Kennisplatform Preventie

Hoe kan – op het gebied van preventie - de aansluiting verbeteren tussen kennis, beleid en praktijk? Het Kennisplatform Preventie heeft hierin een belangrijke rol.

Onafhankelijk platform met experts

Het Kennisplatform Preventie is een initiatief van het ministerie van VWS en is in 2018 geïnstalleerd door de staatssecretaris. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk en wordt inhoudelijk begeleid vanuit het ministerie. De voorzitter van het Kennisplatform is prof. dr. Henk Garretsen. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS.

Het Kennisplatform heeft 2 dynamische kennisagenda’s op het terrein van preventie opgeleverd, die ook gerelateerd zijn aan het ZonMw Preventieprogramma. In 2020 is de kennisagenda Samen Gezond Leven opgeleverd. In 2021 is deze geactualiseerd op het thema mentale gezondheid.  Daarna heeft het ministerie van VWS het platform gevraagd om een verdiepingsslag te maken. Met als focus: het verbeteren van de aansluiting tussen kennis & beleid, in het bijzonder op het financieringsvraagstuk van (integraal) preventiebeleid. Dit heeft geleid tot het adviesrapport Preventie op waarde schatten (2024). 

Voorzitter

 • Henk Garretsen, emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid, Tilburg University

Beleid

 • Leon Meijer, bestuurlijk aanjager voor de transformatie van de Jeugdzorg+ en de residentiële jeugdhulp bij Rijksoverheid

Praktijk

 • Joas Duister, Manager Externe relaties & Strategie bij het  SBOH 
 • Patricia Heijdenrijk, Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
 • Annette de Boer, directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden
 • Jolande Zijlstra, Innovatie-manager, Health Holland/LSH
 • Mieke Spaans Manager Strategie, Communicatie & Expertise, JOGG
 • Rik-Jan Modderkolk,Health director bij X Fit 

Kennis

 • Karien Stronks, hoogleraar Publieke Gezondheid AUMC/UvA
 • Ninette van Hasselt, Programmahoofd Expertisecentrum Alcohol & programma Alcohol en adviseur RvB, Trimbos-instituut
 • Ardine de Wit, Hoogleraar economische evaluatie van publieke gezondheidsinterventies, VU & Senior onderzoeker bij het RIVM
 • Gerjan Navis, emeritus hoogleraar voeding en geneeskunde, UMCG 
 • Dorine Collard, Senior onderzoeker bewegingswetenschap, Mulier Instituut
 • Marleen Bekker, Universitair Docent Gezond beleid en politiek , WUR
 • Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, VUMC 
 • Sebastiaan Baan, Directeur Publieke Gezondheid GGD GHOR NL
 • Fleur Boulogne, clusterhoofd Preventie, ZonMw

Inhoudelijke ondersteuning

 • Liliane de Ruiter-Nanninga, senior beleidsmedewerker Strategie & Kennis (MEVA), ministerie VWS
 • Rudo van den Brink, Clustercoördinator Kennis, Informatie en Strategie Publieke Gezondheid, ministerie VWS
 • Jet Goppel, programmamanager preventie ZonMw
 • Ruth Timmer, programmasecretaris preventie ZonMw

Adviesrapport: Preventie op waarde schatten

In december 2023 heeft het Kennisplatform Preventie aan het Ministerie van VWS een adviesrapport opgeleverd over de kosten en baten op het gebied van preventie.

Naar aanleiding van een adviesaanvraag van VWS, heeft het Kennisplatform de tijdelijke Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie (TWG-KBP) in het leven geroepen. Het rapport van de werkgroep beschrijft hoe de kosten en baten en de budgettaire effecten van preventie het beste gewogen en meegenomen kunnen worden in de voorbereiding van de politieke en bestuurlijke besluitvorming. Daarmee biedt dit rapport handvaten om de besluitvorming over financiering en implementatie van preventie verder te verbeteren. 

