Doelmatigheidsonderzoek in uitvoering

In de afgelopen 20 jaar is er al veel doelmatigheidsonderzoek gedaan. Op deze pagina vindt u informatie over eerdere subsidierondes, waarvan er nog diverse onderzoeken in uitvoering zijn.

Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda

In het kader van de Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda zijn in de periode van 2016-2017 vier subsidierondes georganiseerd. In deze subsidierondes zijn 24 zorgevaluaties gehonoreerd op de 30 aandoeningen die centraal staan op de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg in het Jaar van de Transparantie (2015). Het betroffen rondes op uitnodiging waarbij betrokken HLA-partijen en wetenschappelijke verenigingen projectvoorstellen hebben ingediend op een gezamenlijk geprioriteerde doelmatigheidsvraag per aandoening, met instemming van de Federatie Medisch Specialisten.

SEENEZ

In het kader van SEENEZ, wat staat voor Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg, zijn in 2016 zes zorgevaluaties gehonoreerd. Onder de vlag van SEENEZ werken de Federatie Medisch Specialisten, diverse medisch wetenschappelijke verenigingen, ZonMw en Zorgverzekeraars Nederland samen aan de kwaliteit (en kosten) van de Nederlandse gezondheidszorg door reeds toe gepaste vormen van zorg kritisch onder de loep te nemen.

Procedure Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek via onderzoek gegevens worden verzameld over de (kosten)effectiviteit van de zorg. Binnen deze gerichte ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek is budget beschikbaar om dit onderzoek te doen. Partijen kunnen een procedure starten door een dossier in te dienen. Deze procedure wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Aan de hand van gegevens die uit deze onderzoeken naar voren komen, kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket.

Onderzoek naar effectiviteit van hulphonden bij epilepsie

Naar aanleiding van een amendement heeft ZonMw via een opdracht VWS een onderzoek uitgezet naar de effectiviteit van hulphonden bij epilepsie. Het onderzoek is eind 2017 gestart. Zorginstituut Nederland zal de toekomstige uitkomsten gebruiken om een duiding / advies aan de minister uit te brengen over deze interventie in relatie tot het verzekerd pakket.

Opschaling innovatie: Versnelde uitbreiding van netwerkzorgbenadering ParkinsonNet naar andere aandoeningsgebieden

VWS heeft ZonMw gevraagd om een bijzondere implementatiesubsidie toe te kennen voor de verspreiding en implementatie van de netwerkzorgbenadering zoals die ontwikkeld is door ParkinsonNet. Het beoogde resultaat is een leidraad netwerkzorg waarin de uitwerking voor 2 nieuwe netwerken op andere aandoeningsgebieden is opgenomen. Op 01-04-2017 is het project “Netwerkzorg, een wereld te winnen” van start gegaan binnen het programma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website