Over dit programma

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg.

In 2017 heeft het ministerie van VWS ruim 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit programma te verlengen voor de periode 2019 tot en met 2021. Het is één van de instrumenten die het ministerie inzet voor een betere en betaalbare zorg. In de zorgakkoorden spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek is hierbij van groot belang. ZonMw financiert onderzoek dat aansluit bij de prioriteiten die zorgpartijen zelf hebben bepaald.

Type onderzoek

Doelmatigheidsonderzoek levert kennis op over de kosteneffectiviteit van interventies en richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Subsidierondes

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek organiseert open subsidierondes (70% van de beschikbare financiële middelen) en gerichte subsidierondes (30% van de middelen)

Open ronde

Jaarlijks organiseert ZonMw een open subsidieronde voor doelmatigheidsonderzoek. Onderzoekers kunnen hiervoor, in samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en beleidspartijen, projectideeën indienen. Subsidieoproepen worden veelal in de zomer gepubliceerd, de deadline voor indienen is dan in september.

Momenteel staat de subsidieoproep ‘Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies’ open. De oproep sluit op 18 september 2018 om 14:00.

Gerichte subsidierondes

Een gerichte subsidieronde wordt georganiseerd voor onderzoek naar actuele beleidsrelevante doelmatigheidsvragen. Deze vragen kunnen worden geagendeerd door beleidspartijen zoals VWS en Zorginstituut Nederland. Ook doelmatigheidsvragen die uit een zorgakkoord voortvloeien, passen binnen deze subsidierondes. Meestal kunnen alleen partijen die daarvoor een uitnodiging ontvangen hiervoor een voorstel indienen. De volgende gerichte subsidierondes lopen momenteel binnen DoelmatigheidsOnderzoek:


1.    Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda

In het kader van de Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda zijn in de afgelopen periode al drie subsidierondes georganiseerd. Op dit moment staat er nog één afsluitende ronde open.
De subsidierondes zijn bedoeld voor zorgevaluatie op de 30 aandoeningen die centraal staan op de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg in het Jaar van de Transparantie (2015). Het betreft rondes op uitnodiging: betrokken HLA-partijen en betrokken wetenschappelijke verenigingen kunnen een projectvoorstel indienen op een gezamenlijk geprioriteerde doelmatigheidsvraag per aandoening, met instemming van de Federatie Medisch Specialisten.
Op dit moment zijn er op 16 verschillende aandoeningen projecten gehonoreerd. Voor de ronde die op dit moment nog openstaat kunnen projectvoorstellen tot uiterlijk 2 november 2017 worden ingediend.

Meer informatie:


2.    Procedure Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek via onderzoek gegevens worden verzameld over de (kosten)effectiviteit van de zorg. Binnen deze gerichte ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek is budget beschikbaar om dit onderzoek te doen. Partijen kunnen een procedure starten door een dossier in te dienen. Deze procedure wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Aan de hand van gegevens die uit deze onderzoeken naar voren komen, kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket.

Meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland:


3.    Onderzoek naar effectiviteit van hulphonden bij epilepsie

Naar aanleiding van een amendement heeft VWS aan ZonMw de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effectiviteit van hulphonden bij epilepsie. Zorginstituut Nederland zal de uitkomst gebruiken om een duiding / advies aan de minister uit te brengen over deze interventie in relatie tot het verzekerd pakket. Recent, september 2017, is een voorstel voor dit onderzoek gehonoreerd door ZonMw. Het onderzoek gaat nog in 2017 van start. Binnenkort is er een samenvatting beschikbaar van dit project op de ZonMw-website.

Meer informatie:

Naar de ZonMw pagina van de “Haalbaarheidsonderzoek kosteneffectiviteit epilepsiehonden”

 

4.    Opschaling innovatie: Versnelde uitbreiding van netwerkzorgbenadering ParkinsonNet naar andere aandoeningsgebieden

VWS heeft ZonMw gevraagd om een bijzondere implementatiesubsidie toe te kennen voor de verspreiding en implementatie van de netwerkzorgbenadering zoals die ontwikkeld is door ParkinsonNet. Het beoogde resultaat is een leidraad netwerkzorg waarin de uitwerking voor 2 nieuwe netwerken op andere aandoeningsgebieden is opgenomen. Op 01-04-2017 is het project “Netwerkzorg, een wereld te winnen” van start gegaan binnen het programma.

Meer informatie:

Naar de ZonMw pagina van het project “Netwerkzorg, een wereld te winnen. Plan van aanpak om te komen tot doelmatige netwerkzorg.”

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website