Stakeholders

Het ministerie van VWS investeert al sinds 1999 in het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Het is een van de instrumenten die het ministerie inzet voor een betere en betaalbare zorg.

De belangrijkste stakeholders in het programma zijn:

Patiëntenfederatie Nederland

In de beoordelingsfase van projectvoorstellen adviseert Patiëntenfederatie Nederland de commissie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek of er kennis wordt ontwikkeld waar patiënten behoefte aan hebben. Ook wordt de betrokkenheid van en de haalbaarheid voor patiënten bij het onderzoek beoordeeld. De Patiëntenfederatie Nederland benut daarvoor haar patiëntenpanels. Bovendien stelt ZonMw eisen aan patiëntenparticipatie bij de opzet en uitvoering van onderzoek.

Meer informatie:

Federatie Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen

Het grootste deel van de projecten in dit programma gaat over de medisch specialistische zorg. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) levert een belangrijke bijdrage aan het (doelmatig) gebruik van kennis. De wetenschappelijke verenigingen hebben een belangrijke rol in het identificeren van de terreinen waarop potentieel veel doelmatigheidswinst te bereiken is. Steeds vaker wordt dit vastgelegd in kennisagenda’s. Bovendien is er nauwe samenwerking bij het koppelen van kennis uit het programma DoelmatigheidsOnderzoek aan de Richtlijnendatabase.

Meer informatie:

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (ZIN) gebruikt kennis uit het programma om de minister te adviseren over het basispakket. Al in de beoordelingsfase van projectvoorstellen in het programma, bekijkt ZIN of de kennis die wordt ontwikkeld daarvoor bruikbaar is. Daarnaast worden voor de pakketadvisering bruikbare onderzoeksresultaten aan ZIN geleverd. Speciale samenwerking is er bij de procedure Voorwaardelijke Toelating. Zorginstituut Nederland voert deze procedure uit voor het ministerie van VWS. ZonMw kan kosteneffectiviteitsonderzoek naar zorg die via deze procedure voorwaardelijk wordt toegelaten, financieren vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Meer informatie:

Voorwaardelijk toegelaten zorg op de website van Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen de kennis uit doelmatigheidsonderzoek gebruiken voor de zorginkoop. In enkele projecten treden verzekeraars op als cofinancier.

Internationale samenwerkingsverbanden

ZonMw is lid van de International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). Deze organisatie bevordert uitwisseling en samenwerking tussen haar leden. In Europa wordt op het gebied van HTA door verschillende landen samengewerkt in de EUnetHTA.

Website: INAHTA en EUnetHTA

Overige samenwerkingspartners

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website