Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op deze pagina worden de besluiten op Woo-verzoeken aan ZonMw en de daarmee openbaar gemaakte documenten geplaatst. Daarmee is die informatie voor iedereen beschikbaar.

In ontwikkeling

Deze pagina is in ontwikkeling. Nog niet alle Woo-besluiten en/of besluiten van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn hier opgenomen. ZonMw plaatst geleidelijk en met terugwerkende kracht alle Woo- en Wob besluiten van voor 1 januari 2023.

Openbaar gemaakte informatie na Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken en de besluiten (met bijbehorende bijlagen) die door ZonMw zijn genomen vanaf 1 januari 2023. De informatie wordt openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek daartoe. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoekers onleesbaar gemaakt.

Veelgestelde vragen

Na het binnenkomen van een Woo-verzoek heeft ZonMw 4 weken de tijd om op dit verzoek te reageren. Soms is 4 weken niet genoeg om alle informatie bij elkaar te zoeken. In dat geval mag ZonMw nog 2 weken extra over een reactie doen. 

Als er veel informatie is opgevraagd, of als er veel afstemming met derden nodig is, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval neemt ZonMw altijd contact op met de indieners van een Woo-verzoek om afspraken te maken, bijvoorbeeld over welke informatie zij eerst willen ontvangen.   

Voor meer informatie over de Wet open overheid kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo 

Ja, dat kan. Soms neemt de beantwoording van een Woo-verzoek meer tijd in beslag dan de 6 weken die daarvoor beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat er veel documenten zijn opgevraagd. Of omdat een deel van de documenten niet van ZonMw afkomstig is, maar van andere partijen, zoals een ministerie of een aanvrager. In zo’n geval is ZonMw verplicht om bij deze partijen naar hun mening over openbaarmaking te vragen. Dat heet een zienswijze. De zienswijze wordt meegenomen in het besluit of een document wel of niet openbaar gemaakt wordt. 

Als beantwoording meer dan 6 weken tijd in beslag neemt, kan de deadline van een reactie worden verschoven. ZonMw neemt in zo’n geval altijd contact op met de indiener over de prioritering van de afhandeling van hun verzoek. 

 

Sommige informatie mag niet gedeeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. In via Woo-verzoeken opgevraagde documenten wordt dat soort informatie zwartgelakt. Mocht er informatie onleesbaar gemaakt zijn, dan vermelden we in het antwoord op het Woo-verzoek waarom dit is gedaan. 

Vragen of een Woo-verzoek

Heeft u specifieke vragen of een verzoek in het kader van de Wet open overheid? U kunt per mail contact opnemen via secretariaatkc@zonmw.nl