma
Met haar creatieve vermogen en ontwerpkracht is de creatieve industrie in staat om tot prachtige innovaties te komen. Zo ook in de gezondheidszorg. In het onderzoeksprogramma 'Create Health' werd onderzoek gedaan naar hoe e-health applicaties kunnen bijdragen aan uitdagingen rondom dementie, overgewicht en eenzaamheid. Op deze pagina krijgt u inzicht in de opbrengsten van het programma.

Doel van het programma

Create Health richtte zich op gezond en actief ouder worden, waarbij de focus lag op 3 thema’s:

  • Langer zelfstandig thuis met dementie;
  • Leefstijlbeïnvloeding en voorkomen van overgewicht;
  • Het voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. 

De nieuwe inzichten en geleerde lessen wat betreft samenwerking tussen drie zeer verschillende sectoren kunnen worden ingezet in vervolgprojecten, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van apps.

Een unieke samenwerking tussen de zorg, wetenschap en creatieve industrie

Het bijzondere aan Create Health is de interdisciplinaire benadering, een samenwerking tussen 3 verschillende velden: de zorg, wetenschap en creatieve industrie. In deze publicatie krijgt u inzicht in de opbrengsten van het programma, door middel van interviews met commissieleden en projectleden. U ontdekt hoe samenwerking tussen zeer verschillende partijen kan leiden tot interessante, vernieuwende resultaten. Juíst door buiten de kaders van de standaard manier van onderzoek doen te denken. De resultaten uit Create Health dienen als inspiratiebron voor toekomstige unieke samenwerkingen tussen verschillende velden.

De onderzoeksprojecten

In totaal zijn er 10 onderzoeksprojecten en 1 overkoepelend project binnen het programma gesubsidieerd. De projecten zijn zeer verschillend, maar het ontwikkelen van methoden, het includeren en de privacy-uitdagingen van de doelgroepen zijn vergelijkbaar. In het ene project werd met VR digitale natuur voorgetoverd, om bij ouderen verbondenheid en welbevinden te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen. Bij een ander project werd onderzocht hoe spellen obesitas en goed eten bespreekbaar kunnen maken. Bij weer een ander project werd het effect van geluid op het geheugen van mensen met dementie onderzocht. Door het overkoepelende project CHIWAWA is een meta-analyse gedaan op basis van de uitkomsten én ervaringen van de tien verschillende projecten.

We hebben gesproken met projectleiders van 3 projecten en met commissieleden. Bekijk deze interviews hieronder.

Afbeelding

Interview | Hoe kijken de commissieleden terug op Create Health?

De onafhankelijk gekozen commissie van Create Health bestaat uit acht experts met brede kennis in het veld. De taak van de commissie was het beoordelen van de projecten en het adviseren bij vraagstukken.
Afbeelding

Interview | Het overkoepelende project: CHIWaWA

CHIWaWA was het overkoepelende project van Create Health waarin een meta-analyse is gedaan. CHIWaWA maakt duidelijk hoe de werelden van design, techniek en zorg succesvol tot elkaar kunnen komen.
Afbeelding

Interview | Hoe kunnen verhalen het gesprek rond obesitas opstarten?

Lang niet iedereen praat graag over zijn gezondheid, ontdekten de projectleden van Healthy Story Telling. In dit project onderzochten de projectleden de kracht van vertellen van, luisteren naar, en reageren op verhalen bij het bevorderen van gedragsverandering.
Afbeelding
Create Health Everyday sounds of dementia

Interview | Co-creatie bij het ontwikkelen van geluidsdragers voor mensen met dementie

Geluiden kunnen je meenemen naar een andere tijd en plek, waarbij herinneringen bovenkomen. In het project Everyday Sounds of Dementia werd geprobeerd mensen met dementie die ervaring te geven met behulp van input van medewerkers en bewoners.

Boek: 'Create Health Ways of Working'

In het boek Create Health Ways of Working: Insights from ten eHealth innovation research projects staan alle projecten uit het programma uitgebreid beschreven. Het boek sluit af met aanbevelingen voor toekomstige onderzoeksconsortia, financiers en de praktijk (creatieve industrie, zorgsector en doelgroep) en beschrijft een tool (op basis van het Research Pathway Model) als instrument om het gesprek tussen stakeholders van innovatieprocessen in de zorg te ondersteunen. Het ebook is gratis te downloaden als pdf.

Samenwerkende organisaties

Binnen Create Health werkten in totaal 62 verschillende organisaties samen. Gemiddeld deden er per project 6 organisaties mee. Bekijk hieronder de verdeling van organisaties die betrokken waren bij het programma.

Afbeelding
Create Health samenwerkende organisaties

Dankwoord

Graag heb ik, Betty Meyboom-de Jong, de uitnodiging aanvaard om voorzitter van de commissie van Create Health te worden. In het Nationaal Programma Ouderenzorg heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over de ouderenzorg. Nadat dit programma was afgelopen was ik benieuwd naar innovatieve, moderne invalshoeken uit de wereld van design en IT. Daarnaast behoor ik, hoewel ik zelf niet te maken heb met dementie, obesitas of eenzaamheid, met mijn tachtig jaar tot de doelgroep ouderen.

Samenwerking tussen alle betrokkenen en op alle niveaus was een eerste vereiste binnen alle projecten. Het gaat hierbij om samenwerking tussen wetenschappers uit de wereld van design en de zorg, tussen academici en praktijkpartners en tussen de onderzoekers en de mensen om wie het gaat met hun naasten en zorgmedewerkers. Die laatsten moesten in hun schaarse tijd gelegenheid vinden om patiënten te motiveren, pilots te toetsen en feedback te geven. De uitdaging is om zorgmedewerkers en ontwerpers één taal te laten spreken. Daarnaast werkt het positief als beiden gemotiveerd worden voor een idee dat aanvankelijk onuitvoerbaar lijkt.

Het is fantastisch dat er met het Create Health programma innovatieve middelen beschikbaar zijn gekomen om problemen bij de drie doelgroepen aan te pakken. Ook is het prettig dat veel ouderen en zorgprofessionals wilden meewerken. Het is gelukt om zowel de zorgzame als de creatieve geesten te enthousiasmeren. Ik heb veel bewondering voor de vasthoudendheid waarmee alle onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en hun naasten deelnamen. Door de COVID-19 pandemie konden er geen interviews of samenkomsten worden georganiseerd. Ondanks deze verstoring vonden de betrokkenen toch manieren om het onderzoek tot een goed eind te brengen. ZonMw heeft samen met de commissieleden hieraan bijgedragen, door verzoeken om verlenging of verandering van plannen flexibel mogelijk te maken. Het programma dat aanvankelijk vier jaar zou duren is met zeven jaar uitgelopen. Naar mijn idee was het de moeite waard. Veel dank aan allen.

Betty Meyboom-de Jong, voorzitter commissie

Afbeelding
Betty Meyboom-de Jong Create Health
Ik heb veel bewondering voor de vasthoudendheid waarmee alle onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en hun naasten deelnamen.
Betty Meyboom-de Jong
Voorzitter van de commissie van Create Health

De afbeelding in de header komt uit het project 'Growing Roots: Connecting Elderly through Virtual Nature Spaces'*