Projecten voorbereiding regionale versterking organisatie eerstelijnszorg van start

De landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030 is vastgesteld. Om de regionale implementatie van deze visie te ondersteunen, is onder andere mens-, organisatie- en uitvoeringskracht nodig. Eind 2023 hebben 35 regio’s verspreid over Nederland een voorbereidingssubsidie van ZonMw ontvangen om alvast aan de slag te gaan.

Visie eerstelijnszorg 2030

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die eind januari 2024 werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. De visie is tot stand gekomen met bijdragen van Patiëntenfederatie Nederland, LHV, NHG, InEen, ZN, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNMP, KNGF, PPN, Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, NZa, ZiN, ZonMw, FMS, de Nederlandse ggz, NVZ, ZKN en VWS. 

Activiteiten

Met de voorbereidingssubsidie wordt in de regio's toegewerkt naar het:

  • samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, de regiobeelden en regioplannen

De 35 regio’s hebben een voorbereidingssubsidie ontvangen vanuit de 1e subsidieronde van het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Eind februari/begin maart 2024 wordt bekend gemaakt welke regio’s uit de 2e subsidieronde een voorbereidingssubsidie ontvangen.

Regio en betrokken partijen

De grootte van de regio wordt door de projecten zelf gevormd, en is in dit geval vaak een subregio binnen de zorgkantoorregio. Deze subregio’s komen ongeveer overeen met de huisartsenregio’s of zijn gelijk aan de gemeenten behorend bij een regioplan Binnen een regio zijn bij de voorbereidingssubsidie in ieder geval 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties, minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-organisaties) en de marktleider zorgverzekeraar betrokken. Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en bij voorkeur ook gemeenten. Bij de vervolgsubsidie in de uitvoeringsfase die vanaf het voorjaar 2024 zal starten, is een brede betrokkenheid van eerstelijnspartijen noodzakelijk. 

Vervolg en borging

In het voorjaar van 2024 komt er subsidie beschikbaar om met concrete activiteiten uitvoering te kunnen geven aan de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. Hoe deze uitvoeringsfase specifiek wordt vormgegeven, wordt momenteel verder uitgewerkt. In deze uitvoeringsfase is het belangrijk dat regio’s vanaf de start aandacht hebben voor de borging van het regionale samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is dat regionale samenwerking na 2026 wordt opgenomen in de bekostiging.

ZonMw en versterking eerstelijnszorg

De voorbereidingssubsidie komt uit het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Dit programma  sluit aan bij de landelijke visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030. Het programma staat voor een toegankelijke en kwalitatief goede eerstelijnszorg dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Het is gericht op het versterken van de eerstelijnszorg, door middel van de (door)ontwikkeling van eerstelijnssamenwerkingsverbanden op regio- en wijkniveau. Daarnaast biedt het programma ook ruimte voor een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming, samenwerkend leren, monitoring en evaluatie en (actie)onderzoek.