Kennisplatform: Preventie op waarde schatten

Hoe kan je kosten, baten en budgettaire effecten van preventie wegen? En hoe kan je deze het beste meenemen in de voorbereiding van politieke en bestuurlijke besluitvorming? Op 17 januari 2024 is het adviesrapport 'Preventie op waarde schatten' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport biedt handvatten om de besluitvorming over financiering en implementatie van preventie verder te verbeteren.

Belangrijke stap in verstevigen basis preventie

Het adviesrapport ‘Preventie op waarde schatten’ vormt een belangrijke stap in het verstevigen van de basis van preventie. Een basis waar ZonMw aan bijdraagt. Met onderzoek naar preventie werken we aan nieuwe kennis, oplossingen en innovaties en stimuleren we dat deze ook echt worden gebruikt. Dat doen we vanuit een brede definitie van gezondheid, met oog voor leefstijl, gedrag en de sociale en fysieke omgeving. Met aandacht voor passend bewijs en financiering van preventie.

Preventie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en ons zorgstelsel. Niet alleen omdat het de beste manier is om lang in goede gezondheid te leven. Maar ook omdat het duurzamer is om meer te investeren in gezond blijven en het eerlijker verdelen van kansen op een goede gezondheid.

Afbeelding
Dit rapport vormt een mooie steun in de rug voor toekomstige beleidsontwikkelingen. Het biedt een startpunt om gezondheids- en verdelingseffecten beter onderbouwd mee te nemen in beleidsoverwegingen, ook buiten het terrein van de volksgezondheid.
Véronique Timmerhuis
Directeur ZonMw

Adviesrapport ‘Preventie op waarde schatten’

In het adviesrapport ‘Preventie op waarde schatten’ (2024) staan aanbevelingen die helpen om in politieke besluitvorming beter zicht te krijgen op de kortere en langere termijn effecten van kosteneffectieve preventiemaatregelen, op de brede maatschappelijke welvaart en de daarmee samenhangende budgettaire effecten. 

Het adviesrapport en de aanbevelingen zijn opgesteld door een tijdelijk ingerichte technische werkgroep. Dit deed de werkgroep in opdracht van het Kennisplatform Preventie (KPP), naar aanleiding van een adviesaanvraag van VWS. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform.

Bekijk het adviesrapport 'Preventie op waarde schatten'

Bekijk de aanbiedingsbrief 

Leden

 • Prof. dr. Johan Polder (voorzitter)
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Tilburg University​
 • Prof. dr. Job van Exel​
  Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam​)
 • Mr. Janka Kahlman​
  Zorginstituut​ Nederland
 • Dr. Saskia Knies​
  Zorginstituut Nederland, Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit​ Rotterdam)
 • Prof. dr. Jochen Mierau​
  Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Lifelines​
 • Dr. Wouter Vermeulen​
  SEO economisch onderzoek​
 • Prof. dr. Ardine de Wit
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Vrije Universiteit​ Amsterdam
 • Dr. Bram Wouterse​
  Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam​)
 • Dr. Adriënne Rotteveel (penvoerder)​
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Adviseur

Centraal Planbureau

 • Dr. Marianne Tenand

Waarnemers

Gezondheidsraad 

 • Dr. Julianne van der Berg

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

 • Mr. drs. Pieter Boone (Directie Financieel Economische Zaken)
 • Drs. Rudo van den Brink (Directie Publieke Gezondheid)
 • Liliane de Ruiter-Nanninga, MSc (Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt)

Secretariaat

ZonMw Preventie

 • Jet Goppel, programmamanager preventie
 • Ruth Timmer, programmasecretaris preventie

Een veelheid aan aanpakken, één maat!

In het advies staat het standpunt centraal dat preventie niet anders is dan ander beleid met gezondheid als primair of secundair doel. De werkgroep adviseert één uniforme QALY-waarde te gebruiken voor al het op gezondheid gerichte beleid. Zo kan je de uitkomsten van economische evaluaties van verschillende beleidsopties -gericht op gezondheid- zo goed mogelijk vergelijken. Totdat er één uniforme QALY-waarde is vastgesteld, adviseert de werkgroep om uit te gaan van een waarde van € 50.000 per QALY.

Passend bewijs en financiering

Voor het beoordelen van bewijs voor gezondheidsbaten van preventie, geeft de werkgroep aan dat het belangrijk is om breder te kijken dan gerandomiseerde gecontroleerde studies. Want deze studies kunnen voor veel soorten van preventie niet uitgevoerd worden. De werkgroep pleit voor een regeling voor de financiering van onderzoek naar de kosten en baten van potentieel waardevolle preventiemaatregelen. Als je deze regeling combineert met een vorm van horizon scanning, kan je veelbelovende preventiemaatregelen vroegtijdig signaleren. Daarnaast is het advies om een structureel budget beschikbaar te stellen voor de financiering van preventie.

Alle kosten en baten tellen mee

Volgens de werkgroep ligt bij het agenderen en begroten van preventiebeleid de aandacht veelal op de budgettaire impact op de korte termijn. Voor preventie is deze focus echter te smal. Het is belangrijk om in de besluitvorming oog te hebben voor de monetaire en niet-monetaire kosten en baten van beleid op de korte, middellange en lange termijn. Daarbij is van belang om ook de baten die buiten de rijksbegroting of de begroting van het departement vallen, alsmede relevante verdelingseffecten (denk aan de prevalentie van gezondheidsverschillen) en wegingscriteria, mee te nemen in de besluitvorming.

Over het Kennisplatform Preventie

Het Kennisplatform Preventie houdt zich bezig met het verbeteren van de aansluiting tussen kennis, beleid en praktijk op het gebied van preventie. 

Het platform is een initiatief van het Ministerie van VWS en het is in 2018 geïnstalleerd door de staatssecretaris. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk. 

Het wordt inhoudelijk begeleid door met Ministerie van VWS. ZonMw voert het secretariaat.

Lees meer op onze pagina Kennisplatform Preventie.

Contact

ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS. 
Heeft u een vraag? Neem contact op met Jet Goppel of Ruth Timmer: kennisplatformpreventie@zonmw.nl