Vooraankondiging subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. Binnenkort publiceren we een aantal subsidieoproepen die daarbij ondersteuning bieden.

Samenvatting

Het gaat om de volgende subsidieoproepen:

  • Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg (deadlines: 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur)
  • Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg (deadline: doorlopend tot en met 31 december 2024)
  • Voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie voor regio’s die nog geen voorbereidingssubsidie hebben ontvangen (deadline: 1 juli 2024, 14.00 uur)
  • Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg (deadline: 3 juli 2024, 14.00 uur)
  • Stimuleringssubsidie versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur (deadline: 25 juni 2024, 14.00 uur)

In mei/juni 2024 komt een subsidieoproep online voor onderzoek voor het ontwikkelen van kennis over de effecten en kosten van het anders en/of beter organiseren en samenwerken van de eerstelijnszorg. Meer informatie hierover volgt later. 

Toelichting focus subsidieoproepen

Om krachtig te kunnen vernieuwen, is een sterkere organisatie van de eerste lijn nodig. Daarom staan in het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg doelstelling 5 en 6 uit de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 centraal:

  • Hechte wijkverbanden: hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen.
  • Een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband: zorgen voor aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg, samenwerking op regionaal niveau voor een groter oplossend vermogen in de hele keten, beschikbare 24/7 infrastructuur in de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Vanuit deze hechte wijkverbanden en het regionale samenwerkingsverband kan waar mogelijk en passend ook gewerkt worden aan de andere 4 doelstellingen van de visie. 

Uitvoeringssubsidie: hechte wijkverbanden en regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband

In 2023 konden alle regio’s, in dit programma gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio, een voorbereidingssubsidie aanvragen om te anticiperen op en het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. Daar hebben 43 regio’s gebruik van gemaakt. Naar verwachting publiceren we rond 17 april 2024 de subsidieoproep ‘Regionale uitvoeringssubsidie versterking organisatie eerstelijnszorg’. Met deze subsidieoproep kan iedere regio op 1 van de 3 verschillende momenten in 2024 subsidie aanvragen om het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband, en voor iedere wijk in de regio een hecht wijkverband, op te zetten, in te richten, uit te breiden en/of te versterken. De deadlines zijn 3 juli, 25 september en 4 december 2024, 14.00 uur. 

Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg

In de Visie eerstelijnszorg 2030 is onder andere vastgesteld dat er in 2030 in elke regio een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband is, waarin de verschillende eerstelijnsdisciplines gemandateerd en met draagvlak vanuit de eigen monodisciplinaire regionale organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt dat de verschillende eerstelijnsdisciplines zich ‘per eerstelijnsdiscipline’ organiseren. Met de subsidieoproep ‘Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg’, die we naar verwachting rond 24 april 2024 openstellen, stellen we zogenaamde vouchers van € 20.000 beschikbaar met als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad. Zo kan er met afvaardiging en mandatering deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. Binnen elke regio kan per discipline 1 voucher aangevraagd worden. Samenwerking tussen paramedische disciplines wordt sterk aangemoedigd om uiteindelijk gezamenlijk tot één samenwerkingsverband te kunnen komen. Huisartsen kunnen geen gebruik maken van de vouchers. Deze subsidieoproep staat doorlopend open tot en met 31 december 2024. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Er is genoeg budget beschikbaar voor iedere discipline in iedere regio. 

Update: deze subsidieoproep is helaas vertraagd. Begin mei volgt meer informatie.

Voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie

Regio’s die nog geen voorbereidingssubsidie hebben ontvangen, kunnen een voucher van 
€ 10.000 aanvragen voor het gezamenlijk schrijven van een subsidieaanvraag voor de uitvoeringssubsidie. De vouchers kunnen vanaf halverwege mei 2024 worden aangevraagd (deadline: 1 juli 2024, 14.00 uur). 

Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg

Naar verwachting publiceren we rond eind april 2024 de subdieoproep ‘Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg’. Het doel van deze subsidieoproep is de oprichting van een samenwerkend landelijk consortium dat alle regio’s faciliteert en ondersteunt bij de versterking van de (organisatie van de) eerstelijnszorg op zowel wijk- als regioniveau. Dit omvat onder andere het opzetten en uitvoeren van een leer- en verbetercyclus, kennisdeling, monitoring van de voortgang en de evaluatie van de lopende ZonMw-projecten in alle regio’s die aangesloten zijn bij de uitvoeringssubsidie. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 3 juli 2024, 14.00 uur.

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsstructuren

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is ook afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld en regioplan opstellen. In 2023 is voor iedere zorgkantoorregio een regiobeeld opgesteld en/of geactualiseerd. Op basis daarvan zijn er 38 regioplannen geschreven. Op 19 april 2024 gaat naar verwachting vanuit het ZonMw-programma Ondersteuning regionale samenwerking de ‘Stimuleringssubsidie versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur’ open. De 38 IZA-regio’s kunnen deze subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van de organisatie en governance van 1 duurzame en aanspreekbare regionale samenwerkingsstructuur per IZA-regio. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. De uiterste deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 25 juni 2024, 14.00 uur.

ZonMw en eerstelijnszorg

Om de eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg, investeren we in de versterking van de eerstelijnszorg door kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en de toepassing daarvan. Dat doen we op verschillende manieren. Kijk voor een overzicht van onze activiteiten op www.zonmw.nl/eerstelijnszorg