Algemene subsidiebepalingen zijn de verplichtingen die de subsidieontvanger bij het aanvaarden van een subsidie krijgt opgelegd. Daarnaast staan er basisprincipes en voorwaarden in die voor het hele proces van subsidieverstrekking relevant zijn.

Kern van de Algemene subsidiebepalingen zijn de verplichtingen die de subsidieontvanger bij het aanvaarden van een subsidie krijgt opgelegd. Daarnaast staan er basisprincipes en voorwaarden in die voor het hele proces van subsidieverstrekking relevant zijn. Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over: het open access-beleid, definities, het aanvragen van subsidie, het opvolgen van relevante gedragscodes, het verplicht publiceren, de subsidievaststelling en de financiën. De Algemene subsidiebepalingen zijn dus gedurende de hele periode dat u contact heeft met ZonMw van belang.

Bepalend voor welke subsidiebepalingen/voorwaarden van toepassing zijn op uw project is welke in het honoreringsbesluit van toepassing zijn verklaard.

Downloads

Verklaring akkoord indienen

De aanvrager moet uiterlijk een week na indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag de ‘verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ naar ZonMw sturen. Deze dient ondertekend te worden door zowel de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke. Hiermee vervalt de eis om de uitgewerkte subsidieaanvraag als geheel te ondertekenen en als hard copy naar ZonMw te sturen. ZonMw sluit met deze duurzame oplossing aan bij artikel 8, lid 6, van de Algemene subsidiebepalingen. 

Download hier het formulier

Positief oordeel METC/CCD

Voor bepaalde projecten is positief oordeel van een erkende medisch-ethische commissie (METC) of een projectvergunning van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) nodig. Vragen hierover vindt u in het aanvraagformulier. Als aanvrager doet u er verstandig aan na te gaan of een positief oordeel voor u vereist is. Volgens onze subsidiebepalingen kan een project, waarbij dit nodig is, niet starten met de inclusie van proefpersonen of proefdieren zonder afschrift ervan. Voor het aanvragen van de METC-verklaring of een CCD-vergunning kunt u € 2000,- begroten. 

Bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) vindt u meer informatie over de METC. Informatie over vergunningen voor dierproeven vindt u op de website van de CCD

Financiën

Vrijstelling staatssteun

Subsidies die ZonMw verstrekt worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Ondanks dat er sprake kan zijn van staatssteun, kan ZonMw in veel gevallen toch subsidie verstrekken met behulp van 3 vrijstellingsverordeningen: de-minimis, AGVV en DAEB. In de subsidieoproepen staat welke regeling van toepassing is.

Lees meer over de vrijstelling staatssteun

BTW afdragen?

Subsidies worden inclusief BTW verleend. Of u over de subsidie BTW moet betalen, hangt ervan af wat u voor een tegenprestatie levert. Levert u geen tegenprestatie aan ZonMw voor de subsidie, dan betaalt u geen BTW. U betaalt wel BTW als het een vergoeding is voor een opdracht van ZonMw of ZonMw heeft rechtstreeks voordeel van de activiteiten waarvoor de subsidie is gegeven.

Begrotingen

Uw subsidieaanvraag dient u altijd samen met een uitgewerkte begroting in. Lees voordat u het begrotingsformulier invult, eerst de algemene subsidiebepalingen/voorwaarden van ZonMw.

Kies het begrotingsformulier voor uw type instelling. Het bevat de onderdelen personeel, materieel, implementatiekosten, overige kosten en bijdragen van derden. 

Downloads Begrotingen

Downloads Salaristabellen

Controleprotocol

Het controleprotocol van ZonMw is afgestemd met de Koninklijke NIVRA en door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) op uitvoerbaarheid getoetst. Het is per 1 januari 2011 van kracht en van toepassing voor alle projecten van ZonMw waarop de subsidievoorwaarden van 1 januari 2009 van toepassing zijn. 

Met ingang van 2011 is de modeltekst Accountantsverklaring (bijlage B) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de bijgevoegde standaard controleverklaring gekomen. Deze verklaring is opgesteld en voorgeschreven door het NIVRA en wordt vanaf 2011 gebruikt ter begeleiding van alle projecten waarover de controlerend accountant een oordeel moet afgeven. Subsidie ontvangende instellingen van ZonMw die in 2011 verzocht zijn een verklaring te verstrekken over de afgeronde projecten in 2011 bij hun instelling, worden vriendelijk verzocht hun verantwoording te voorzien van het model controleverklaring zoals deze nu op de website geplaatst is.

Download

Vergoedingsregeling Benchfee

Dit is een extra vergoeding, welke wordt toegekend naast de vergoedingen voor personele- en materiële kosten op een project. Projecten die op of na 1 april 2001 zijn gehonoreerd (= de datum van de brief waarmee het subsidiebesluit/de subsidietoekenning wordt medegedeeld), ontvangen standaard een benchfee van € 4.538,- . Voor toekenningen vanaf 01-07-2004 geldt een benchfee van € 5.000,-.
 
In het contract met de VSNU is over de benchfee het volgende vastgelegd:
Voor promovendi (uitgaande van een vierjaarsaanstelling) en senior wetenschappelijk medewerkers (uitgaande van een tweejaarsaanstelling) wordt een persoongebonden benchfee van € 5.000 ter beschikking gesteld. Bij een aanstellingsduur korter dan vier respectievelijk twee jaar wordt de benchfee proportioneel toegekend.

(Aanvullende) afspraak

Voor het verstrekken van de benchfee aan promovendi, die worden aangesteld voor een periode korter dan 4 jaar als gevolg van de nieuwe constructies rond aanstelling en aanstellingsduur bij promoties wordt een ondergrens van 2 jaar aangehouden. Bij aanstelling van promovendi langer dan twee jaar wordt dan de volledige benchfee verstrekt. 
 
Deze afspraak geldt ook voor de 3-jarige promovendus, die al een jaar promotie in zijn masterfase heeft doorlopen. 
 
De benchfee is bedoeld voor promotiekosten en (buitenlands) congresbezoek. De benchfee is bestemd voor de projectuitvoerder, maar wordt ter beschikking gesteld aan de projectleider. De uitvoerder heeft er dus recht op. De aanwending van de benchfee dient overlegd te worden tussen projectleider en projectuitvoerder. Voor promovendi is de tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift in de benchfee opgenomen. Hierdoor kunnen promovendi op dit type projecten geen aanspraak meer maken op aparte vergoedingen voor drukkosten van het proefschrift. De benchfee kan echter naar eigen inzicht van projectleider-projectuitvoerder worden aangewend. 

Wanneer accountantsverklaring?

Kleinere instellingen hoeven bij toekenningen na 1-1-2009 geen accountantsverklaring meer te overleggen aan ZonMw. Alleen universiteiten en UMC's dienen jaarlijks een accountantsverklaring in te dienen. Wel worden kleinere instellingen bij steekproef verzocht om over een bepaald jaar, over hun afgeronde projecten een accountantsverklaring te overleggen. Projecten toegekend voor 1-1-2009 dienen nog steeds voor toekenningen > €125.000,-- een accountantsverklaring te overleggen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website