Het rapport is in januari 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer

De werkgroep, onder leiding van prof. dr. Johan Polder, bestond uit deskundigen uit de wereld van wetenschap en beleid en werd aangevuld met waarnemers en adviseurs vanuit het ministerie van VWS, het RIVM, de Gezondheidsraad, Zorginstituut Nederland en het Centraal Plan Bureau.  

Afbeelding

Kennisplatform: Preventie op waarde schatten

Op 17 januari 2024 is dit adviesrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht.
Afbeelding

Adviesrapport Preventie op waarde schatten (2024)

Bekijk dit adviesrapport - met handvatten om de besluitvorming over financiering en implementatie van preventie verder te verbeteren.

Leden

 • Prof. dr. Johan Polder (voorzitter)
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Tilburg University​
 • Prof. dr. Job van Exel​
  Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam​)
 • Mr. Janka Kahlman​
  Zorginstituut​ Nederland
 • Dr. Saskia Knies​
  Zorginstituut Nederland, Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit​ Rotterdam)
 • Prof. dr. Jochen Mierau​
  Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Lifelines​
 • Dr. Wouter Vermeulen​
  SEO economisch onderzoek​
 • Prof. dr. Ardine de Wit
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Vrije Universiteit​ Amsterdam
 • Dr. Bram Wouterse​
  Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam​)
 • Dr. Adriënne Rotteveel (penvoerder)​
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Adviseur

Centraal Planbureau

 • Dr. Marianne Tenand

Waarnemers

Gezondheidsraad 

 • Dr. Julianne van der Berg

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

 • Mr. drs. Pieter Boone (Directie Financieel Economische Zaken)
 • Drs. Rudo van den Brink (Directie Publieke Gezondheid)
 • Liliane de Ruiter-Nanninga, MSc (Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt)

Secretariaat

ZonMw Preventie

 • Jet Goppel, programmamanager preventie
 • Ruth Timmer, programmasecretaris preventie

Kennisagenda: Samen Gezond Leven (geactualiseerd)

In juli 2021 is de Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ geactualiseerd. In deze versie van de kennisagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. 

Naast de actualisatie (mentale gezondheid) zijn ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. Concrete handvatten en inzichten worden geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor (integrale) kennisvraagstukken op bovengenoemde terreinen.

Afbeelding

Mentale gezondheid op de agenda

Plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid Charles Wijnker nam de kennisagenda in ontvangst.
Afbeelding

Kennisagenda Samen Gezond Leven (2021)

Bekijk de geactualiseerde kennisagenda - met nadrukkelijk aandacht voor het thema 'Mentale gezondheid'

Kennisagenda: Samen Gezond Leven

In juni 2020 heeft het Kennisplatform Preventie de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ opgeleverd. Deze is gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijl gerelateerde aandoeningen om op die manier samen gezond(er) te worden en te blijven.

In deze kennisagenda worden 7 aanbevelingen gedaan aan VWS (beleidsdirecties) om meer samenhang te brengen in de programmering en financiering van onderzoek, innovatie en toepassing van kennis op het gebied van preventie. U vindt de aanbevelingen op pagina 17 in de kennisagenda. 

Het gaat om cruciale randvoorwaarden om de beleidsambities op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl te realiseren. Hiervoor is het nodig dat kennis wordt ontwikkeld en gebruikt op terreinen zoals bijvoorbeeld governance en bekostiging van preventie. Maar ook hoe een gezonde leefomgeving kan worden ingericht en op welke wijze digitale innovaties een bijdrage kunnen leveren. 

Afbeelding

Kennisagenda Preventie: aanbevelingen voor gezonde leefstijl

Staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft de kennisagenda in ontvangst genomen van Henk Garretsen, voorzitter van het Kennisplatform.
Afbeelding

Kennisagenda Samen Gezond Leven (2020)

Bekijk de kennisagenda - gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijl gerelateerde aandoeningen.

Contact

ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS. 

Heeft u een vraag? Neem contact op met Jet Goppel of Ruth Timmer: 

kennisplatformpreventie@zonmw.nl