Verwachte GGG-subsidieoproepen 2022-2023

Personalised Medicine Ronde

Open: Q4 2022
______________________________________________________

BeNeFIT call 3

Open: september/oktober 2022

Gezamenlijke subsidieronde vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en DoelmatigheidsOnderzoek (DO)
______________________________________________________

Complexe Interventies Ronde 4

Open: januari 2023
______________________________________________________

Grote Trials Ronde 6

Open: eind 2022
_______________________________________________________

Ronde Onderzoek met Bestaande Data: eerste halfjaar 2023

Een nieuwe subsidieronde gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers kan onder voorbehoud worden verwacht in het eerste halfjaar van 2023.

Disclaimer: de informatie over de planning van de subsidierondes is onder voorbehoud en kan nog veranderen.
 

Lopende subsidierondes

Open Ronde 12

Open Ronde 12 richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Zie ook de informatiepagina Open Ronde 12

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

2e helft december 2022
donderdag 16 maart 2023, voor 14.00 uur
18 april 2023
2 mei 2023, 14.00 uur
medio juli 2023
medio januari 2024

Rediscovery Ronde 6

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 6

Tijdpad

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadlineindienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

dinsdag 4 oktober 2022, 14.00 uur
medio maart 2023
uiterlijk eind maart 2023
dinsdag 16 mei 2023, 14.00 uur
medio juni 2023
dinsdag 4 juli 2023, 14.00 uur
uiterlijk eind november 2023
uiterlijk begin juni 2024

Grote Trials Ronde 5

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 12 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio maart 2023 zullen de aanvragers het advies van de commissie ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 5

Tijdpad:

Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

eerste helft november 2022
tweede helft december 2022

medio februari 2023
medio maart 2023
september 2023

Subsidieronde 'Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk'

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Een van de uitdagingen bij het verder brengen van kennis naar de dagelijkse praktijk is er voor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Met deze nieuwe subsidieronde wil ZonMw kennis verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten verder brengen met structurele inbedding in de praktijk als doel.

Van de 13 projectideeën hebben 5 projecten een positief advies ontvangen.

U kunt het themawebinar: 'Implementatie van start tot finish - # hoedan?’ van 9 september terugkijken

Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg

Gezamenlijke subsidieronde vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO). Heeft uw project uit één van bovenstaande programma’s mooie resultaten opgeleverd om de zorg te verbeteren? Pak door met een implementatieproject voor passende zorg in de praktijk.

Zie subsidieoproep Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Tijdpad

Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:

Begin - medio oktober 2022
Medio - eind oktober 2022
Medio december 2022

Tijdpad:

Besluit:

medio oktober 2022

Implementatie fellows

Gezamenlijk subsidieronde vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Langdurige zorg (JZOJP) en Preventie.
Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte.
Zie subsidieoproep ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship

Tijdpad

Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Commissievergadering
Besluit:
Uiterlijke startdatum:
Start opleiding:

24 november 2022
14 december 2022, 14.00 uur
Medio februari 2023
Maart-april 2023
Rond zomer 2023
Najaar 2023

BeNeFIT Call 2

Voor de tweede keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro.

Er zijn 4 aanvragen die de laatste fase moeten doorlopen.

Tijdpad:

Definitieve beslissingsbrief:

najaar 2022

Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie

Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen.

De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese in samenhang met de secundaire uitkomstmaten in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert.

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar.

Tijdpad:

Besluit:
Uiterlijke startdatum:

Tweede helft oktober 2022
Tweede helft april 2023
*Wanneer ZonMw ten tijde van deze datum nog niet alle referentrapporten heeft ontvangen voor uw aanvraag, kan tot een week voor de deadline voor het indienen van het wederhoor een referentrapport worden nagezonden aan u.

STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

De STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) heeft als doel het effectiever inzetten van een geneesmiddel óf het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. 
Met deze subsidieronde wil ZonMw effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten.

In deze subsidieronde zijn 4 proeftuinen gehonoreerd. Deze projecten hebben gekozen voor een (of meerdere) van interventies op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde. Ook deze samenwerkingsverbanden staan onder begeleiding van het Make-It consortium.

Lees meer informatie over de vier projecten uit: STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 1

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum proeftuinen:

z.s.m. maar uiterlijk eind 2022

Complexe Interventies Ronde 3

Voor Complexe Interventies Ronde 3 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag moet zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk:
  het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

  Er is aan 2 projecten subsidie verleend.

  Zie ook de pagina Gehonoreerde projecten Complexe Interventies Ronde 3

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum projecten:

half december 2022

Rediscovery Ronde 5

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Er zijn 4 projecten gehonoreerd.

Zie ook de pagina Gehonoreerde projecten Rediscovery Ronde

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum:

uiterlijk begin januari 2023

Tijdpad:

Proposal prospective study/studies:

2 november 2022, 14.00 uur

Gerelateerde pagina's

Meer informatie over alle gehonoreerde projecten binnen de verschillende rondes van het GGG-programma is te vinden op de pagina: Subsidierondes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website