Subsidierondes & resultaten

Enkelvoudige onderzoeksvragen

Subsidieronde 2022

Er staat nu een nieuwe subsidieronde Enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde open. De deadline voor het indienen van projectideeën is 1 november 2022. 

Subsidieronde 2019

Begin 2021 zijn 7 projecten van start gegaan. Deze projecten zijn gefinancierd vanuit de subsidieronde Enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde. Het doel van deze subsidieronde is om met bijvoorbeeld een literatuurstudie en/of gebruik makend van bestaande data, zoals de NIVEL- of universitaire netwerk-zorgregistraties, of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign, in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Complexe onderzoeksvragen

4 projecten die gefinancierd zijn vanuit de subsidieronde Complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde. Het doel van deze subsidieronde is het beantwoorden van complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Daarvoor is een ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig. Kenmerkend voor dit onderzoek is een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie.

Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

Met deze subsidieronde willen we binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken beschrijven, evalueren en verbeteren. Aansluitend bij de aanbevelingen van de kennisagenda De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wordt de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderbouwd met minimaal 1 van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid vanuit de brede benadering van gezondheid, kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en/of het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim). De volgende 6 projecten krijgen subsidie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website