Verwachte GGG-subsidieoproepen 2022

Ronde Onderzoek met Bestaande Data: eerste halfjaar 2022

Een nieuwe subsidieronde gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers kan onder voorbehoud worden verwacht in het eerste halfjaar van 2022.

Open Ronde 12: begin juli 2022

De Open Ronde van het programma Geneesmiddelen zal ook in 2022 weer open gaan aan het begin van het derde kwartaal. De ronde richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.
 

Lopende subsidierondes

Complexe Interventies Ronde 3

Voor Complexe Interventies Ronde 3 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag moet zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk:
  het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

  Er zijn 6 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.

  Zie ook de informatiepagina Complexe Interventies Ronde 3

Tijdpad:

Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

half juni 2022
half december 2022

Open Ronde 11

Open Ronde 11 richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Er zijn 27 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Open Ronde 11

Tijdpad:

Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

medio juli 2022
medio januari 2023

STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

De STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) heeft als doel het effectiever inzetten van een geneesmiddel óf het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. 
Met deze subsidieronde wil ZonMw effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. In deze subsidieronde zullen we maximaal 4 proeftuinen honoreren. Projecten die in deze subsidieronde voor honorering in aanmerking willen komen, dienen een (of meerdere) van onderstaande interventies te kiezen, op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde.

Er zijn 6 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Deze samenwerkingsverbanden staan onder begeleiding van het Make-It consortium.

Zie ook de informatiepagina STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

Tijdpad:

Interview:

Bekendmaking toekenning proeftuinen:

week 24 - 13 juni t/m 17 juni 2022
(precieze datum nader te bepalen)
Uiterlijk begin juli 2022

Grote Trials Ronde 5

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 32 projectideeën ontvangen. Medio maart zullen de aanvragers het advies van de commissie ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 5

Tijdpad:

Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 5 juli 2022, vóór 14.00 uur
19 augustus 2022
donderdag 8 september 2022, vóór 14.00 uur
eerste helft november 2022
tweede helft december 2022

medio februari 2023
medio maart 2023
september 2023

Subsidieronde 'Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk'

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Een van de uitdagingen bij het verder brengen van kennis naar de dagelijkse praktijk is er voor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Met deze nieuwe subsidieronde wil ZonMw kennis verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten verder brengen met structurele inbedding in de praktijk als doel.

Van de 13 projectideeën hebben 5 projecten een positief advies ontvangen.

U kunt het themawebinar: 'Implementatie van start tot finish - # hoedan?’ van 9 september terugkijken

Tijdpad:

Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:

begin juni 2022
medio juni 2022
medio oktober 2022

Rediscovery Ronde 5

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Er zijn 6 uitgewerkte subisideaanvragen ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 5

Tijdpad:

Besluit:
Uiterlijke startdatum:

uiterlijk eind juni 2022
uiterlijk begin januari 2023

Gezamenlijke subsidieronde ZonMw / Hartstichting

De gezamenlijke subsidieronde van ZonMw en de Hartstichting, beide lid van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is geopend. In deze ronde kunnen voorstellen worden ingediend voor de ontwikkeling van een nationale en duurzame infrastructuur voor cardiovasculair registratie-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen. In het project dient tevens een proof of concept te worden uitgevoerd middels observationeel, retrospectief onderzoek en een prospectief onderzoek naar farmacotherapeutische behandeling van chronische hartfalenpatienten.
Er is 1 project gehonoreerd.

Tijdpad:

Proposal prospective study/studies:

2 november 2022, 14.00 uur

BeNeFIT Call 2

Voor de tweede keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro.

Er zijn 5 aanvragen die doorgaan naar de volgende fase, waarin zij onder meer een haalbaarheidsonderzoek verrichten.

Tijdpad:

Definitieve beslissingsbrief:

30 juni 2022

Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie

Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen.

De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese in samenhang met de secundaire uitkomstmaten in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert.

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar.

Tijdpad:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten, PFN en
aanvullend advies CBG/ZIN:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

9 juli 2022, 14.00 uur

23 augustus 2022*
6 september 2022
Tweede helft oktober 2022
Tweede helft april 2023
*Wanneer ZonMw ten tijde van deze datum nog niet alle referentrapporten heeft ontvangen voor uw aanvraag, kan tot een week voor de deadline voor het indienen van het wederhoor een referentrapport worden nagezonden aan u.

Gerelateerde pagina's

Meer informatie over alle gehonoreerde projecten binnen de verschillende rondes van het GGG-programma is te vinden op de pagina: Subsidierondes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website