Citrienfonds 3

Sinds 2014 werken universitaire medische centra (umc’s) binnen het Citrienfonds samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden.

Aanleiding

Het Citrienfonds startte als programma bij ZonMw in 2014 met als doel het bevorderen van een toekomstbestendige gezondheidszorg. Dit deed het Citrienfonds de afgelopen 9 jaar op het gebied van eenduidig registreren van zorginformatie, de zorg efficiënter en toegankelijker maken met behulp van technologie, terugdringen van onnodige zorghandelingen en trefzekere zorg voor patiënten met kanker. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over het vervolg van het Citrienfonds de komende jaren. Waaruit het Citrienfonds 3 (2024-2028) is ontstaan.

Doel 

De overkoepelende doelstelling voor het Citrienfonds 3 is het bevorderen van een toekomstbestendige gezondheidszorg door bij te dragen aan de in het IZA omschreven beweging naar passende zorg. Er zijn verschillende belangrijke opgaven in de zorg om deze toekomstbestendig te maken, zoals het verkleinen van gezondheidsachterstanden, meer doen met minder mensen en het verduurzamen van de zorg. Het Citrienfonds 3 gaat zich richten op innovatieve oplossingen voor deze genoemde opgaven en deze in de praktijk brengen via de volgende 3 programmalijnen:

  1. Verkleinen gezondheidsachterstanden: gericht op kansen en uitdagingen van de digitale zorg(transformatie) in relatie tot gezondheidsachterstanden.
  2. Innovatie van de arbeidsmarkt en nieuw werkgeverschap in de zorg: gericht op het versnellen en realiseren van anders en/of slimmer organiseren van werk, en een andere manier van denken en handelen van werkgevers en zorgverleners.
  3. Duurzaamheid in de zorg: gericht op inzicht op de integratie tussen passende zorg en de beweging naar groene of klimaatneutrale zorg en op bewustwording.

Samenwerking 

Het Citrienfonds is bij ZonMw belegd en is een samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Waarbij de NFU verantwoordelijk is voor de inhoudelijke koers en kaders van de programma’s die binnen het Citrienfonds lopen en de uitvoering daarvan. In het verlengde hiervan droeg de NFU de inhoudelijke thema’s aan die de basis vormen voor de programma’s die onder het Citrienfonds vallen. ZonMw is verantwoordelijk voor de beoordeling, monitoring, coördinatie en evaluatie. Voor verheldering van sturingslijnen en bevordering van samenwerking is een governancenotitie opgesteld in 2019 en deze is ook van kracht voor het Citrienfonds 2024-2028. 

Bovenstaande onderwerpen adresseren actuele thema’s uit het IZA, waar al meerdere initiatieven op lopen. Om overlap te voorkomen, draagvlak te creëren, doorgeleiding te versnellen en impact te versterken in beleid en praktijk, zoeken ZonMw en de NFU samenwerking en afstemming met verschillende programma’s en initiatieven, zowel binnen als buiten ZonMw.

Programmacommissie Citrienfonds

Voorzitter

M. (Mirjam) van 't Veld

Leden

  • Drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier
  • Drs. A.D. (Anoeska) Mosterdijk
  • Prof. dr. W. (Wim) van Harten
  • Dr. W. (Wendy) Wagenaar

Commissieleden worden in de loop van de tijd aangevuld. 

Kenmerken

Status:
Aankomend
Budget:
€ 28.000.000
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
Vervolg op programma:

Contact

Kees-Jan den Heijer

Senior programmamanager
citrienfonds [at] zonmw.nl

Paula du Pont

Programmamanager
citrienfonds [at] zonmw.nl